Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24Офелия Кънева, ДАЗД: 2016 г. завършва със значителен успех в синхронизирането между органите по закрила на детето и дава едно много амбициозно начало на работата през новата 2017 г.

Офелия Кънева, ДАЗД: 2016 г. завършва със значителен успех в синхронизирането между органите по закрила на детето и дава едно много амбициозно начало на работата през новата 2017 г.
Офелия Кънева-председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с третото последно за 2016 г. заседание на Националния съвет за закрила на детето.

Фокус: Г-жо Кънева, проведе се третият, последен за тази година, Национален съвет за закрила на детето, какви са основните изводи от него?

Офелия Кънева: Много активно беше участието на всички членове в Националния съвет. Имаше пълен кворум. Прие се Националната програма за закрила на детето за 2017 г. За първи път предсрочно се дава ход на такава програма и това ще даде много реални възможности всяка от въвлечените администрации да хармонизира практиката си през 2017 г., координирано с всички останали органи по закрила на детето. Всички членове споделиха удовлетворението си от добрия работен процес и синхронизирането на мерките. Много от тях поеха допълнителни ангажименти вследствие на ползотворната дискусия, която се проведе по програмата. Мисля, че даването на ход на всички национални програми, свързани с правата на детето, в предварителен порядък е прекрасна практика, чрез която всички заинтересовани страни да имат възможност да се присъединят ползотворно, ефективно и навременно най-вече с допълнителни ангажименти.

Второто много важно нещо е, че на 34-ото редовно заседание на Националния съвет се даде мощна подкрепа на българския модел за детско участие в обществено-политическия живот, по силата на който ще се утвърди нов механизъм за участие в Съвета на децата. Това е официалният консултативен орган на правителството, по силата на който политиката за деца се съгласува именно от членовете на Съвета на децата. Това е една много сериозна крачка в демократичните процеси в нашата страна и аз изключително много се радвам, че всички членове на Националния съвет прегърнаха тази възможност и амбициозно подходиха с качествени предложения към нея. Включително се съгласуваха календарите на Съвета на децата и Националния съвет за закрила на детето. Така догодина и двата съвета ще имат по четири редовни официални заседания. Участниците в Националния съвет за закрила на детето изцяло се съобразиха с предложения за периодика на заседанията на Съвета на децата, за да може обхванатите теми в единия и другия съвет по естествен и логичен път да бъдат съобразявани и синхронизирани в реално време. За първи път правим подобна синхронизация между органите и зачитаме с такова уважение възможността децата да участват в процесите по изковаване на политиката за деца. Изключително съм горда от тази възможност. Ние сме узрели като общество да направим тази стъпка и всички членове на Националния съвет за закрила на детето подчертаха с личната си ангажираност и с коментарите си това обстоятелство. Оттук нататък самите те предложиха да има задължително присъстващи участници от Националния съвет за закрила на детето в Съвета на децата.

Третото нещо, на което се даде много добър старт, е серия от методически указания, които са междуинсттитуционални. Това е начинът с едно добро напасване на инструментите, с които всяка администрация разполага да се оптимизира професионалния път на всяка една от въвлечените институции и да се подобрява ефективността на всички работещи в сферата на правата на децата. Представи се анализът на системата за закрила на търсещите международна закрила на деца. Това е едно много сериозно предизвикателство. Поеха се редица ангажименти, с които да подпомогнем администрацията по-адекватно да се справя с тях в много реални и кратки срокове. Представиха се няколко много добри практики от организации и институции, които работят в подобряване качеството на живот на деца и младежи в страната. Това се превръща вече в традиция на Националния съвет. Ние си обещахме на предходното заседание, че всеки път в дневния ред ще има поне две добри практики, които ще представим на национално ниво. Този път те бяха три и вече имаме заявки за следващата година.

Другото, с което дадохме много сериозна обвързаност на нашата работа за 2017 г. е, че фиксирахме периодиката на провеждане на Националния съвет за закрила на детето през 2017 г. и по този начин всяка администрация ще има възможност да организира така дейността си, че на време да ангажира становищата на членовете на Националния съвет, така че те да бъдат ползотворни в законотворческия процес, създаването на нови практики и да се даде възможност за един много широк обществен облик на ангажиментите на всички въвлечени лица.

