English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Отчет за 2021 година

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

ФОНДАЦИЯ ХАСУМИ-БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 г.

Според Устройствения й акт основната цел на Фондацията е да подпомага борбата с онкологичните и имунологичните заболявания и свързаните с тях състояния чрез търсене на нови, усъвършенстване и по-добро използване на съществуващи научно-практически методи, системи и средства за профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и борба с болката, както и в подпомагането на клинични изпитвания.

Допълнителна цел е да се подпомагат хора в напреднала възраст и състояния на инвалидност за да им се осигурят по-добри условия за живот в техните домове, хосписи и институции за възрастни хора. Тази дейност не се развива – като причината за това е в категоричното решение на нашите японски партньори, че за изпълнението на допълнителната цел не им е възможно да ни предоставят финансови средства и други ресурси.

През изтеклите месеци Фондацията изпитваше редица трудно преодолими спънки, които характеризират дейността на всички стопански и нестопански субекти в страната, Япония и целия свят поради последиците от пандемичната COVID 19-обстановка. Не е учудващо, че предвид случилото се през 2021 година, отчетът ни ще е кратък, но това е плод на ограничения брой дейности във всички сфери на обществения живот в целия свят. В допълнение идват и трудностите пред почти всички представители на нестопанския сектор в България - на първо място административни спънки - проявяващи се в бюрократизираната и зле организирана среда за отчитане; тежко и системно недофинансиране; липса на персонал (както щатен, а така и особено на доброволци), които тази година се засилиха много. Въпреки това продължават усилията ни целенасочено да работим за осъществяването на нашите цели и задачи. Упоритата ни работа - вече повече от 16 години, все пак дава редица положителни резултати. Като направим необходимата равносметка, може да се каже, че все по-отчетлива става перспективата в недалечно бъдеще да започне системно лечение с противоракови ваксини, у нас и по света. Тази тенденция привлича не много голям, но силно мотивиран кръг от единомишленици на нашата Фондация. Една група от наши сътрудници - млади специалисти, заедно със световно признати учени, разпространяват сред клиничните и научни медицински кръгове сведения за съвременните тенденции в имунотерапията на рака. Идеята ни – чрез организиране на научни срещи да се мултиплицират усилията ни за разпространение на знания, продължава да среща положителен прием сред всичките ни партньори в България, Япония, Германия, САЩ и др. Ето как задачите на Фондацията се изпълняват от малък, но на практика оптимален (за нашите възможности) кръг от специалисти, което води и до умножаване на положителните ефекти от дейността ни. Работата в една своеобразна мрежа показва особено отчетливо своите преимущества: когато започна и се разви сътрудничеството ни с Медицинския университет-Плевен, защото там широк кръг хора - студенти, специализанти и именити учени, продължават вече дванадесета година да работят пълноценно с нас.

Тези структуроопределящи процеси се направляват от органите на Фондацията -Настоятелството, Научно-консултативния съвет и директора, като особено важно беше да се намерят адекватни модели за съчетаване задачите на Фондацията с главния ни партньор в лицето на Медицинския университет-Плевен, както и да се привличат за участие с подходящи подходи и други академични звена: Българската академия на науките-Медицинско отделение, АгроБиоИнститут, Съвместния геномен център, Медицински университет-София, Медицински университет-Варна и други. Вземането на решения за действие се основава на консултации с подбран кръг външни експерти от тези и други звена както по отношение на генериране на идеи

за възможностите как да се развива на Фондацията, а така също и за практически действия по съвместното им прилагане.

 


 

I. ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЯВИ

Това е основният аспект в работата на Фондацията ни и на този етап чрез него най-пълно се изпълняват целите ни. Световните достижения в областта на терапията на раковите заболявания с имунологични средства са водеща тема на нашите издирвания, а така също и систематизирането и популяризиране на тези знания и добри практики сред българските учени и широката общественост.

