Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20БАСП стартира проект „Затвори без риск”

Официалното стартиране на„Затвори без риск – пилотна инициатива за предотвратяване на разпространението на кръвнопреносими и половопреносими заболявания в три избрани затвора в България"се състоя на 20 април 2015 г.в залата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" (ГДИН) на бул. „Ген. Н. Столетов"№ 21 в София.


Проектът на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 93-00-141/12.03.2015 е финансиран по малката грантова схема на Норвежкия финансов механизъм и е насочен към повишаване на компетентността на служителите от затворите и лишените от свобода в затворите в Пловдив, Стара Загора и Сливен. Основен партньор в работата на БАСП в предстоящите месеци ще е ГДИН към Министерство на правосъдието.


Бъдещите дейности представиха д-р Радосвета Стаменкова от БАСПи външните експерти вирусологът проф. Радка Аргирова, адвокат Ивана Мурджева и председателят на фондация „Надежда срещу СПИН" Милен Чавров. Участваха Даниела Дикова, Юлия Дренска, Венцислав Кирков и Ралица Згалевска от екипа на БАСП, Елена Янкова и Иглика Кръстева от фондация „Инициатива за здраве", специалисти от Медицинския институт към МВР, МВР болница, представители на ГДИН. Специални гости на събитието от посолството на Норвегия у нас бяха първият секретар Карина Екорнес и офицерът за връзка на Северните страни Линда Ервик.


Проектът е с продължителност 14 месеца (март 2015 – април 2016) и цели подобряване на здравословното състояние на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и задържаните под стража, чрез активна ресоциализационна дейност, свързана с предоставяне на услуги и информация за повишаване здравната култура на уязвими общности в затворите. Основният фокус на дейностите е върху кръвно предавани инфекции: ХИВ, хепатит В и хепатит С. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве има многогодишен опит при предоставянето на информация и услуги за тестване за ХИВ и хепатит.


Проектът ще допринесе също за повишаване на правната култура на осъдените и задържаните. Особено важно значение за изпълнението на инициативата има персоналът на затворите. Предвидените дейности са насочени основно към тези две целеви групи – лица, изтърпяващи наказание и персоналът на затворите. Тези дейности включват организиране на отделни семинари по въпроси свързани със здравето и правата. Планирано е също изработването на наръчници с анализи и насоки за работа, с оглед по-добра ефективност при опазване здравето на осъдените и задържаните, както и изпълнението на национална информационна кампания. Важен елемент от проекта е и предоставянето на възможност за безплатно консултиране и тестване за ХИВ, хепатит В и хепатит С и за двете целеви групи. Проектът създава модел за работа в пенитенциарните заведения, който би могъл да посрещне нуждите за превенция в областта на ХИВ и хепатит, предвид факта, че програмата на Глобалния фонд за борба с ХИВ, няма да е оперативна в идните години.


Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БАСП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.
Автор: Ралица Згалевска

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

04.09.2018
Безплатни изследвания за хепатит В и С в град Шумен  в рамките на кампанията „Скъсай с хепатита!” Безплатни изследвания за хепатит В и С в град Шумен в рамките на кампанията „Скъсай с хепатита!”

На 10 септември 2018 г. (понеделник) в центъра на град Шумен – на площада пред Драматично-куклен ...

23.07.2018
Безплатни очни прегледи по проект „Повече здрави” Безплатни очни прегледи по проект „Повече здрави"

В продължение на седмица „Верният настойник" съвместно с американски партньори проведе кампания за ...

26.06.2018
Международно сертификационно онлайн обучение за студенти и специалисти – отворен летен прием от 21 юни до 21 септември Международно сертификационно онлайн обучение за студенти и специалисти – отворен летен прием от 21 юни до 21 септември

Международно сертификационно онлайн обучение  за студенти и специалисти – Отворен летен прием от 21 ...