Очарована съм от съпричастността на всички присъстващи членове. Неслучайно подчертавам този напредък в нашите междуинституционални отношения, защото виждам в това обещания за много добро бъдещо сътрудничество и конкретни реални резултати, които постигаме. Изключителен оптимист съм за работата на Националния съвет за закрила на детето в бъдеще. Реално това е най-високото в йерархията на българската администрация сформирование и мястото, в което се координира националната политика за деца. За мен е изключително радостно да видя, че всички членове осъзнават сериозността на своето участие в този Национален съвет, имат сериозна предварителна подготовка и личен ангажимент да съгласуват целия тематичен обхват на Съвета с администрациите, които представляват.

2016 г. завършва с един значителен успех в синхронизиране между органите по закрила на детето и дава едно много амбициозно начало на работата през новата 2017 г., в която трябва да покажем на всички, че сме готови като общество да направим много по-качествена стъпка в интерес на българските деца. Имаме готовност вече да бъдем по-добри в нашето изпълнение, аз го видях в очите на всички участници в този Национален съвет и приветствам ангажимента с две ръце. Само с добър конструктивен диалог и лична ангажираност можем да бъдем полезни за българските деца.

Фокус:По какъв начин ДАЗД работи за това посланията на децата да бъдат чути от всички институции и организации?

Офелия Кънева: От една страна ние сформирахме нарочен секретариат на Съвета на децата, с който значително подпомогнахме обмена на информация и качеството на кореспонденцията между становищата на децата, които се изработват в Съвета на децата и междуправителствените органи и организации. От друга страна, водим много интензивна, ежедневна кореспонденция с всички тези въвлечени в процеса администрации, като изрично спазваме стриктно срокове, в които да се произнасят всички участници - нещо, което досега не е много популярно като отношение в кореспонденцията. Всички становища, по които децата са изразили позиция, биват привнесени на вниманието на съответната администрация с конкретен срок, в който тя трябва да се произнесе дали приема или отхвърля даденото детско становище и с какви мотиви. До тук повечето администрации се отзоваха на писмената кореспонденция през последните три месеца много адекватно, а тези от тях, които не успяха писмено да се произнесат, бяха поканени на живо да защитят позициите си пред заседание на Съвета на децата и всички те успяха да го направят в подробности, с детайли и допълнителна аргументация. Освен това се създаде възможност за по-богата дискусия с децата в реално време. С много гордост мога да кажа, че децата успяха да повлияят в изготвянето на няколко вече нормативни акта със своите допълнителни предложения и позиции и със сигурност накараха много сериозна част от държавната администрация да се замисли върху предлаганите текстове за нови мерки и ангажименти в тези нормативни актове.

Фокус: Каква е идеята на процедура за избор на членове на Съвета на децата?

Офелия Кънева: Основната идея е Съветът на децата да гарантира национална представителност на състава си, да бъде сигурно, че участниците в този съвет действително представляват цялата територия на страната. От друга страна да представлява представители на всички разпознаваеми уязвими групи в българското детско общество. Съветът на децата е сформиран от 33 членове, 28 от които покриват териториалното разпределение на страната и останалите 5 квоти обезпечават децата в неравностойно положение. С промените в процедурата за избор, всъщност децата предлагат да се изгради много по-прозрачен начин по ангажиране на представителя за съответния регион, така че всички те да имат достъп до тази информация. Повече деца да имат стимул да кандидатстват и да се включат, и повече администрации да имат достъп до работата, която децата извършват в рамките на Съвета на децата, така че във времето да се мултиплицират възможностите за детско участие, не само на национално ниво, но и на регионално, местно и общностно ниво. Да надскочим чисто административните разделения в страната. Новият модел за детско участие стъпва на четири основни платформи, по които децата считат, че могат да обезпечат включването на всички в модела за детско участие.