= Усилията ни бяха отново насочени основно (по добра традиция, започнала още през 2007 г. - вж. Приложение 1) към дейности за разпространението на знания, свързани с научните и приложни аспекти на борбата с рака. Избрахме този подход поради силно ограничените ни финансови и кадрови ресурси. Така успяваме да постигнем широк обхват чрез популяризирането на върхови научни постижения в онкоимунологията сред българската научна и терапевтична общност. Ето защо и през 2021 имахме намерение да съсредоточим усилия и ресурси в провеждането на главното научно събитие, организирано от Фондацията всяка година -традиционната ни Октомврийска национална среща с международно участие. През 2021 г. се предвиждаше да се състои 14-та ни среща. Равносметката показва, че през всичките тези 13 години по време на срещите са изнесени над 190 доклада, съобщения и постери. Участниците през годините надхвърлят 635, а в последните години, когато срещите ни станаха съвместни с Медицински университет-Плевен, броят на участващите нарасна все повече. Както отбеляза д-р Хасуми по този повод - споделянето на научното познание с младите хора носи много висока принадена стойност, защото те в бъдеще – за дълъг хоризонт от време - ще ги прилагат в науката и клиничната практика!

Още през 2012 г. в ръководството на Фондацията се взе решение да насочим усилията си към студентите по медицина и наскоро завършили млади специалисти. По тази причина се осъществи и контактът с Медицинския университет в Плевен - едно от най-динамично развиващите се медицински училища в България. Университетът внедрява много иновативни технологии в образованието и клиничната практика. Роботизираната хирургия, която вече е емблема не само за МУ - Плевен и града, но и за България пред Европа и света, е едно от нещата, които привличат многобройни и силно мотивирани български и чуждестранни студенти. Направени са стъпки и в друга посока - телемедицината и 3D медицината. В МУ - Плевен, за първи път у нас, бе внедрена в практиката 3D-маса за виртуални дисекции, която прави реконструкция на двуизмерните образи, получени от скенер и ядрено-магнитен резонанс в триизмерен вариант. Тук преди няколко години заработи и едно от първите устройства в Европа, което прилага високоинтензивен фокусиран ултразвук - High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU). Трябва да се отбележи, че заедно с много български студенти, в МУ-Плевен медицина изучават и млади хора от всички краища на света, включително и от Япония. Чуждестранни участници в  научните събития са млади лекари и студенти по медицина от редица страни: Беларус, Белгия, Германия, Индия, Ирландия, Македония, Полша, Румъния, Русия, Тунис, Турция, Сърбия, Украйна и др. Сред българските участници има представители на всички медицински училища в страната (Плевен, София, Варна, Пловдив, от Медицинските факултети на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Тракийския университет в Стара Загора), Българската академия на науките, УМБАЛ-Плевен и т.н.

По всеобщо признание - на участници, слушатели и медии, първата наша среща през 2012 г., проведена в Плевен, както и последвалите ги самостоятелни - през 2013, 2014 година - бяха едни от най-успешните ни срещи (от общо тринадесет). Неслучайно и през 2021 година отново, и то за 10-ти пореден път, Фондация Хасуми-България възнамеряваше заедно с доказалия се партньор - МУ - Плевен да участва в организирането и провеждането на традиционната за Университета XVIII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (ММНКСМЛ), която трябваше да се проведе от 28 октомври до 2 ноември в Учебния център за ендоскопска и телемедицина на МУ - Плевен. За огромно съжаление обаче срещата бе отложена за 2021 поради пандемичната обстановка! И така - тази среща наистина се проведе през септември 2021 г. в хибриден формат. Участие онлайн от страна на Фондацията взе дългогодишният сътрудник на д-р Хасуми, видният американски учен проф. Дийн Ман с лекция, посветена на изследванията му в областта на имунологията на рака.

= На 11 март 2022 г. в зала „Александър Флеминг“ на Факултет „Фармация“ се проведе тържествена церемония по дипломиране на първия випуск 2021 магистър-фармацевти на Медицински университет – Плевен. След успешно завършен 5-годишен курс на обучение, дипломи за магистър-фармацевт получиха 26 дипломанти, от които четирима са с отличен успех. Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Добромир Димитров връчи официално дипломите и подаръците на Випуск 2021. Сред специално поканените бе и директорът на Фондацията.

