Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
01Информационна среща по отворена процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове”

Информационна среща по отворена процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове”
На 03.12.2019 г., вторник, от 13:30 ч. в конферентната зала на Областен информационен център–София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) ще се проведе информационна среща, на която екипът на Центъра ще представи насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове ” по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020. 

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

В резултат от изпълнение на дейностите ще бъдат разработени/ актуализирани планове за действие за приоритетни видове, с което ще се допринесе за подкрепа на видовете, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – експерти от Столична община и общините от Софийска област, структури/звена в структурите на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, както и представители на юридически лица с нестопанска цел. Участието е напълно безплатно за всички заинтересовани лица.  

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

27.05.2020
Традиционния конкурс за рисунка на диви божури събира участници от цялата страна Традиционния конкурс за рисунка на диви божури събира участници от цялата страна

Вече са получени над 70 илюстрации от 50 населени места   За втора поредна година ...

26.05.2020
Летят ”цветни бомби” Летят "цветни бомби"

Стартирахме дейностите по проекта "Бъди моето бъдеще" /„Bee my future". В изпълнение на дейностите по ...

22.05.2020
Годишните награди за биоразнообразие и климата‘ 2020 стартират на 22 май Годишните награди за биоразнообразие и климата‘ 2020 стартират на 22 май

За първа година в номинациите се включват и постижения, свързани с климатичните промени ...