Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24Моделът на социалното предприемачество се прилага успешно в Златоград

Моделът на социалното предприемачество се прилага успешно в Златоград

Предистория


Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса" в партньорство с Община Златоград от 01.07.2018 г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград". Проектът е финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Основната цел на проекта е да създаде устойчиви условия за трайна заетост и социално включване на лица в неравностойно положение на пазара на труда в община Златоград чрез развитие на социално предприемачество.


Специфичните цели, които си поставя екипът са:


1. Създаване на ново, икономически устойчиво, управлявано по предприемачески начин социално предприятие (СП), което да осигурява работни места и възможност за социално включване на уязвими групи на пазара на труда в община Златоград, развивайки две основни услуги: "обществена пералня с химическо чистене" и "благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи".

2. Осигуряване на възможност за социално включване и професионална интеграция на 32 лица от целевата група чрез субсидирана заетост в СП.

3. Предоставяне на нужната психологическа подкрепа и мотивация, развитие на ключовите компетенции или професионална квалификация на лицата от целевата група, с оглед на техния профил и потребности и изискванията на новосъздадените работни места в СП.

4. Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество като възможност за социално включване на уязвими групи.


Описание на Социалното предприятие


Социално предприятие „Център за развитие и подкрепа на бизнеса" – клон Златоград е създадено в структурата на сдружението-кандидат, като клонът на сдружението в гр. Златоград започна да функционира като СП чрез настоящия проект. Клонът е регистриран с решение на Окръжен съд – Смолян и е вписан да извършва дейност в обществена полза, както и ЮЛНЦ – „майка". Предметът на дейност на клона е развитие на социално предприемачество с цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи.


СП се създаде в партньорство между НПО и община, като предприемаческата дейност се развива от НПО, а общината подпомага функционирането и устойчивостта на СП, като пряк потребител на услугите. Опитът от други европейски страни показва, че този модел на сътрудничество, в който НПО има водеща роля е изключително успешен, защото за разлика от модела „общинско социално предприятие“ този модел не натоварва общината с несвойствени функции, а стимулира развитието на местен конкурентен пазар и налага успешни модели за бъдеща лоялна конкуренция, които са крайно необходими, за да се стимулира максимално потенциала на СП за решаване проблемите на местно ниво. В тази връзка между Сдружение „ЦРПБ“ и Община Златоград е сключено споразумение за общинско сътрудничество, в което са регламентирани професионалните взаимоотношения между страните по отношение на съвместните действия за създаването и функционирането на СП и осигуряването на неговата устойчивост.


Идеята за създаването на СП е обусловена от местната необходимост, предвид сравнително високата безработица в община Златоград и наличието на социален проблем, свързан с големия брой уязвими групи без доходи, в риск от социална изолация. По тази причина местната власт се ангажира да сътрудничи за създаването и развитието на СП. То се създава, за да отговори на социалните нужди в Златоград, да създава алтернативна заетост, да подпомага борбата с безработицата, да интегрира групи в неравностойно положение на пазара на труда и да генерира добавена социална стойност. Основната цел на СП е създаване на заетост и доходи за лица от уязвими групи с цел ефективното им социално включване и подобряване на благосъстоянието. Създаденото в рамките на проекта СП ще работи за постигането на измеримо, положително социално въздействие и социална полза, а няма да стреми само и единствено за генерирането на печалба, което отговаря и на правната форма на сдружението и клона – юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.


Работата по създаване на СП включваше свикване на Общо събрание, приемане на Решение за дейността на клона като СП, правилник за дейността на СП. Управлението е колективно чрез органите на общото събрание, УС и назначения екип. Прието е щатно разписание на СП в съответствие с длъжностите на лицата от целевите групи, като тези длъжности могат да бъдат заемани единствено от лица от уязвими групи и минимум 10% са места за хора с увреждания. В правилника за дейността е регламентирано, че Социалното предприятие не разпределя печалба. Печалбата от стопанската дейност на Социалното предприятие се реинвестира 100% за постигане на основната му нестопанска цел - за осигуряване и поддържане на заетостта на неравностойни на пазара на труда социални групи и лица с увреждания.