През 2014 г. с първа копка стартира изграждането на нов модерен факултет по фармация за обучение на магистър-фармацевти в Медицински университет - Плевен. Факултет „Фармация“ е четвъртият факултет на висшето училище, създаден през 2016 г. с решение на Народното събрание от 30 март. С това става факт постигането на най-високата стратегическа цел на Ръководството с ректор проф. д-р Славчо Томов – разкриване на четвърто основно звено в структурата на университета след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи. За гостуването се изразходваха само пътни, квартирни и дневни нецелеви средства.

= На 8 април 2022 г. лично Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков официално откри Центъра за компетентност Леонардо да Винчи в МУ - Плевен. Министър Денков и официалните гости, сред които бяха и академик Богдан Петрунов, член на Настоятелството на Фондацията ни, и директорът, разгледаха изградената високотехнологична инфраструктура на Центъра за компетентност и се запознаха с учените и изследователите в новоразкритите лаборатории: лаборатория по геномна медицина и прецизна онкология, лаборатория по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина; лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. Академик Денков отбеляза, че изградените лаборатории са на изключително високо европейско, дори световно ниво, а Центърът е уникален за България в направленията, по които работи.  

В Департамента по персонализирана медицина изградените лаборатории са по геномна медицина и прецизна онкология и по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия  и телемедицина. В Департамента по 3D Медицина са оборудвани Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR. В Департамента по минимално инвазивна хирургия лабораториите са три: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; лаборатория за стереотактични вакуум аспирационни биопсии и лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. В Департамента по роботизирана хирургия дейност осъществяват три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към Института по роботика към БАН. По думите на акад. Денков оттук нататък започва другата дейност - как да се използва базата по най-полезния начин за обществото. Предимството е, че в Центъра за компетентност има не просто апаратура, а лаборатории с експерти, които също могат да работят на много високо ниво, тъй като някои от тях са се върнали от чужбина.

На събитието присъстваха членовете на управляващия орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна и Института по роботика към БАН, кмета на Община Плевен и областния управител, ръководството на МУ-Плевен, както и членовете на Настоятелството на висшето училище.

За осъществяване на тази дейност от Фондацията се изразходваха само пътни и дневни нецелеви средства.

 

II. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 

= Преди 2 години д-р Хасуми официално съобщи на тогавашния ректор на МУ - Плевен проф. Томов и на почетния ректор проф. Горчев, че възнамерява да предостави своя терапевтичен метод за прилагане в България, в Университетската болница „Св. Марина", чрез МУ - Плевен, а носител на правата за разпространение и контрол ще бъдат дадени на Международна изследователска фондация Хасуми-България. За целта беше планирано делегация от МУ – Плевен да посети Токио и клиниката на д-р Хасуми, придружени от директора на Фондацията. Целта бе да се запознаят на място с метода и да разискват върху договора, според който би се работило при прилагането на метода. Времето на посещението беше планирано за м. март 2020 г. Ръководството на МУ - Плевен отдава огромно внимание на навлизането на метода в Плевен, а оттам и за първи път в България и Европа. Работата по този кардинален въпрос, макар и с особеностите и ограниченията, продиктувани от противоепидемичните мерки в Япония и България, продължава интензивно и сега. Очаква се удобен момент – разхлабване на изискванията за пътуване, за да се планира посещение в най-скоро време. Настоящият ректор – проф. Д. Димитров, лично се ангажира за реализирането на този проект.

След близо 14 години работа на Фондацията в България, това е огромно признание на усилията на всички нейни членове и съмишленици за вложените усилия за популяризиране на имунотерапията на рака, но не по-малко важното е: че най-сетне успяхме да убедим д-р Хасуми и екипа му, че в България има способни подготвени специалисти, както и добри условия за прилагане на метода му!

= Едно от главните събития за изминалия период бе подготовката и връчването на дарение от личната библиотека на проф. д-р Иван Черноземски за Медицински университет – Плевен. Библиотеката на МУ-Плевен обогати библиотечния си фонд с 384 тома от личната библиотека на проф. д-р Иван Черноземски, д.м.н., член на Съвета на настоятелите на МУ - Плевен, дарени в полза на студентите и академичната общност на висшето училище. Тази трудна, но благородна задача бе изпълнена за няколко месеца от екипа на Фондацията след напрегната, но ползотворна работа. Книгите бяха съответно обработени и заведени от библиотечните специалистите. В допълнение в Библиотеката на МУ - Плевен бяха сканирани и всички книжки от теченията на списание „Светът“, като сега вече те са изцяло достъпни в електронен формат на сайта на библиотеката и сайта на Фондацията ни.

