Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22Какво се случва с мерките за НПО по Оперативна програма "Добро управление"

На 12.12.2016 година се проведе пето редовно заседание на Комитета за Наблюдение (КН) на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). В заседанието участваха Ива Таралежкова и Любен Панов като представители на НПО в сферата на формулиране на политики.

Два са основните акценти, имащи пряко отношение към изпълнението на програмата и дейността на НПО. Предлагаме на нашите членове и партньори кратко резюме на обсъжданията по тези две теми:

1. Относно изпълнението на ОПДУ: г-н Аурелио Сесилио, началник на отдел „България и Румъния” в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на ЕК, изрази удовлетворение от факта, че около 47% от средствата по ОПДУ вече са отворени за кандидатстване. Той се надява, че ще бъде наваксано забавянето, така че скоро да има видими резултати от подобряването на административното обслужване, реформата на съдебната система и електронното управление. Според него това е особено важно, като се има предвид, че скоро предстои обсъждане на бюджета на Европейския съюз и ще трябва да се реши в кои области той да бъде намален. Представителят на ЕК обърна внимание и върху това, че трябва да се направи всичко възможно за прилагане на опциите за опростено отчитане на разходите и за намаляване на административната тежест. Той беше категоричен, че е нужен подход, ориентиран към резултатите, и припомни, че тяхното отчитане започва от 2017 година.

2. Относно „отварянето” на мерките за НПО по Приоритетна Ос 2 на ОПДУ: По време на разписването на програмата, нашите представители в работната група успяха да защитят включването на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики”. Програмата предвиждаше това да се реализира чрез така наречената глобална субсидия на стойност 10 млн. евро. Госпожа Ирена Първанова, ръководител на УО на ОПДУ, уточни, че за целта трябва да се възложи чрез процедура по ЗОП, но записаното в Програмата изискване междинното звено да бъде НПО е в противоречие със закона, който не позволява такова ограничение за участниците в процедура за избор. Именно това е забавило обявяването на процедурата и предизвика реакцията на ФГУ, НМД, БЦНП и ЦМДТ „Амалипе”, които предложиха УО на ОПДУ да бъде подпомогнато, като в етапите на програмиране, оценка и мониторинг на изпълнението на проектите се включи външен изпълнител, избран по реда на ЗОП, с опит в управлението на процедури за НПО сектора. В крайна сметка, след сериозна аргументация по време на заседанието от страна на Любен Панов (БЦНП), Беата Папазова (БТПП), Ива Таралежкова (НМД и ФГУ) и Ирена Бонева (ЦКЗ), беше взето следното решение:

Комитетът за наблюдение одобри създаването на постоянен подкомитет във връзка с интервенциите за неправителствения сектор по специфична цел 3 на приоритетна ос 2 на ОПДУ и гласува мандат на Управляващия орган да инициира модификация на програмата, вкл. прехвърляне на средства от ПО 4 в ПО 5. 

Това на практика означава, че УО трябва да пристъпи незабавно към отразяване на тази промяна в ОПДУ, съгласуване с ЕС и създаване на подкомитета, чийто членове да наблюдават отблизо и да работят за стартирането на мерките за НПО в най-кратки срокове. Ще продължим да ви предоставяне актуална информация за реализацията на Програмата. 

Публикувано от:

Форум Гражданско Участие

 

Сходни публикации

22.06.2017
Националният телефон за деца 116 111 ще бъде изписан върху учебниците Националният телефон за деца 116 111 ще бъде изписан върху учебниците

Националната телефонна линия за деца 116 111 ще бъде изписана върху корицата на учебниците. Това се ...

19.06.2017
Социално включване на уязвими групи - опит и добри практики Социално включване на уязвими групи - опит и добри практики

На 15.06.2017г. в Дома на Европа се проведе семинар на тема „Социално включване на уязвими групи – опит ...

19.06.2017
”Верният настойник” е новият регионален координатор към Национална мрежа за децата "Верният настойник" е новият регионален координатор към Национална мрежа за децата

Сдружение "Верният настойник" е новият регионален координатор за югоизточен регион. Сдружението беше ...