Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Обща информация за процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

Обща информация за процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България" по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г." има за цел, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании, да се изгради споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България.

 

По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании, които ще обхванат всички 28 административни области в страната. Разминаването в двете числа произтича от различния дял на Натура 2000 в административните граници на областите. С цел постигане на съизмеримост на обема на планираните интервенции по процедурата, е предвидено 6 области да се обединят в 3 отделни групи, във всяка от които трябва да се проведе по една обща регионална кампания: 1 обща кампания за София-град и София-област; 1 обща кампания за областите Габрово и Велико Търново и 1 една обща кампания за областите Търговище и Разград.

 

По процедурата не са допустими проекти, с които се предоставя единствено обща информация за Натура 2000. Кандидатите трябва да планират дейностите по проекта на базата на анализ на спецификите на региона и възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 в него.

 

Допустими бенефициенти са общини, научни институти, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и структури/звена в МОСВ и МЗХГ, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000.

Кандидатите ЮЛНЦ трябва да бъдат сдружения, вписани в регистъра на ЮЛНЦ най-малко 18 месеца преди датата на обявяване на тази процедура и да са определени за извършване на общественополезна дейност. Също така седалището и адресът им на управление трябва да са на територията на региона, в който ще се осъществяват дейностите.

 

Партньорството по тази процедура е допустимо, но не е задължително, като за партньорите важат всички изисквания, формулирани към основните кандидати.

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 1 785 000  лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е 71 400 лв.

           

Цялата документация по процедурата е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН2020) 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 ч. на 27 януари 2020 г.


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) организира на 19-и ноември от 15:00 ч. на информационна среща за представяне на процедура BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Оперативна програма „Околна среда“. Срещата ще се проведе в офиса на ОИЦ – София на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №99.


В рамките на информационната среща ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедурата, в т.ч. изискванията към кандидатите, допустимите за финансиране дейности, категориите допустими разходи и други разяснения. Ще има също възможност за задаване на въпроси. Срещата ще бъде с продължителност приблизително 1 час и 30 минути.


Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация на този линк. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.


 

Източник: Областен информационен център София-град и София-област, 14 ноември 2019

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

06.12.2019
Над 80 участници събра първата годишна среща на Фонд Активни граждани България Над 80 участници събра първата годишна среща на Фонд Активни граждани България

Годишната среща на тема „Комуникациите на гражданските организации – възможни решения“ събра над 80 ...

04.12.2019
61 проекта в изпълнение след приключване на процеса на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти 61 проекта в изпълнение след приключване на процеса на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти

Приключи процесът на договориране по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни ...

03.12.2019
Общественият борд на TELUS International в България ще подкрепи финансово още 10 проекта Общественият борд на TELUS International в България ще подкрепи финансово още 10 проекта

В последната за тази година покана за финансиране кандидатстваха 77 проекта, като 10 от тях ще ...