Ректорът проф. д-р Добромир Димитров на 11 март 2022 г. връчи благодарствена грамота и плакет за направеното дарение на Николай Черноземски, директор на Фондация „Хасуми“ – България, който се обърна към присъстващите с думи на удовлетворение и признателност: „Книгите на проф. д-р Иван Черноземски намериха своя достоен дом. В Медицински университет – Плевен те попадат в своята най-добра среда: в ръцете на настоящите и студенти и поколенията след тях.“

= Продължи подкрепата със съвети към пациенти (няколко десетки), обърнали се към Фондацията с въпроси за здравето си. Директорът, членовете на Научно-консултативния съвет и други наши консултанти pro bono даваха насоки, съвети, обсъждаха и предлагаха възможности за терапия и/или палиативни грижи. Макар и да нямаме такава дейност, приета и записана в нашите цели, хуманните ни убеждения ни задължават да продължим усилията си в тази насока и в бъдеще. За осъществяване на тази дейност не се изразходват никакви средства.

 

III. РАБОТА С УНИВЕРСИТЕТИ, ИНСТИТУЦИИ, МЕДИИ, ФИРМИ

= Въпреки трудностите пред които е изправен целият свят от пандемията, неуморният в желанието си да помага на пациентите с рак д-р Хасуми създаде Нова клиника с институт за регенеративни проучвания, в която се използват стволови клетки за лечението им. Клиниката е разположена на втория етаж в едно от крилата на хотел Ню Отани, Токио (HITV-клиниката на д-р Хасуми, която функционира от 2008 година, е на 4-ия етаж в същата сграда). Клиниката, по образеца на всички досегашни лечебни заведения на д-р Хасуми, е съоръжена с най-модерното оборудване. Това е поредният успешен проект на д-р Хасуми и през отчетния период се въведоха много нови дейности, търси се възможност за съчетаване на онкологичната терапия с третиране със стволови клетки.

HIITV-терапията е имунотерапия, използваща собствените клетки на пациента, така че страничните ефекти са значително по-малко.

Стандартните лечения обаче могат да имат странични ефекти, така че дори ракът да бъде третиран с HITV-метода, има случаи, в които страничните ефекти от стандартните лечения могат да нанесат вреди. Една от основните цели на д-р Хасуми е да бъдат елиминирани тези странични ефекти с прилагане на стволови клетки в ICVS Tokyo Clinic 2.

Д-р Хасуми потвърди в разговори с представители на фондацията ни, както и с ректорското ръководство на МУ - Плевен, че остават непроменени намеренията му в България да се въведе терапия, базирана на неговия метод. Идеята е, когато това стане, да може да се съчетае и с използването на стволови клетки.

= От много години акад. Богдан Петрунов и проф. Иван Черноземски са членове на Настоятелството на Медицинския университет-Плевен. Те активно участват в работата на Университета, в утвърждаването на стратегически задачи, стоящи пред висшето училище. Те участват и във вземането на решения как да продължи работата по развитието на различни конкретни проекти. Проф. Черноземски, акад. Петрунов и директорът получават лични покани за участие във всички прояви на МУ - Плевен: честване на Деня на славянската азбука и писменост, откриване на учебната година, дипломиране на поредния випуск лекари. На тези прояви директорът обичайно представлява ръководството на Фондацията и предава на Ректора приветствие от Председателя на Настоятелството. Тук е необходимо да се подчертае също така изключително доброто отношение на ръководството и академичния състав на Университета към Фондацията ни през всички години на съвместна работа. Има всички предпоставки това да продължи и в бъдеще.

В лицето на Университета Фондацията наистина има един верен и дългосрочен стратегически партньор, с когото може да планира научни, приложни и учебни проекти както с утвърдени учени, така и с млади специалисти и студенти.

= проведе се  връчването на Годишните награди на НПО-порталаq kа 15 юни в бистро The Steps (след 2 години в карантина). Директорът получи специална покана от организаторите и този форум бе изключително важен за продължаване на контактите с неправителствени организации от цялата страна и спектър на дейност. Открои се фактът, че Фондацията ни е вече много добре разпознаваема и с авторитет в НПО-сектора. Не бяха изразходвани средства.

