Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
20Покана за участие в избора на представители на НПО, работещи в сферата на интеграция на ромите, в състава на Подкомитет „Интеграция на ромите" към КН на СП

Покана за участие в избора на представители на НПО, работещи в сферата на интеграция на ромите, в състава на Подкомитет „Интеграция на ромите" към КН на СП

Във връзка с решение на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (КН на СП) от 9.03.2018 г. предстои определяне на поименния състав на подкомитета за „Интеграция на ромите“ към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.


Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на интеграция на ромите, желаещи да участват в състава на подкомитета „Интеграция на ромите" към Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство, са поканени да представят заявление за участие. Изборът на лицата, подали заявление, ще бъде осъществен по Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите, чиито представители да участват в състава на подкомитета, съгласно Приложение 1 към чл. 21а, ал. 7 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на споразумението за партньорство, които могат да бъдат изтеглени от тук.

В избора могат да участват представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на интеграцията на ромите по следните направления:

- образование, права на децата, младежко развитие;

- здравеопазване;

- жилищни условия;

- заетост;

- върховенство на закона и недискриминация, овластяване на ромските жени, общностно и местно развитие;

- култура и медии.

Юридическите лица трябва да отговарят на следните критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата;
  3. да имат не по-малко от 2 години опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, политики или проекти в сферата на интеграцията на ромите за направленията, за които кандидатстват.

Писмените заявления и декларация по образец, заедно с необходимите документи се представят в срок до 1.04.2018 г. на адрес: гр. София 1594, бул. „Дондуков" № 1 Администрация на министерския съвет, до директорa на дирекция „Централно координационно звено".

Оценителният лист, по който ще бъде извършена оценка на заявилите интерес кандидати, може да бъде изтеглен от тук.Източник: www.eufunds.bg, 12 март 2018

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

07.08.2018
„Амалипе” подпомогна 105 деца от бедни семейства да завършат средното си образование „Амалипе” подпомогна 105 деца от бедни семейства да завършат средното си образование

Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през миналата учебна година 105 ...

12.07.2018
ЦМЕДТ „Амалипе” обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование” 2018-2019 ЦМЕДТ „Амалипе" обявява Програма „Равен шанс - достъп до средно образование" 2018-2019

ЦМЕДТ „Амалипе"съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива" обявяваПрограмата „Равен шанс - ...

28.06.2018
Наръчникът „Огледала” дава конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към ромите Наръчникът „Огледала" дава конкретни съвети за справяне с негативните стереотипи в отношението към ромите

Фондациите „Работилница за граждански инициативи" и Фондация „Младеново" издадоха наръчник на Съвет ...