Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за внедряване на зелени обществени поръчки

Проект GPP-STREAM разработва инструментариум за внедряване на зелени обществени поръчки

Проект GPP-STREAM е част от програма „Интеррег Европа" 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

Третото международно обучение по проекта се състоя в град Сибиу, Румъния от 11до 13 Септември 2019 г. Организатор на събитието беше Румънското министерство на околната среда, а конференцията стана повод за среща не само на всички партньори, но и на местни и международни заинтересовани лица. Всички участници се запознаха с моментното състояние на политиките за ЗеОП в Румъния, закона за ЗеОП както и с няколко добри практики на местно ниво. Испанската асоциация на общини от региона на Рибера Алта (МANRA), която е и партньор по проекта, представи наръчника с добри практики, разработен с участието на всички партньори от консорциума. Пълният доклад е достъпен на уебсайта на проекта:

www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf

Проект GPP-STREAM взе участие в най-големия Европейски форум за политика и инициативи в сферата на ЗеОП, а именно Compraverde Buygreen, който се проведе на 17ти и 18ти Октомври 2019 г. В рамките на форума, партньорите по проекта взеха участие в отворена дискусия, разделена на две теми:

  • Изграждане и повишаване капацитета на служителите в сферата на публичната администрация: ролята на Европейските фондове и инициативи за формиране на екологични знания и умения.
  • Внедряване на екологичен критерии в публичните разходи с цел по-мащабно разгръщане на ЗеОП в секторните политики. 

 

Ключова характеристика на проект GPP-STREAM, която е в процес на разработка е инструментариумът за подпомагане внедряването на ЗеОП, насочен към бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и към целевите групи на регионалните стратегии за развитие.

Инструментариумът ще има за цел да очертае Европейската законова рамка за прилагане и изпълнение на ЗеОП и ще очертае основните моменти в двете ръководства: „Купувайте екологосъобразно“ и „Обществените поръчки в помощ на кръговата икономика“, разработени от ЕК и представляващи полезни информационни ресурси, както за възлагащите органи, така и за икономическите оператори. Други основни точки, част от инструментариумът, ще бъдат критериите за ЗеОП, казуси за влиянието на ЗеОП върху Европейските фондове, както и контролни списъци приложими на всеки един етап от процедурата за изпълнение на ЗеОП.

Според инструментариумът, критериите за ЗеОП са създадени за да улеснят включването на екологосъобразни критерии в договорите за обществени поръчки. Общоприетите Европейски критерии се опитват да постигнат баланс между опазване на околната среда, икономическите цели и пазара на предлагане,  но възложителите могат да използват критерии съобразени с конкретната ситуация, със заложените цели в местни програми и стратегии, както и изисквания, които включват всички или само определени характеристики в техните решения за обществени поръчки.

Възложителят, на обществена поръчка, ще бъде въведен стъпка по стъпка в процедурата по създаване на ЗеОП, като инструментариумът отличава най-важния етап – планиране и подчертава възможните места за грешки и начини за тяхното избягване. За да се докаже съответствие със ЗеОП, партньорите по проекта предлагат употребата на контролен лист на всеки етап от процедурата по възлагане на обществена поръчка: подготовка и планиране, подбор, възлагане, изпълнение и избягване конфликт на интереси.

Очаква се, финалната версия на инструментариумът по ЗеОП скоро да бъде достъпна на сайта на проекта в секцията „Библиотека“ /https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library/. От сайта на проекта, може също така да се абонирате за нашият бюлетин с който ще ви информираме за напредъка на проекта, нашите продукти и предстоящи събития.
 

Публикувано от:

Център за устойчивост и икономическо развитие

 

 

Сходни публикации

03.07.2020
„Покажи ни торбата“ зове за амбициозни цели срещу еднократната пластмаса „Покажи ни торбата“ зове за амбициозни цели срещу еднократната пластмаса

Този юли Денят без пластмасови торбички е по-специален – остава точно една година до влизането ...

02.07.2020
И отново летят „цветни бомби” И отново летят „цветни бомби"

В изпълнение на дейностите по проекта „Бъди моето бъдеще“ (Bee my future), подкрепен от програмата ...

02.07.2020
Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета Започва конкурс „Застъпници за природата“, с който се насърчава обявяването на нови защитени територии и вековни дървета

В деня на обявяването на първия резерват в България, резерват „Силкосия“ в Странджа, Асоциация на ...