= за поредна година бяха проведени поредица от срещи на директора с високопоставен служител от Областната управа на гр. Смолян - инж. Момчил Караиванов (И.Д. Областен управител през 2017 г.). Тези срещи започнаха още през април 2015 г., като продължиха и през 2021/2 г. Идеята бе Фондацията да излезе с някои инициативи за научно-приложни дейности, напр. аграрни политики, в които да се разчита основно на внедряване на авангардни научни методи. Възникна идеята да се изработи проект за опазване и оползотворява на лечебни растения в пограничния район на Родопите с Гърция. За съжаление обаче проектът все още се обсъжда и до този момент не може да се реализира.

Последната важна информация по темата, е че с решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район има потвърждение за продължаване на работа в посока оползотворяване потенциала на Родопа планина в подкрепа на местното население. Областният управител на Смолянска област има ангажимента да води това направление, взето е решение, че РСР на ЮЦР определя Родопите за пилотен планински модел на развитие. В Меморандума между

БАН и ОА-Смолян за продължаване за следващ 5 годишен период на дейността на РАЦ-Смолян, подписан от Председателя на академията и Областния управител, отново има заложена клауза за сътрудничество.

= Дванадесетата научна конференция по онкология се проведе през месец юни тази година. Участие взеха водещи специалисти от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в София, както и онколози от цялата страна. Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на лечебното заведение, като основен носител на идеите и акцентите са екипите на УСБАЛО, компетентни в различните сфери на онкологичната наука и практика. За почетен председател на Конференцията, за поредна година, единодушно бе избран проф. д-р Иван Черноземски, председател на Настоятелството и бивш директор на НОЦ, чиито приемник е УСБАЛО.

Оперативният организационен комитет, председателстван от Изпълнителния директор на УСБАЛО, бе подготвил атрактивна и полезна програма, в която доминираха научният диалог и неформалните срещи между колеги-онколози.

= Проф. Богдан Петрунов и директорът получиха специална покана от името на Съвместния геномен център (СГЦ) към СУ "Св. Кл. Охридски" , Института по физиология и генетика на растенията (ИФГР) при БАН и Агробиоинститута към ССА и лично от акад. Атанас Атанасов за презентацията на проф. Дирк Инзе, директор на Института по растителна биология град Гент Белгия, водещ учен в областта на биологическите дисциплини в света. Чуждестранен член е на БАН от 2010 година.

Темата на лекцията бе "Gene editing is crucial for providing food security and developing an eco-friendly and climate-resilent agriculture". Срещата се проведе на 30 май 2022 г. в Големия салон на БАН. Тя стана повод за неформална срещи и размяна на идеи с редица видни наши академици и професори, които имат дългогодишни връзки с Фондацията ни.

= Фондацията ни получи покана да участва с текст в книга със спомени за академик Благовест Сендов. Директорът и подготви материала и той бе одобрен от проф. Иван Черноземски  спомен за ролята и заслугите на и акад. Петрунов. При представянето на текста на госпожа Сендова тя сподели, че текстът е много подходящ и вълнуващ.

IV. УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ НА ЯПОНСКОТО ПОСОЛСТВО И В ПРОЯВИТЕ НА НИХОН ТОМОНО-КАЙ (КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА ЯПОНИЯ В БЪЛГАРИЯ)

И през 2021/22 година директорът получаваше покани от Посолството на Япония в София за организирани от тях прояви, но по обясними причини те бяха по-малобройни. Дейното ни дългогодишно участие в организираните срещи дават резултат и Фондацията става все по-разпознаваем партньор.

Активното ни участие в събиранията на Клуб Нихон Томоно Кай е също от особена важност, тъй като те разширяват много японското присъствие и културен дух у нас. Те са и другата ни много съществена връзка с далечна Япония, както и с Посолството в София, тъй като посланикът и отговорни служители от мисията често участват в събитията на Клуба. Трябва да се подчертае, че участието на представители на Фондацията в тези прояви е особено

необходимо, защото така още повече се откроява ролята й на трансмисия за авангардните достижения на японската наука в България.

