Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22Покана за представяне на предложения за изграждане на капацитет на гражданското общество и мониторинг на изпълнението на национални стратегии за интегриране на ромите

Покана за представяне на предложения за изграждане на капацитет на гражданското общество и мониторинг на изпълнението на национални стратегии за интегриране на ромите

Централноевропейският университет в качеството си на координатор по проект "Изграждане на капацитет за ромското гражданско общество и укрепване на неговото участие в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите“ кани неправителствени организации от България да заявят интерес за участие в дейности по развитие на граждански мониторинг/наблюдение и оценка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.

Въведение
Настоящата покана за представяне на предложения цели привличането на 90 различни неправителствени организации от 27 страни-членки на ЕС за активно участие в дейности за изграждане на капацитет и в наблюдението на изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите (НСИР) през следващите две до три години.

Цели
Основната цел на пилотния проект е да допринесе за засилване на механизмите за наблюдение на прилагането на националните стратегии за интеграция на ромите чрез системен мониторинг (системно наблюдение) от страна на гражданското общество. Стойността на гражданския мониторинг идва от независимия статут и полевия опит на участващите неправителствени организации. Пилотният проект има за цел да подобри мониторинга, осъществяван от гражданското общество по два основни начина: чрез развитие на капацитета за набюдение на различни политики, както и чрез подкрепа за представителите на гражданското общество за изготвянето на висококачествени, комплексни годишни доклади за наблюдение.

Наблюдението се фокусира върху това как се изпълняват националните стратегии за интеграция на ромите в страните членки на ЕС. То обхваща 9 тематични области и хоризонтални въпроси: управление, образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, антидискриминация, борба с антиромските настоения в обществото, участие на ромите и равенството между половете.

Участващи НПО
Целта е да се включат около 8-9 неправителствени организации от страните с най-големи ромски общности и най-остри предизвикателства пред включването на ромите, сред които е и България.
За едновременното постигане на целите за изграждане на капацитет и провеждане на високо качествен мониторинг на политики, проектът ще обхване два вида НПО:
• НПО със значителен опит в мониторинга на различни политики и
• НПО с голям практически опит, но с ограничен опит в мониторинга на политики
Трябва да има разнообразие сред избраните НПО по различни допълнителни критерии, включително:
• Избраните НПО взети заедно трябва да имат опит в различните тематични области и по хоризонталните въпроси, както и в различни видове населени места.
• Те трябва да включват и НПО с роми и жени на ръководни позиции.
• Те трябва да включват неправителствена организация, която може да координира предложената коалиция от неправителствени организации.

Мониторингът, осъществяван от гражданското общество трябва да бъде колективна дейност, извършвана съвместно от всички избрани неправителствени организации. Ето защо, от избраните НПО във всяка страна се очаква да сформират коалиция, която с общи усилия да подготвя по един годишен мониторингов доклад всяка.
Предвидени дейности с избраните НПО

Избраните НПО ще бъдат поканени за активно участие в следните дейности:
1. изграждане на капацитет
2. създаване на коалиции
3. изготвяне на годишни доклади за наблюдение
4. разпространение на докладите за наблюдение
5. работа в мрежа с други неправителствени организации

Първо ще започне изграждането на капацитет. След първоначалните дейности по изграждане на капацитет, от избраните НПО ще се очаква да сформират коалиция, което предполага съгласуване на принципите на сътрудничество, разпределяне на задачите и вземане на решение за разпределението на бюджета. След това ЦЕУ ще подпише договор за предоставяне на услуги с координиращата неправителствената организация на всяка коалиция, която ще представлява коалицията. Координиращата неправителствената организация осигурява участието на другите избрани НПО в рамките на коалицията. Изготвянето на докладите за наблюдение и тяхното разпространението, както и работата в мрежа с други неправителствени организации ще се осъществява от коалицията.

 

Крайният срок за подаване на предложения е 19-и май, 2017 г.

Представител на ЦЕУ ще консултира организации, проявяващи интерес на среща в София на 11 май.

Поканата за кандидатстване вижте на https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/project/2842/roma-civil-monitor-call-bulgarian.pdf


Пълната информация и документите за кандидатстване можете да намерите ТУК.


Източник: cps.ceu.edu, 02 май 2017

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

14.11.2017
В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България? В Сливен търсят отговор на въпроса: Как да спрем антициганизма в България?

„Проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България” съдържа два ...

27.10.2017
„Заедно срещу антициганизма“ събра учители и младежи от Лом „Заедно срещу антициганизма“ събра учители и младежи от Лом

Повече от 40 младежки лидери и учители от Лом преминаха обучението „Заедно срещу антициганизма“. В ...

27.10.2017
В Монтана планират кампания срещу антициганизма В Монтана планират кампания срещу антициганизма

С планиране кампания за противодействие на предразсъдъците към ромите приключи обучението „Заедно срещу ...