Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Предложения за нормативни промени, които засягат всички НПО

Предложения за нормативни промени, които засягат всички НПО

Предложения за промени, свързани с годишното отчитане на НПО и обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, са публикувани за обсъждане на Портала за обществени консултации до 29 септември 2018 г. включително.


Промени, свързани с годишното отчитане на ЮЛНЦ


Предложения за изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат промени в Закона за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел с оглед уеднаквяване на сроковете за обявяване  на годишни финансови отчети в Регистъра на ЮЛНЦ и въвеждане на яснота относно задължението за обявяването им във връзка с т.нар. регистърна реформа (пререгистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища към Агенция по вписванията):

  1. От началото на 2018 г. влезе в сила изискването подлежащите на вписване обстоятелства и актове относно ЮЛНЦ, както и промените в тях, да бъдат обявявани пред Агенция по вписванията в едномесечен срок от настъпването им:

Чл. 18, ал. 5 ЗЮЛНЦ: „Обстоятелствата и актовете по ал. 1 - 3 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.“

Така, на практика, за обявяването на годишните финансови отчети се прилагаха едновременно два срока – този в ЗЮЛНЦ и този в Закона за счетоводството. За да бъде изчистено това несъответствие, се предлага промяна в текста, с която сроковете и редът за обявяване на годишните финансови отчети да бъдат уредени изцяло от Закона за счетоводството:

Предложен текст на чл. 18, ал. 5 ЗЮЛНЦ: „Обстоятелствата и актовете по ал. 1 - 3 се заявяват за вписване, съответно за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, в едномесечен срок от деня на възникването им, съответно на промяната им, с изключение на годишните финансови отчети, които се публикуват в сроковете и по реда на Закона за счетоводството.“

       2. Промените, които се предлагат в Закона за счетоводството в тази връзка, включват основно:

  • обявяването на годишните финансови отчети в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията да е задължително за всички юридически лица с нестопанска цел (а не само за ЮЛНЦ в обществена полза) – предлага се заличаване на думите „със статут в обществена полза“ в чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството;
  • срокът за подаване на отчетите остава 30 юни на годината, следваща отчетната;
  • отпадане на изискването за поставянето на печатите на организацията (ЮЛНЦ) и на счетоводното предприятие, съставило годишния финансов отчет,  върху отчета – чрез промяна в чл. 25, ал. 3 от ЗСч;
  • процедура за публикуване на годишни финансови отчети от ЮЛНЦ в рамките на срока за пререгистрация (до 31 декември 2020 г.), която предвижда:

1. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.

2. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г.

3. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.“ – предложен нов § 11а в ЗСч.

Предложените за изменения текстове можете да видите и коментирате на Портала за обществени консултации до 29.09.2018 г. от следния линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3747


Промени, свързани с подаване на декларация за неизвършване на дейност към Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията


Чрез проект за изменения в Наредбата за водене на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се предвижда подобряване на практиката по изпълнение на задължението за подаване на декларация за неактивност през отчетния период. Законът за счетоводството и влязлото в сила от началото на 2018 г. задължение за предприятията (търговец или юридическо лице с нестопанска цел), които не са осъществявали дейност през отчетния период, да декларират това обстоятелство чрез декларация, която се публикува в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в срок до 31 март на следващата година.

Поради липса на яснота с какво заявление се иска обявяване в регистъра на декларацията, кои са лицата, които могат да подадат и подпишат декларацията и съответно заявлението, се предлага:

  • декларацията (по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч) да се представя за обявяване в Регистъра към Агенция по вписванията чрез ново отделно заявление по образец № Г3;
  • заявител могат да бъде лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителите на годишни финансови отчети.

Измененията в Наредба №1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел могат да бъдат видени и коментирани до 29.09.2018 г. на Портала за обществени консултации от следния линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3746 .


Промени, свързани с обявяване на действителните собственици на ЮЛНЦ в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията


Проектът за изменения в Наредбата за водене на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се предвижда и процедура за обявяване на действителните собственици в изпълнение на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Законът за мерките срещу изпирането на пари и предвиденото с него задължително вписване в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на информацията и данните по относно физическите лица, които са действителни собственици на учредените в Република България юридически лица и други правни образувания, както и данни за притежаваните от тях права; информацията и данните относно юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху тях върху учредените в Република България юридически лица и други правни образувания; данните относно физическите лица за контакт на територията на страната.

Легално определение за „действителен собственик“ се съдържа в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Накратко, действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическото лице, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и същевременно отговаря на поне едно от специалните условия, посочени в легалната дефиниция (за повече информация, вижте пълния текст на дефиницията).

Във връзка с изпълнението на тези задължения се предлага:

  • образецът на заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици –№ Б7, да бъде изменено и допълнено, като се включва нов раздел за заявяване на обстоятелствата по ЗМИП – Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
  • при заявяване на обстоятелство за действителен собственик се прилага декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, която включва:

- идентификационните данни за действителните собственици - физически лица, включително (имената; гражданството; ЕГН; датата на раждане (при липса на ЕГН); държавата на пребиваване, ако е различна от Република България или от тази на гражданството);

- данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата (фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни за представляващите ги лица);

- в случай че по партидата на лицето не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител, се включват данни на физическо лице за контакт, което предоставя нотариално завереното си съгласие за това.

Формата и съдържанието на декларацията следва да се определят с Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който все още не е разработен.

Измененията в Наредба №1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел могат да бъдат видени и коментирани до 29.09.2018 г. на Портала за обществени консултации от следния линк: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3746 . 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

22.10.2019
Индексът за устойчивост на НПО в България за 2018 бележи лек спад спрямо предходната година Индексът за устойчивост на НПО в България за 2018 бележи лек спад спрямо предходната година

Влошават се финансовата устойчивост и публичният престиж, подобряват се секторната инфраструктура и ...

21.10.2019
Активна прозрачност на районните администрации на Столична община 2019 Активна прозрачност на районните администрации на Столична община 2019

В периода август – септември 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на ...

21.10.2019
СОФИЯ ПИТА граждани на трети страни СОФИЯ ПИТА граждани на трети страни

На 17 септември столицата на България празнува "Ден на Света София" - денят, в който православната ...