Културните прояви през юбилейната година не бяха многобройни и наши представители успяха да вземат участие тях (за участието ни не са изразходвани средства.)

= Събитие от ежегодните Дни на японската култура в България

От 18 май до 5 юни в Конгресно лоби, и коридора към него, в хотел Маринела се проведе изложбата "Полъх от Изтока". В нея можеха да се видят творби на четирима български автори, представители на Български хайку съюз, творящи в японските изкуства Суми-е, Калиграфия, Хайга и Суминагаши. Те са едно запознанство с тънкостите и смисъла на тези красиви японски изкуства и пленяват с красивите си и лаконични линии. По време на изложбата имаше и демонстрации на тези изкуства – (за допълнителна информациявиж тук). Официалното откриване на изложбата бе на 18 май от 18:00 часа и освен среща с авторите и представители на Българска хайку асоциация, включваше и концерт в изпълнение на талантливия Юске Хосака - пианист от Япония и докторант в НМА в класа на проф. Жени Захариева. Той изсвири на роял няколко красиви композиции от японски и български композитори. Директорът, който имаше покана за проявата, се срещна и с г-н Румен Сербезов, бивш посланик в Япония.

= Както в повечето изминали години празникът Оханами се чества 2 пъти и на 2 различни места в София.Първият бе на 9 април, събота, от 13:00 часа, поляната със сакурите в Южния парк. Успяхме да се насладим на този хубав празник, като вече имаше и цъфтящи сакури. Тази година, по традиция бяха засадени още десет фиданки, с любезната подкрепа на нашите приятели от ресторант „Умами“. След две годишно прекъсване, поради пандемията, се събраха доста приятели на Япония в България и всички заедно опитаха да пренесат японския дух в Южния парк. По традиция директорът получи покана, участва в този хубав празник и се срещна с редица видни партньори. Участваха доц. Боян Жеков, председател на Клуб Нихон Томоно Кай и  г-жа Тае Хигаки, културно аташе в посолство на Япония

Пролетното тържество Оханами по случай цъфтежа на японските вишни, организирано ежегодно от Асоциацията на завършилите Токайския университет в България се проведе на 15 април 2022 г., петък от 16 часа пред Националната библиотека, бул. "Васил Левски" № 88. Вишневите фиданки пред библиотеката са дарение от Токайския университет. Японската декоративната вишна е символ на страната на изгряващото слънце, като празникът на сакурата е един от най-древните японски обичаи. Традицията да бъде отбелязван пред Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" започва през 2001 г., когато ректорът на Токайския университет подарява красивите дръвчетата, засадени пред библиотеката по случай 100 годишнината от рождението на основателя на университета проф. Шигейоши Мацумае.

Сред официалните гости бяха: Н.пр. г-н Хироши Нарахира, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, г-жа Тае Хигаки, културно аташе в посолство на Япония, доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий", г-н Димитър Димитров, член на Управителния съвет на БНР, проф. Стефан Стефанов, председател на УС на МФ "Св. Св. Кирил и Методий", г-н Михаил Тачев, изпълнителен директор на МФ "Св. Св. Кирил и Методий", както и гости и приятели, почитатели на японската култура. Традиционно директорът получи специална покана за участие. Детският хор на БНР под диригентството на Венеция Караманова изпълни 3 японски песни. Представителките на Школата по икебана "Сога" закичиха на реверите на всички присъстващи с ръчно изработени декоративни цветчета "Сакура". Директорът се срещна тук с редица видни деятели на японо-българската дружба.

= Безспорно за отчетния период най-важна проява, на която бе поканен и участва директорът, бе Годишната среща на Клуб „Приятели на Япония в България - Нихон Томоно Кай" с Н.П. Хироши НАРАХИРА, посланик на Япония в България и церемония по връчване на грамота от Министъра на външните работи на Япония на Анелия Иванова, председател на СНЦ "НАКАМА" и постоянен секретар на Нихон Томоно Кай. Събитието се проведе на 27 май 2022, петък от 13:00 ч., в японската градина Sakura bar & Garden на хотел „Маринела".

