English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществено консултиране на Наредбата за приобщаващото образование

 

Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране проекта на Наредба за приобщаващото образование. С нея се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование. Според дефиницията в текста то е „процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността“. „Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование“ гласи още Наредбата, като с нея се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и с организацията и управлението на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие.

Подкрепата, която се цели да бъде осигурена в процеса на предучилищното и училищното образование, е насочена към всички деца и ученици. Децата със специфични образователни потребности се нуждаят най-силно от такава и затова настоящият текст цели да представи акцентите в проекта на Наредбата, уреждащи възможностите за подкрепа на именно тези деца, без да има претенции за изчерпателност.

Решението за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете или ученик със специални образователни потребностисе взима на базата на изготвената оценка от екипа за подкрепа на личностно развитие. В него са включени психолог, логопед, ресурсен учител, а при деца с увреден слух – и от рехабилитатор на слуха и говора, заедно с учителите в групата в детската градина / класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в училището. Те извършват оценка в следните области: познавателно развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие и адаптивно поведение, психични реакции, семейно функциониране. В случай че детската градина или училището не може да осигури някои от необходимите специалисти, директорът на детската градина или училището може да изпрати заявление за осигуряването им от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, център за подкрепа за личностно развитие, включително център за специална образователна подкрепа, специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето. При всички случаи извършената оценка се изпраща за одобрение от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (досегашните ресурсни центрове). Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности се извършва в срок от 1 до 3 месеца в началото на съответната учебна година или след установяване на необходимост от извършването й през учебното време.


След изготвянето на оценката за индивидуалните потребности на детето или ученика със специални образователни потребности се съставя план за допълнителна подкрепа за неговото личностно развитие.Допълнителната подкрепа се осъществява чрез индивидуален подход и включва:

  • работа с дете и ученик по конкретен случай
  • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
  • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
  • предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
  • ресурсно подпомагане.


Детската градина или училището задължително трябва да назначи ресурсен учител за всяко дете или ученик със специални образователни потребности,което се нуждае от допълнителна подкрепа за личностно развитие въз основа на оценката на индивидуалните му потребности. Когато броят на децата или учениците със специални образователни потребности в детската градина или училището е по-малък от девет, съответният директор може да осигури необходимите ресурсни учители и/или други специалисти за допълнителна подкрепа, като изпрати заявление до директора на съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за това. Ако се налага
, заявление за осигуряване на специалисти може да се изпрати и до директорите на центрове за подкрепа за личностно развитие, Държавния логопедичен център, специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания. В 14-дневен срок от получаване на заявлението директорите на съответната институция следва да осигурят необходимите учители и специалисти. При невъзможност за това, те съдействат на директора на детската градина или училището за осигуряването им от други институции или от социални услуги в общността.


Съгласно извършената оценка на образователните потребности, детето или ученика може да се обучава в център за специална образователна подкрепа (досегашните помощни училища). Обучението на деца и учениците с умствена изостаналост и множество увреждания до 18-годишна възраст може да се провежда в изнесени групи и паралелки в център за специална образователна подкрепа. Работата с тях може да се осъществява от специалистите на центъра за специална образователна подкрепа в изнесени групи и паралелки в социална услуга, която се предоставя в общността, и в специализирана институция за деца след предварително съгласуване с регионалното управление на образованието и съответната дирекция „Социално подпомагане“. Изнесените паралелки и групи на деца и ученици от детските градини и училищата в центрове за специална образователна подкрепа се организират със заповед на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Изнесените групи и паралелки в социалните услуги в общността се организират със заповед на кмета на общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.


Проектът на Наредбата предвиждаоще задължения за предоставяне от страна на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на условия за равен достъп до образование за децата и учениците и чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда, достъпност на информацията и комуникацията, достъпност на учебните планове и програми чрез адаптирането им, например, чрез въвеждането разумни улеснения, технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, дидактически материали, методики и специалисти.

За да се запознаете с целия текст на предложената за обществено консултиране Наредба можете да го свалите от тук. (приложения файл) Нека всички организации, които работят в тази сфера, изразят мнението и коментарите си в срок до 1 септември (включително), като ги изпратят до Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” чрез e-mail: g.gancheva@mon.bgили a.yotova@mon.bg.


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Сходни публикации

„Вход за граждани“ отвори по-широко вратите на 7 общини у нас

„Вход за граждани“ отвори по-широко вратите на 7 общини у нас

През последните три години Форум гражданско участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) e

Историята на двама пожарникари по време на дежурство в „най-дивата” част на България

Историята на двама пожарникари по време на дежурство в „най-дивата" част на България

Това е една история от 15 май 2022 г. на двама пожарникари, намиращи се в "най-дивата" част на милата ни родина, докато са на

Нова транспортна услуга с нов дизайн – INNOAIR студентско състезание с НБУ

Нова транспортна услуга с нов дизайн – INNOAIR студентско състезание с НБУ

Столична община е на път да въведе съвсем нова транспортна услуга – градски транспорт при поискване в югозападните квартали на