Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Информационна среща по отворена процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове”

Информационна среща по отворена процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове”
На 03.12.2019 г., вторник, от 13:30 ч. в конферентната зала на Областен информационен център–София (гр. София, бул. „Витоша“ 99) ще се проведе информационна среща, на която екипът на Центъра ще представи насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове ” по приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020. 

Целта на процедурата е определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата Натура 2000 за период от 10 години.

В резултат от изпълнение на дейностите ще бъдат разработени/ актуализирани планове за действие за приоритетни видове, с което ще се допринесе за подкрепа на видовете, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 с цел постигане на по-добра степен на съхраненост.

Поканени да вземат участие са потенциални бенефициенти по процедурата – експерти от Столична община и общините от Софийска област, структури/звена в структурите на Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите, както и представители на юридически лица с нестопанска цел. Участието е напълно безплатно за всички заинтересовани лица.  

Проект №BG05SFOP001-4.004-0027-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

02.12.2019
В Мадрид започва Конференцията на ООН за изменението на климата В Мадрид започва Конференцията на ООН за изменението на климата

Двадесет и петата Конференция на ООН за изменението на климата (COP25) започва днес в Мадрид. Тя ще ...

02.12.2019
5 декември - Световен ден на почвата 5 декември - Световен ден на почвата

На 5 декември 2019 г. 60-хилядната световна почвоведска общност отбелязва за поредна ...

27.11.2019
Започват 15-ите Дни на предизвикателствaтa Започват 15-ите Дни на предизвикателствaтa

Посолството на Франция в България, Френският институт и Агенцията за устойчив туризъм Odysseia-in ...