Наименованието на стопанския обект е „Беловидово“, както е старото име на гр. Златоград, а също и поради асоциацията с думата „бело" (бял) и дейностите, които СП развива. То осигурява заетост и социална интеграция на 32 лица в неравностойно положение на пазара на труда, като предоставя две основни услуги: 1)обществена пералня с химическо чистене (ует клийнинг) и 2) благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи. Във всяко от звената са наети по 16 лица от целевите групи – хора с увреждания, безработни лица над 54 г. възраст, продължително безработни лица, лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация, безработни майки с деца до 5 г. възраст.


Основни потребители на пералните услуги са частните туристически обекти (хотели, къщи за гости, ресторанти), като по този начин предприятието си осигурява приходи, за да може да покрива разходите за дейността си и да поддържа устойчиво заетостта на половината от наетите лица от уязвими групи и след края на проекта . Услугата «обществена пералня»  може да осигури също така целесъобразно и икономически изгодно задоволяване на нуждите на общинските детски и социални институции от пране и дезинфекция на спално бельо, кърпи и покривки.


Пералната дейност се извършва в помещение, което отговаря на изискванията Наредба 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. Средата е достъпна за работа на хора с увреждания.


Взето е решение пералните услуги към държавни и общински детски и социални институции да се извършват при нисък процент печалба. Себестойността на тези услуги в СП се очаква да бъде по-ниска от досегашната им себестойност, поради икономиите от мащаба и високия енергиен клас и капацитет на оборудването, закупено по проекта. По този начин може да се облекчи и бюджетът на общината и държавата. За други индивидуални клиенти и туристически обекти се калкулира по-висок процент печалба, която предприятието ще реинвестира за запазването на работните места на уязвимите групи и поддържане на дейността си.


Услугата „благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“ осигурява озеленяване и поддържане на общинските зелени площи, паркове, улици, площади, градини, почистване на обществени зони за отдих, подобряване на екосистемата в община Златоград. Това звено на СП в рамките на проекта извършва дейности от обществен интерес на общински терени. Дейността се извършва под прекия контрол и координация на партньора - Община Златоград. След края на проекта част от общинското озеленяване ще се възложи на СП с взетото вече решение на Общински съвет - Златоград, за да се поддържа заетостта на поне половината от уязвимите групи, наети като озеленители. Ще се работи и за привличане на частни клиенти за услугата "озеленяване" - хотели и къщи за гости, с което ще се осигурят допълнителни източници на приходи за запазване на работните места в СП.


Ефект:

Ефектът от функционирането на СП е за уязвимите групи, които чрез предприятието ще получат възможност за заетост, достойни доходи, социално включване и интегриране в обществото. Те ще се чувстват значими и полезни със своя труд, ще се подобри качеството им на живот. Професионалната подготовка и последвалата трудова заетост има голямо психологическо значение, особено за лицата със специални нужди, защото ги прави по-уверени, повишава чувството им за собствена значимост и обществена полезност. Дейностите на СП ще имат пряк положителен ефект за намаляване на безработицата в общината, за борбата с бедността и за насърчаване на местното икономическо развитие . Чрез модела на социалното предприемачество се създаде първата обществена пералня в общината. От своя страна дейностите по озеленяване допринасят за опазване на чистотата и екосистемата на града и за създаване на привлекателна и цветна градска среда, от която всички жители имат полза. По този начин предоставянето на услугите има видимо, измеримо, положително социално въздействие.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

06.08.2019
Младежи с интелектуални затруднения изработват бижута и сувенири в Мездра Младежи с интелектуални затруднения изработват бижута и сувенири в Мездра

Вече месец трудотерапевтичната и арт работилница на фондация „Проект Северозапад" е ситуирана в ...

19.07.2019
136 кандидати с идеи как да подобрят живота на децата в шестото издание на ПРОМЯНАТА 136 кандидати с идеи как да подобрят живота на децата в шестото издание на ПРОМЯНАТА

136 са кандидатите в шестото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова ...

15.07.2019
Остават само три дни! Кандидатствай в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА Остават само три дни! Кандидатствай в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА

За шести път конкурсът за социални предприемачи ПРОМЯНАТА търси иновативни решения на проблемите на ...