Едната категория е индивидуалното кандидатстване. Всяко дете, което счита, че има достатъчен капацитет, амбиция и лични качества да представлява своя регион може да кандидатства за такъв представител на региона си. Втората линия, по която може да се кандидатства за участие в Съвета на децата е тази, разработена и чрез новия Закон за предучилищно и училищно образование, чрез стандарта за детско участие, по силата на който във всички учебни заведения се формират вече модели на детско участие, различни детски съвети, парламенти и т.н.

Вторият стълб на генериране на участници в Съвета на децата именно съвпада с този, разработен чрез новия просветен закон.

Третият стълб, по който се генерират участници, е свързан с традиционно активното гражданско общество, читалища, НПО, клубове по интереси, спортни клубове, клубове за таланти и прочие формирования, които работят активно с деца и за участието им в обществения и политическия живот.

Четвъртото направление е свързано с не толкова добре разпознаваемото в сферата на правата на децата участие на бизнес средите. Децата всъщност хвърлят активно „ръкавицата” към бизнеса по този начин. Те достъпват участие на кандидатури по линия на бизнес начинания, свързани с детско участие, като например „Ротариакт”, „Лайънс”, „Джуниър” и други такива, подкрепени от ресурсите на класическите бизнес инструменти в нашето общество. По силата на тези четири направление от местно ниво се генерират по три кандидатури за всяко направление, които се пресяват чрез обществена комисия на регионално ниво и по тази линия стигат до националното ниво, където вече с голяма широка обществена комисия включително и на присъствието на медии в нея с право на глас, се избират окончателните представители в Националния съвет на децата.

Фокус: На последният Съвет за закрила на детето сте засегнали и темата за реформа в детското правосъдие. Според Вас как ще е най-добре за децата осъществяването на процеса на преобразуване на възпитателните училища – интернати и социално-педагогическите интернати?


Офелия Кънева: Много активно се дискутира тази тема през последните години и вчера една част от дебатите бяха отделени именно на тази тема. Лично г-жа Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието представи напредъка по законопроекта и неговия чисто административен ход в обществените обсъждания.

Също така много ползотворна дискусия се получи сред членовете на Националния съвет по закрила на детето, които според мен много ефективно дообогатиха текстовете, които в момента за втори път се доработват и предстои тяхното внасяне. Детската правосъдна реформа е тема в нашето обществено обсъждане вече от 20 години. Ние толкова време чрез различни свои държавни представители даваме оправдания в международните институции защо нищо не сме свършили и как някога ще свършим нещо. Лично бях в една такава позиция в Женева пред Комитета по правата на детето в ООН, където трябваше за пореден път да обяснявам защо ние не можем да се справим с това предизвикателство, да предложим един по-съвременен, по-нов модел на българското дете свързан с неговите права и с правосъдието като право на обществото да разглежда така тази тема.

Адмирирам куража на администрацията на министъра на правосъдието и всички съмишленици, които са работили по текстовете, включително и експертите на ДАЗД по текстовете на този нормативен акт. Разбира се, че всяка нова реформа има своите препятствия и тепърва ще има много предизвикателства, с които тя да се справи и неслучайно се залага една възможност за отлагателно действие от една година, в рамките на което с план за действие и много точно поименно разпределение в реални срокове на ангажиментите ние да имаме възможност като общество и държава да извървим пътя, който трябва вече да започнем да крачим. За мен е важно, че даваме ход българските деца да се ползват от един по-съвременен регламент, който със сигурност ще защитава техните права по значително по-качествен начин, отколкото ситуацията, която виждаме в момента в България. Отделно нашият международен авторитет ще бъде значително подобрен, а като държава имаме нужда от това, за да използваме по-мощно международните механизми в подкрепа на останалите ни реформи в полза на децата. Няма какво повече да отлагаме. Трябва да намерим национално обединение, за да дадем ход на тази реформа. По време на дебатите видях готовността на всички представители в Националния съвет за закрила на детето да се обединят около тази голяма възможност за България в момента.

Фокус:Актуална е и темата с бежанците, колко са търсещите и получилите закрила деца на територията на страната? Разполагате ли с такава информация?


Офелия Кънева: Много точна информация се води от Държавната агенция по бежанците.