Клубът „Приятели на Япония в България – Нихон Томоно Кай” е учреден през 2010 г. като обединяваща структура на българските организации, свързани с Япония, а от 2011 г. до днес е основен партньор на посолството на Япония при организиране на Дните на японската култура в България и инициатор на различни събития, които имат за цел да популяризират японската култура и двустранния обмен между Япония и България.

 На годишната среща на клуба, която се организира отново след 3-годишно прекъсване, присъстваха бивши посланици на България в Токио, диригентът на Детския радио хор, представители на клубовете по чайна церемония, карате, кендо, икебана, кири-е, хайку и др. Председателят на клуба Боян Жеков представи кратък доклад за дейността на организацията през последните години в затруднените условия на Ковид пандемията, след което членовете на Урасенке Танкокай България зарадваха присъстващите с елегантна чайна церемония. По-късно членовете на клуба имаха възможност да разговарят и обменят мнения помежду си. Директорът, който за пореден път, получи персонална покана се срещна с някои от дългогодишните ни партньори. За първи път през тази години имаше среща с изявената ни журналистка и общественичка г-жа Даниела Кънева, която прояви особен интерес към работата на Фондацията ни обеща пълно съдействие и популяризиране в бъдеще.

 В своето приветствие към гостите на срещата Н. Пр. японският посланик Хироши Нарахира благодари за огромната роля, която има „Нихон Томоно Кай“ за популяризирането на Япония и японската култура в България, както и за насърчаване на двустранните приятелски контакти. Наред с това посланик Нарахира изрази надежда за заздравяване на връзките между посолството и клуба и пожела активна дейност на всички членове и организации.

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ

= Както беше съобщено и отчетено, д-р Хасуми има сериозни намерения за участие на Николай Черноземски като ключов представител на Корпорацията на д-р Хасуми в Европа, и особено в нейния своеобразен клон - Фондация WISH (World Immuno Society for Health). Целта на фондацията е да набира средства за изследвания в областта на имунотерапията на рака и да финансира лечение с този метод. Фондацията също има за цел да предоставя финансова подкрепа за изследвания в областта на имунотерапията на рака и за пациенти с рак, които се нуждаят от имунотерапия, но не са в състояние сами да финансират подходящо лечение и грижи, в Швейцария и в чужбина.

Една от главните задачи на изпълнителния директор, след регистрация пред Търговския регистър на Кантон Цюрих, е да наблюдава и контролира процеса по движение на средствата. На 12 април 2019 в Търговския регистър на кантон Цюрих бе вписан Николай Черноземски като директор (Geschaftsfuhrer) на WISH, като от тогава той изпълнява pro bono задълженията си в съответствие с изискванията на УС на организацията.

= През изминалия период Настоятелството на Фондацията имаше 1 заседание, като на него беше гласуван отчетът за 2021 г. (по дейности и финансов - според изискванията за отчитане пред ТР); взеха се стратегически решения за дейността, за възнаграждението на единствения щатен служител, обсъдиха се и други важни текущи въпроси.

= Научно-консултативният съвет проведе 1 заседание. Оперативният съвет (състоящ се от председателя на Настоятелството, председателя на Научно-консултативния съвет и директора) проведе общо 3 заседания. Част от заседанията бяха проведени в хибриден режим.

В момента на щат към Фондацията продължава да има само един служител - директорът. За изпълнени на краткосрочни задачи се включиха трима доброволци (pro bono), като за своята работа те получиха много добра оценка от директора и членовете на Настоятелството.

През отчетния период постъпиха дарения - в парични средства за институционално укрепване от Шукокай Инк. (на същата стойност като миналата година - 39 780 лв.).

Всички постъпили средства са изразходени в съответствие с целите и задачите на Фондацията - основно за функциониране на офиса, възнаграждение на щатния служител, както и единствено за обезпечаване на присъщи дейности - провеждане и участие в посочените по-горе научни и научно приложни прояви.

 

 

Директор:

 

Гр. София, м. юли 2022 г.


Приложение 1.

 

ИМУННА ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВЕТО ОТ ПРИРОДАТА И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Издирване, популяризиране и доразвиване на български и световни природни и синтезирани продукти и методики

в областта на имунологията

Програмата включва организиране и провеждане на ежегодни Национални октомврийски научни срещи с международно участие:

1-ва Национална среща с международно участие - 2007 г , "Имунна подкрепа за здравето от природата и науката в България", организирана съвместно с Българска академия на науките; Хисаря, 19-20 октомври.

