Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Покана за Национална програма за младежта – 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2020 година

по Национална програма за младежта (2016-2020)

Подпрограма 2 – Национални младежки инициативи и кампании

по следните тематични области:

Тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи"

Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа"

Tематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места"


I. В настоящата процедура могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Наредбата, Национална програма за младежта (2016-2020) и Указания за кандидатстване по Програмата за 2020 година.


II. Минимален и максимален размер на финансиране за конкретен проект

1. По Тематична област 1 „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи":

Минимален размер на финансиране за отделен проект 5 000 (пет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране за отделен проект 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 1 – до 200 000 (двеста хиляди) лева.


2. По Тематична област 2 „Развитие и признаване на младежката работа":

Минимален размер на финансиране за отделен проект - 5 000 (пет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране за отделен проект -15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 2 – до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева.


3. По Tематична област 4 „Активизиране на младите хора в малките населени места":

Минимален размер на финансиране за отделен проект - 5 000 (пет хиляди) лева.

Максимален размер на финансиране за отделен проект - 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Определен общ размер на финансиране на проекти по Тематична област 4 – до 275 000 (двеста хиляди) лева.


III. Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности по всяка от тематичните области

В рамките на настоящата процедура изпълнението на проектните дейности следва да бъде с продължителност от три до пет месеца, като същите следва да приключат не по-късно от 15.10.2020 г.


IV. Проектните предложения се подават в срок до 26.02.2020 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.
Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 28.02.2020 година, независимо от това дали датата на която са подадени е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата на която е изпратено.

V. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npm@mpes.government.bg.

В рамките на срока на кандидатстване ще бъдат проведени и два информационни дни по процедурата в сградата на Министерството на младежта и спорта на следните дати:

- 13.02.2020 г. от 11:00 часа;

- 20.02.2020 г. от 14:30 часа.

Желаещите да присъстват ще получат подробности за конкретното място на провеждане в съответните дни на входа на Министерството на младежта и спорта.

Източник: Министерство на младежта и спорта, 12 февруари 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

02.07.2020
Спорт за здраве и социални контакти Спорт за здраве и социални контакти

13 събития с повече от 400 участници за 17 дни, още 83 различни прояви в проект – това е ...

24.06.2020
Национален форум „Ветроходство в Черно море” Национален форум „Ветроходство в Черно море”

За втора поредна година ще се проведе Национален форум „Ветроходство в Черно море” в зала АУЛА ...

27.04.2020
България отбелязва онлайн Световния ден без асансьори на 29 април България отбелязва онлайн Световния ден без асансьори на 29 април

Изкачването‌ ‌на‌ ‌стълби‌ ‌-‌ ‌като‌ ‌един‌ ‌лесен‌ ‌и‌ ‌достъпен‌ ‌начин‌ ‌да‌ ‌продължите‌ ‌да‌ ...