Ние сме в много интензивна междуинституционална кореспонденция и комуникация с тях и се опитваме максимално ефективно да подпомагаме работата в частта права на децата. Дотук мога да кажа, че диалогът е много позитивен и дори приятелски. Намеренията ни са той да става все по-добър и все по-качествен. Много предизвикателства има пред България във връзка с действително увеличаващия се брой на непридружени деца, които търсят закрила на територията на нашата страна. Това е ново обстоятелсво за цяла Европа, не само за нас. Ние не можем да се поучим от чужда практика в момента. Трябва да изградим наша собствена на база на нашите ресурси, капацитет, възможности.

Едно от най-големите предизвикателства, които срещаме е не къде да окажем подкрепа на това дете и доколко можем, а как да разберем каква е неговата нужда. Как да разберем търси ли то действително закрила или търси начин да се трансферира за друга територия и просто пребивава временно тук с амбицията да отиде някъде другаде. Цифрата вече е четирицифрена, миналата година беше трицифрена. Близо 2000 са децата в рамките на тази година, които могат да бъдат включени в най-общото наименование бежанци, търсещи такъв статут, търсещи възможности за закрила и получили такава. Разбрахме се да обединим усилията с Върховния комисариат по бежанците на ООН, с „Уницеф”, с Държавната агенция по бежанците и с екипа на ДАЗД, за да можем по-синхронизирано, много навременно да окажем мощна подкрепа на професионалистите, които вече са ангажирани с работата на терен и по този начин да разработим нещата, че те да имат възможност да си свършат работата без излишна административна тежест. Надявам се още в рамките на първото тримесечие да можем да се похвалим и пред вашите слушатели с конкретно разработени, кратки, точни и ясни инструкции в подкрепа на професионалистите.

Фокус:Подготвяте и Национална програма за превенция на насилието 2016-2020, какви са основните приоритети, които ще залегнат в нея?

Офелия Кънева: Националната програма е почти на своята финална права. Очаква се тя да бъде съгласувана неприсъствено от Националния съвет за закрила на детето докрая на месец ноември, за да може в духа и на другата Национална програма за закрила на детето да може да бъде приета предварително и даде възможност на всяка администрация да синхронизира дейността си чрез координация на национално ниво. Основните акценти са свързани с иницииране на дейности, които са адекватни и ефективни за децата там, където те пребивават в естествената среда.

Много съществен елемент е координирането на дейностите с МОН и лично в това виждам големия принос на тази програма. Експертите работят заедно на една маса седнаха и говорят на един и същи език, съчетават своите усилия адекватно. Присъединяването на Министерството на младежта и спорта безспорно е адмирирано, изключително навременно и качествено въвлечено в реализирането на програмата. Традиционните партньори от МВР са доста гъвкави в предложенията си, много атрактивни в обхвата на дейности, които се предлагат в момента. Тази програма има по-иновативен характер. Една идея по-качествена е, най-малкото заради добрата предварителна стиковка между нейните автори и въвлечените администрации.

Силно се надявам, че новите индикатори, които сме разписали в нея, ще ни дадат възможност по-качествено и по-критично да проследим дейността си. Тук е мястото и да благодаря за участието на представителите на НСИ, които много ни помогнаха как по-добре да наблюдаваме дейността си и по-навременно да изваждаме бележки за ефективността от нашите дейности. Това ще оптимизира много сериозно административната тежест на всички въвлечени организации в бъдеще.

На снимката: Офелия Кънева, източник  ДАЗД


Автор: Деница Китанова

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

01.11.2016
Честит Ден на народните будители! Честит Ден на народните будители!

Днес е Денят, в който отдаваме своята почит към народните будители. Почит към просветителите, книжовниц ...

31.10.2016
С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община заработи Съвет на общността към РА Средец

На 20.09.2016 г., с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на Столична община бе създаден Съвет на ...

28.10.2016
Откриване на нови компютърни клубове по проект “Линукс” Откриване на нови компютърни клубове по проект “Линукс”

На 31-ви октомври  и 1-ви ноември “Верният настойник” открива нови компютърни клубове по проект ...