Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Търсят се трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив

Търсят се трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027
ПРОЕКТ: ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ NO. 2017-1-027


Във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027“ финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), Младежка фондация „Арете“-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив. Основната цел на проекта  е да се подобри образователния статус и пригодността за заетост на младежи от уязвими групи чрез кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.   http://www.areteyouth.org/blog/entry/job1/


Преки отговорности и задължения:

- Участва в процеса на подбор на участниците в проекта.
- Определя основните умения и потребности на  младежите; оказва наставническа подкрепа и проследява развитието на участниците в програмата;
- Мотивира младежите да продължат образованието си/да се върнат в училище и насърчава участието на семейството в образователния процес на децата им;
- Провежда регулярни планирани срещи за кариерно ориентиране и  консултации за личностно развитие; Съдейства за формирането на социални умения и поведение;
- Оказва подкрепа при организацията и ко-фасилитира обучения за меки умения на местно ниво;
- Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в проекта в тясно сътрудничество с партниращите училища и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание;
- Подкрепя  проектния ръководител при организиране на информационни срещи на местно ниво;
- Работи в тясно сътрудничество с местен координатор по проекта, назначен от фондация „Тръст за социална алтернатива“ 
- Следи за постигнатите индивидуални и общи цели на проекта;
- Регулярно отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.
 

Квалификация и опит:

- Висше образование или доказан професионален опит в областите: „Психология“, „Социални дейности“, „Педагогика“, „Човешки ресурси“, „Консултиране“, „Бизнес администрация“, управленски  или друга подходящи специалности;
- Опит в работата с младежи от уязвими групи;
- Опит в организирането и провеждането на обучения, както и в предоставянето на менторска подкрепа и/или подкрепа за професионално развитие на младежи;
- Отлично познаване на образователната система и  бизнес климата на местно ниво;
- Опит в изготвяне на доклади и отчети;
- Добри умения за работа с Microsoft Office;
- Владеенето на ромски език е предимство;
- Владеенето на добър английски език е предимство

Знания, умения и отношение:

- Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
- Умения за изграждане на доверителни отношения. Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
- Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
- Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията.

Какво предлагаме:

- Работа на граждански договор;
- Възможност за работа с млади хора;
- Възможност за професионално развитие;
- Възможност за работа по проект на национално равнище с международно финансово участие.


Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 02.05.2019г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462. Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.


Финансовият механизъм на ЕИП включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment 

Публикувано от:

Младежка фондация ”Арете” -България

 

Сходни публикации

21.06.2019
ТСА обявява конкурс за проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози” 2019-2020 ТСА обявява конкурс за проектни предложения за участие в Проект „Млади ромски педагози" 2019-2020

Фондация „Тръст за социална алтернатива" ви кани да представите проектни предложения за участие в ...

18.06.2019
Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход Списък на одобрените кандидати по Стипендиантската програма за студенти от ромски произход

Фондация „Тръст за социална алтернатива" публикува списъка на всички одобрени кандидати в ...

10.04.2019
Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред” 2019 г. Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред" 2019 г.

Какво?Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски ...