Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
22БФЖ обявява конкурс за проекти с фокус върху млади жени и момичета

Български фонд за жените (БФЖ), с финансовата подкрепа на Global Fund for Women,  обявява конкурс за проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете, чиито основни бенефициенти да бъдат момичета и млади жени. Набирането на проектните предложения ще се осъществи до 23,59 ч. на 12 юни 2017 г., а общата сума на финансирането е в размер на 30000 лв.


Настоящият конкурс има следните тематични приоритети:

 • преодоляване на стереотипите, основани на пола,
 • политическо и икономическо овластяване на жени и момичета,
 • овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.

Той е в подкрепа на мисията на Фонда – изграждане на устойчива среда без дискриминация, в която момичетата и жените имат възможност да разгърнат напълно своя потенциал и да постигнат пълноценна реализация, и в изпълнение на стратегическите цели на организацията – овластяване на жените, развитие на силно женско движение и на социална филантропия за женски каузи в България.


Защо?

През 2016 година България беше последната страна в ЕС, която прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Макар че тази формална стъпка е в правилната посока, жените у нас все още са изправени пред множество дискриминативни практики и проблеми от икономическо и социално естество. Официалните статистики сочат, че над 90% от 400-те хиляди самотни родители в България – една от най-рисковите социални групи, са жени, а държавата ни е на първо място в Европа, заедно с Русия и Украйна, по брой на абортите вследствие на непланирана бременност във възрастта 15-19 години. Макар жените с висше образование на възраст 30 – 34 г. да са почти двойно повече от мъжете, средната им заплата продължава да бъде с 25% по-ниска. Само 30% са жените, които се занимават с предприемачество у нас, а участието им в законодателната власт е едва 23%. Тези статистики не само очертават трудностите пред жените в България, но и разкриват системните неравенства между половете. Жените продължават да страдат от липсата на джендър-сензитивни политики и действия за постиганета на реална равнопоставеност. Отвъд институционалните проблеми, широко разпространените стереотипи, основани на пола, патриархалните нагласи и клишетата за поведението, ролята и мястото на момичетата и жените в обществото усложняват допълнително ситуацията.


Преодоляването на всички тези пречки е дълъг процес, който изисква целенасочени действия в обществения, културен, социален, академичен и икономически живот. Особено важно е включването на младите жени и момичетата като активни участници за постигане на равенство на половете на всички нива, за изкореняване на стеротипите и дискриминацията. Тези цели са от изключително значение предвид застрашаващата ни демографска криза и големия дял на младежи, които не участват по никакъв начин в общественото развитие – 22% от младите хора в България нито учат, нито работят, нито участват в някаква форма на преквалификация заради липсата на смисъл, перспектива и мотивация, а близо 70% от тях не правят нищо ползотворно през свободното си време. Младежкото отсъствие в икономическото и обществено развитие и тежките последици от демографските проблеми могат да бъдат преодолени с премахването на дискриминацията и неравенствата. Именно затова този конкурс поставя във фокуса си овластяването на младите жени и момичета: тяхната пълноценна реализация и предоставянето на възможност да разгърнат своя потенциал са ключов фактор не само за постигането на реална равнопоставност, но и за прогреса и развитието на цялото общество.


Какво?

Бюджетът на конкурса е в размер на 30 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност между 1000 и 5000 лева. Организациите, които са получили подкрепа в рамките на конкурса на БФЖ за финансиране през есента на 2016 г., имат възможност отново да подадат проектни предложение с нови идеи за реализация или продължение на вече изпълнените проектни дейности.


Допустими за финансиране са широк спектър от дейности, като водещ принцип е да са насочени към овластяването на млади жени и момичета:

 • Проекти, в подкрепа на лидерството и икономическото развитие на младите жени и момичета – семинари, обучения, конкурси и т.н.
 • Артистични проекти – изложби, пърформанси, конкурси, видео и т.н.
 • Проекти с научна и изследователска насоченост – проучвания, разработки, събития и т.н.
 • Лобистки и застъпнически дейности – събития, информационни кампании, инициативи, петиции и т.н., както на местно, така и на национално ниво.

Кога?

 • 10 май  – 12 юни 2017 г. – набиране на проектни предложения
 • 23 юни 2017 г. – обявяване на одобрените организации
 • 24 юни – 4 юли 2017 г. – сключване на договори и финансиране
 • юни 2017г. – 31 януари 2018 г. – изпълнение на проектите
 • 1 – 20 февруари 2018 г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.


С предимство ще бъдат финансирани:

 • организации, работещи в сферата на женските права;
 • организации, работещи за преодоляване на множествената дискриминация (ЛБТ, ромски организации, организации на хора с увреждания и др. под.);
 • младежки организации, работещи по и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете;
 • организации, чиято дейност се осъществява извън София;
 • новосъздадени организации и такива, чиято дейност се осъществява от по-малко от година;
 • организации, чийто годишен бюджет е в размер по-малък от 50 000 лева.

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата, така и на поне един от трите тематични приоритета на настоящия конкурс: преодоляване на стереотипите, основани на пола; политическо и икономическо овластяване на жени и момичета; овластяване на момичета и млади жени, подложени на множествена дискриминация и/или маргинализация.


Всички проекти трябва включват дейности за популяризиране на работата на Български фонд за жените, а всички комуникационни материали трябва задължително да носят логото на БФЖ и да бъдат изпратени за одобрение от екипа на БФЖ.


Критерии за оценка:

 • Връзка на проекта с темата и приоритетите на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на проектите и заложените цели.
 • Реалистичност на бюджета.
 • Капацитет или потенциал за изпълнение на проекта.

Проектите ще бъдат оценявани от Настоятелството, екипа на БФЖ и от външни експерти.


Документи за кандидатстване:

 • Формуляр – изтегли в doc формат;
 • копие от съдебната регистрация на организацията;
 • копие на Удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено през последните 6 месеца.
 • автобиография на ръководителя на проекта.

Допълнителна информация:

Всички одобрени организации сключват договор с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 20 февруари 2018 г. организациите предоставят наративен и финансов отчет (с копия от счетоводни документи) в хартиен и електронен формат.


При недостатъчен брой кандидатстващи организации или одобрени проекти, Български фонд за жените си запазва правото да преразпредели бюджета за финансиране, както и да промени сроковете на конкурса.


Пълният пакет документи изпратете до 23,59 ч. на 12 юни 2017 г. на ел. поща: office@bgfundforwomen.org.

Заглавие на имейла: 2017 BFW Call for Projects Application 

Публикувано от:

Български фонд за жените

 

Сходни публикации

22.11.2017
Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование” ще проведе БФЖ Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование" ще проведе БФЖ

Български фонд за жените организира кръгла маса на тема „Превенция на насилието чрез образование" на 27 ...

21.11.2017
81% от българите считат, че жената трябва да е домакиня вкъщи 81% от българите считат, че жената трябва да е домакиня вкъщи

Българите са най-склонни да си създават стереотипи на базата на пола, сочат данни на Евробарометър, ...

14.11.2017
Покана за международна конференция „Десен популизъм vs. права на жените” Покана за международна конференция „Десен популизъм vs. права на жените"

Българската платформа към Европейското женско лоби и Фондация Фридрих Еберт, Бюро България имат ...