Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19Успешно приключи проект „Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство”

Успешно приключи проект „Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство”


Сдружение „Програма Правна Помощ” изпълни проект „Създаване на електронен каталог на примерни текстове на документи, необходими за участие на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).


В рамките на проекта за първи път бяха създадени създадени примерни текстове на документи, необходими за участието на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство, обособени в самостоятелна интернет страница – www.blankizapostradali.com.


Текстовете на образците са систематизирани въз основа на различни класификационни критерии и са придружени от експертен коментар, съдържащ: препратки към нормативните документи; разяснение за правата и задълженията на гражданите на всеки от етапите от производството; разяснение на случаите, при които се подава съответния документ и произтичащите от това права и задължения за лицата; информация за акта, който органът следва да издаде, вследствие на сезирането му и възможността същият да се обжалва.


Интернет страницата www.blankizapostradali.com поддържа форма за онлайн консултации за попълване на примерните текстове на документи и за защита правата на гражданите неограничено време след приключване на проекта.


С проекта се реализира както общата цел да се насърчат демократичните ценности включително защита на правата на човека, така и специфичната - да бъде повишена информираността за правата на гражданите (включително правата на европейските граждани).

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Програма Правна Помощ” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

19.10.2020
АЕЖ-България създаде пътеводител за проверка на фактите в българската дигитална среда АЕЖ-България създаде пътеводител за проверка на фактите в българската дигитална среда

Първият „Пътеводител за проверка на фактите в дигитална среда“, адаптиран за работа с българските бази ...

19.10.2020
Пътеводител на младежкото гражданско участие Пътеводител на младежкото гражданско участие

Пътеводител на младежкото гражданско участиеФорум за глокална промяна създаде „Пътеводител на ...

14.10.2020
ЕСПЧ: Прокурорското задържане до 72 часа трябва да може да се обжалва в съда ЕСПЧ: Прокурорското задържане до 72 часа трябва да може да се обжалва в съда

Липсата на възможност за обжалване в съд на задържането на обвиняеми лица с прокурорско ...