Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27Покана за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

Покана за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

ПОКАНА

 

за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. на Министерския съвет за  разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г., Министерство на земеделието, храните и горите сформира Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

В съответствие с Приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 7 юни 2019 г., Министерство на земеделието храните и горите обявява процедура за избор на  юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитието на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

Канят се всички  заинтересовани юридически лица  с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в изброените по-долу сфери да подадат заявление за участие за избор в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.,   в срок от 15 работни дни от датата на публикуване на обявата (бел. ред. 25 юли 2019 г.):

 

1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

2. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

3. Екологични организации;

4. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;

5. Организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“;

6. Организации, специализирани в сферата на растениевъдството;

7. Организации, специализирани в сферата на животновъдството и хуманното отношение към животните;

8. Организации, специализирани в сферата на хранително-вкусовата промишленост;

9. Организации, специализирани в сферата на в лозаро-винарския сектор;

10. Организации, специализирани в сферата на горското стопанство;

11. Организации, специализирани в сферата на биологичното земеделие и биологичното животновъдство;

12. Организации, специализирани  в  подкрепата на малки стопанства;

13. Организации, специализирани  в  подкрепата на млади фермери и приемственост на поколенията;

14. Организации, подпомагащи развитието на къси вериги на доставка и местни пазари;

15. Организации, подпомагащи сдружаването, учредяването на групи и организации на производители;

16. Организации, специализирани в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;

17.  Организации, специализирани в сферата на подобряването на културното и природно наследство на селата;

18.  Организации, специализирани в сферата на иновациите, дигитализацията, разработването на нови продукти, процеси, технологии, биоикономиката, и научните изследвания в селското стопанство и храните;

19.  Организации работещи за подобряване качеството на храните, чрез ограничаване на антибиотици, пестициди и схеми за качество;

20.  Организациите, подпомагащи развитието на малките и средни предприятия в селските райони.

 

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност трябва да отговарят на следните общи критерии:

  • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • Да притежават опит в разработването/ изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
  • Да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (не се изисква за организациите на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи);
  • В тях да членуват поне 3 местни инициативни групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедура за избор (изисква се само за организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи);
  • Да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност не може да подаде повече от едно заявление.

 

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат по 1 (един) общ представител на съответната група организация за основен член и до 3 (трима) представители за резервни членове.

Писмените заявления се представят по образец, приложен към поканата на адрес: 1606 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието и храните.

Крайният срок за приемане на документи е 15 (петнадесет) работни дни от датата на публикуване на поканата.

Повече информация.
Източник: https://www.eufunds.bg, 08 август 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

27.01.2020
5200 деца са били в приемни семейства през последните 4 години 5200 деца са били в приемни семейства през последните 4 години

За четирите години (01.01.2016 г. – 31.12.2019 г.) от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ ...

24.01.2020
Посегателствата от човек над човека – искаме ли да противодействаме? Посегателствата от човек над човека – искаме ли да противодействаме?

„Ако искрено желаем да противодействаме ефективно на наистина безумните и отвратителни ...

23.01.2020
Проект GPP-STREAM организира международен уебинар на тема „Зелени обществени поръчки в подкрепа на бенефициентите на фондове на Европейския съюз“ Проект GPP-STREAM организира международен уебинар на тема „Зелени обществени поръчки в подкрепа на бенефициентите на фондове на Европейския съюз“

Дата: 27 януари 2020 г., час: 12:00 ч.Презентатор: Матео Гордини, Фондация Екосистеми, ИталияМодератор: ...