Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
20В БТПП се проведе обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Насърчаване на предприемачеството“

В БТПП се проведе обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Повече от 40 представители на фирми и предприемачи взеха участие в провелото се на 24 юли обучение по ОП „Иновации и конкурентоспособност", процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Събитието бе организирано от Enterprise Europe Network и Съвета по иновации към Българската търговско-промишлена палата, с лектори: Стефан Попов, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Илияна Илиева, зам.-главен директор на същата дирекция, както и експерти от Министерство на икономиката. Те представиха кратък преглед на напредъка по ОПИК и запознаха участниците в детайли относно предстоящите през 2018 г. процедури и основни изисквания.


През м. август се очаква отваряне на процедура по ПО 2 „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ", по която ще може да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от 100 хил. до 500 хил., 750 хил. или 1 млн. лв., в зависимост от категорията на кандидата.

С индикативен срок за обявяване през м. септември се очаква да бъде отворена процедурата „Развитие на иновационни клъстери“ с до 65% на съфинансиране и максимален размер на БФП в размер до 500 хил. лв.

През м. декември се очаква и обявяване на процедура „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“, където в зависимост от категорията и вида дейности, процента на съфинансиране ще варира между 25 и 90%, а допустими кандидати ще бъдат съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК, или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП.

Основен акцент на обучението бе поставен на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, където фирмите ще могат да се получат от минимум 50 000 лв. до 200 000 лв. До 80%  ще бъдат предоставени като БФП, останалите 20% се предвижда да бъдат собствено участие. Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г., които следва да отговарят на изискванията за микро-, малко- или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) и Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки- и средни предприятия, както и да са независими предприятия, съгласно ЗМСП. Допустими са кандидати, при които над 50% от фирмата се притежава от едно физическо лице – предприемач, което не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец. Кандидатите трябва да развиват дейност и да кандидатстват в определените по процедурата сектори. Експертите от Министерството на икономиката представиха и информация относно допустимите дейности и приоритетите по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване.


Презентацията от събитието  тук 

Публикувано от:

Съвет по иновации при БТТП

 

Сходни публикации

28.02.2019
Форум за добри практики в областта на младежкото предприемачество се проведе в Русе Форум за добри практики в областта на младежкото предприемачество се проведе в Русе

На 27.02.2019 г. в РУ „Ангел Кънчев" се проведе интересно събитие - Форум за споделяне на добри ...

28.02.2019
Rinker Youth Challenge 2019 приема кандидатури Rinker Youth Challenge 2019 приема кандидатури

До 5 март е отворено кандидатстването за Миксера на Rinker Youth Challenge - акселераторската програма ...

26.02.2019
Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини Зелени обществени поръчки като стимул за устойчиво развитие на българските общини

Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (ЦУИР) от гр. Пазарджик се включи като ...