Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16Из българското законодателство през изминалата седмица (8 – 12 юли 2019 г.)

Из българското законодателство през изминалата седмица (8 – 12 юли 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 8 – 12 юли 2019 г.: 

 

I. В Държавен вестник, Бр. 54 от дата 09.07.2019 г.  бяха обнародвани следните актове:

  • НАРЕДБА № 2 от 1 юли 2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения.

В 7-дневен срок от вписване на читалището или читалищното сдружение в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или управителният орган на читалищното сдружение подава в Министерството на културата заявление за вписване по образец съгласно (приложение № 1) Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път.

Заявлението за вписване в регистъра се разглежда от длъжностното лице в 14-дневен срок от постъпването му.

Когато въз основа на проверката на документите се установи, че са представени всички изискуеми министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице извършва вписване и издава удостоверение за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 2.

Всяко читалище или читалищно сдружение се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер.

Регистърът на народните читалища и на читалищните сдружения се води по образец съгласно (приложение № 3).

След изтичане на едногодишен срок от вписването им в регистъра читалищата и читалищните сдружения попълват информационна карта за състоянието и дейността си.

Информационната карта по се подава в Министерството на културата ежегодно до 31 март на хартия или по електронен път по образец съгласно (приложение № 4).


Наредбата е достъпна на този линк.

II.   В Държавен вестник, Бр.  55 от дата 12.07.2019 г. бяха обнародвани следните актове:

  • НАРЕДБА № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.  

Наредбата определя реда за финансово подпомагане и лицата и организациите, които могат да кандидатстват за финансово подпомагане.
 

Кандидатстването става по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и публикуван на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

 

Проекти за финансово подпомагане могат да се подават в следните периоди от всяка календарна година: от 1 февруари до 31 март, от 1 май до 30 юни и от 1 октомври до 30 ноември, а извън тези срокове Проекти за финансово подпомагане могат да бъдат подавани в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.

 

Пълния текст на Наредбата може да видите ТУК.

 

III.  На заседание на Министерски съвет, проведено на 09.07.2019 г., бяха взети следните решения:

 

  • Национален доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.

Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2017 г. цели да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси“ от обществен интерес, описани са използваните индикатори и методологии за оценка. Изведени тенденции и заключения, които формират „ключови послания“ по съответните екологични теми. Повече информация.

 Докладът в публикуван  http://eea.government.bg/bg/soer/2017

 

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

  • Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Във Връзка  с новия Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ). В изпълнение на стратегическите и оперативни цели, заложени в Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г., за първи път в България се въвежда нова форма на заетост за хора с множество трайни увреждания - защитената заетост.

 

Тази Методика се издава към Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) и  има за цел:

 

1) определяне на условията и механизма за финансиране на проектен принцип за създаването на центрове за защитена заетост (ЦЗЗ) от Агенцията за хората с увреждания (АХУ), както и поддържането на дейността в тях;

(2) С нея се утвърждават процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения за създаване на ЦЗЗ и/или поддържане на дейностите в тях..

Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство.

Методиката съдържа подробна информация за процедурата за кандидатстване и необходимите документи.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации,  а коментари и  мнения можете да изпращате до 07.08.2019 г. включително.


V. В 44-то НС беше внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора.

Промените са свързани с развитието в институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, както и с приетия от Министерски съвет Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик.

Важен момент в промените е регламентирането на международноправния статут на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) като национален орган за докладване.

Част от промените са свързани с:

  • предоставяне на специфична грижа за жертвите в лицето на услуга за последваща реинтеграция;
  • създаването на законовата възможност да се откриват специализирани приюти за последваща реинтеграция на жертви на трафик на хора;
  • осигуряват безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ, ако настаненото лице не владее български език;
  • Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.

Всички предложени изменения и движението за законопроекта можете да следите на страницата на НС ТУК.

 Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

Източник: НПО Портал, 15 юли 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

13.12.2019
Столичната община раздаде Годишните награди за добри практики в сферата на социалните услуги Столичната община раздаде Годишните награди за добри практики в сферата на социалните услуги

Категориите бяха „Войн на годината“, „Доброволческа кауза на годината“, „Иновативна социална услуга на ...

13.12.2019
Родители на деца с увреждания и работещи в социалната сфера изпратиха отворено писмо до синодните митрополити Родители на деца с увреждания и работещи в социалната сфера изпратиха отворено писмо до синодните митрополити

Днес представители на организации, доставчици на социални услуги, и на родители на деца с увреждания ...

12.12.2019
Винаги на страната на децата. Георги Богданов и помощта за 13 000 семейства годишно Винаги на страната на децата. Георги Богданов и помощта за 13 000 семейства годишно

За него казват, че се бори с дезинформацията, но той самият смята, че се бори с друго – с ...