Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Важно за НПО: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Важно за НПО: Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

На 24.03.2020 г. се обнародва Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. С него се уреждат възникналите въпроси по отношение на изтичащи срокове и осъществяване на работа по време на наложителната социална изолация.


Срокове за годишно отчитане

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за прозрачност и отчетност на организацията. Когато стане дума за годишно отчитане, трябва да имаме предвид 3 основни институции: Национален статистически институт (НСИ), Национална агенция за приходите (НАП) и Агенция по вписванията (АВ). В статията ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ЮЛНЦ ЗА 2019 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СРОКОВЕ можете да прочете подробно за задълженията на ЮЛНЦ за отчитане, но предвид извънредното положение сроковете за изпълнение са актуализирани.


Изрично се удължават сроковете:

  • Подаване на ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г. – срок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г.)
  • Обявяване на Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Годишните финансови отчети могат да бъдат подписани и само с електронни подписи – срок до 30 септември 2020 г. (вместо 30 юни 2020 г.)
  • Обявяване Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (задължение на ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 г.) в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията – срок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г.)
  • Подаване на Годишен отчет за дейността пред Националния статистически институтсрок до 30 юни 2020 г. (вместо 31 март 2020 г. , още информация вижте на страницата на НСИ)

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение и всички срокове, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти.  


Специално за читалищата

В чл. 26а от Закона за народните читалища се създава нова разпоредба (ал. 6), според която при обявено извънредно положение срокът за подаване на доклад пред кмета и общинския съвет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през предходната година се удължава с един месец от прекратяване на извънредното положение, в случай че срокът изтича докато извънредното положение е в сила.  За тази година изрично се посочва, че Председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в общината и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г. (§ 14 и 15 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение).


Срокове за внасяне на данъци

Срокът за внасяне на дължимия данък върху разходите по реда на чл. 47 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30 юни (вместо 30 април).

Срокът за подаването на годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица и внасянето на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа се удължава до 30 юни.


Работа по време на извънредното положение

По време на извънредното положение работодателите могат със заповед в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие. Разрешава се на работодателите и да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, както и да установят за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В този случай работодателят може едностранно да пусне работник в целия му платен годишен отпуск, но независимо дали се ползва платен годишен отпуск или не, ще се изплаща заплата. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

18.09.2020
Новите лидери в гражданския сектор Новите лидери в гражданския сектор

Лидерите се превръщат в център на вниманието, промените се случват и се случват много бързо. Мислите на ...

17.09.2020
Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020! Над 40 номинации за наградите за Международния ден на правото да знам 2020!

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до ...

16.09.2020
Близо 90% от софиянци искат да участват в управлението на София, но им липсват начини за влияние Близо 90% от софиянци искат да участват в управлението на София, но им липсват начини за влияние

“Граждански бюджет за София” дава шанс за засилване на гражданското участие в управлението и връщане ...