English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „За Нашите Деца“ започва работа по проект „България расте с децата си“

 
Фондация „За Нашите Деца“ започва работа по проект „България расте с децата си“

Фондация „За Нашите Деца“ започва работата по проект „България расте с децата си“. Той е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Периодът на ранното детство оказва изключително сериозно влияние върху цялостното развитие на индивида и неговото здраве, образователни постижения, трудова реализация и граждански ценности и поведение.

 

Дейности по проекта

„България расте с децата си“ изследва една от основните сфери, в която има нужда от подобряване на политиките в публичната сфера – ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства.

 

За тази цел ще бъде проведено изследване, което ще проучи доколко специалистите в здравната, образователната и социалната системи имат необходимите знания, умения и компетентности да подкрепят ранното детско развитие в сигурна семейна среда.

 

Изследването ще подпомогне извеждането на препоръки за промени в обществените политики, които ще бъдат насочени към вземащите решения на политическо и институционално ниво чрез застъпнически действия. От него ще бъдат изведени и ключови тематични области, в които професионалистите се нуждаят от надграждащи обучения.

 

Очаквани резултати

Проектът ще допринесе за повишаване на общественото развиране за важността на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Основните целеви групи на проекта ще са както самите професионалисти, така и децата в ранна възраст (от 0 до 7 години) и техните семейства Чрез проекта се цели подобряване на условията за предоставяне на качествени услуги за децата, което в дългосрочен план, предвид доказаните ползи за обществото от  инвестирането в ранното детство, ще въздейства върху здравните и образователните показатели на децата, ще понижи риска от поведенчески и емоционални проблеми, злоупотреба с вещества, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.

 

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

 

Допълнителна информация за проекта можете да откриете ТУК. 

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Публикувано от:

За Нашите Деца

Сходни публикации

ИПИ с покана за пресконференция. Нов подход към социалната защита: предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги

Покана за събитие: Предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги (10 август 2022) ПОКАНА за пресконференция Нов

Подкрепа за нови проекта в областта на детското правосъдие

Подкрепа за нови проекта в областта на детското правосъдие

Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ), подписа

Седми брой на информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация за 2022

На Вашето внимание е седмият брой на информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация за 2022 г.    Събития: Изпращайте