= Национален семинар с международно участие „Ваксини и рак", Дряново, 21-22 април 2007 г, организирана съвместно с Клуб „Млад онколог" към Програма „Онкосвят" на фондация „Светът. Запознаване с информация за протичането на 5-ия Симпозиум на Международна изследователска фондация Хасуми, „Противоракови ваксини: Само мишки ли можем да лекуваме", Виена - 2007, 12-14 април 2007 г. 2-ра Национална среща с международно участие - 2008, под надслов „Възрастните хора -живот с бъдеще" с главен партньор Министерство на труда и социалната политика. Пловдив, 10-12 октомври.

Под наш патронаж се проведе Международен симпозиум „Имунотерапия на раковите заболявания - клинични резултати и бъдещи задачи" София, 8-9 май 2008 г. 3-та Национална среща с международно участие - 2009 съвместно с БАН, под надслов „Отворени врати за имунната терапия на рака". София, 30-31 октомври. 4-та Национална среща с международно участие - 2010 г. на тема„Онкопрогрес-Онковаксини-2010", съвместно с БАН, София на 29 и 30 октомври. 5-та Национална среща с международно участие - 2011 г. се проведе в рамките на 8-ия Национален конгрес по онкология с международно участие, като Фондацията организира единствената 2-часова пленарна сесия на тема терапевтични ракови ваксини, София, Резиденция Бояна, от 10 до 13 ноември.

6-та Национална среща с международно участие - 2012 г. „Онкоимунология - нови хоризонти". Съ-организатори - Медицински университет-Плевен и Българска академия на науките. Плевен, 26 и 27 октомври.

7-та Национална среща с международно участие - 2013 г. „Ваксини, вируси и съвременно лечение на рака". Съорганизатори - Медицински университет-Плевен и Медицинското отделение на Българска академия на науките. Плевен, 25 и 26 октомври.

8-та Национална среща с международно участие - 2014 г. бе с тема „Заедно в контрола на рака: имунология, вируси, природни средства". Съорганизатори отново бяха Медицински университет-Плевен и Медицинското отделение на Българската академия на науките. Плевен, 24 и 25 октомври.

9-та Национална среща с международно участие - 2015 г., в рамките на ХШ-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари - проява на Медицинския университет-Плевен. 7-10 октомври.

10-та Национална среща с международно участие - 2016 г., в рамките на XIV-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари - проява на Медицински университет-Плевен. 10-15 октомври.

11-та Национална среща с международно участие - 2017 г., в рамките на XV-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари - проява на Медицински университет-Плевен. 9-14 октомври.

12-та Национална среща с международно участие - 2018 г. в рамките на XVI-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари - проява на Медицински университет-Плевен. 8-13 октомври.

13-та Национална среща смеждународно участие - 2019 г. в рамките на XVII-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с мото "Събуди мечтите си" - проява на Медицински университет-Плевен. 28 октомври - 2 ноември.

14-та Национална среща с международно участие - 2021 г. в рамките на XVIII-та Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари с мото „Разцъфтелите цветове на медицинската наука“ - проява на Медицински университет-Плевен, 13 - 17 септември.

Сходни публикации

Високата честота на катастрофални плащания за здравеопазване в България е предизвикателство за универсалното здравно покритие

Високата честота на катастрофални плащания за здравеопазване в България е предизвикателство за универсалното здравно покритие

България има висок процент на катастрофални разходи за здравеопазване в сравнение с други европейски страни. Нов доклад на

В България ежедневно има недостиг на кръв. Мобилното приложение „Дари кръв“ помага за спасяването на стотици хора в нужда

В България ежедневно има недостиг на кръв. Мобилното приложение „Дари кръв“ помага за спасяването на стотици хора в нужда

Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото изцяло доброволческо сдружение в България, чиято дейност е

Асоциацията на хората с придобити увреждания е призната за национална организация

Асоциацията на хората с придобити увреждания е призната за национална организация

Правителството призна сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания" (НАХПУ) за национално представителна