Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Механизъм за граждански мониторинг на политиките на местно ниво за образование и грижа в ранна възраст, представи фондация „За Нашите Деца“ на кръгла маса

Механизъм за граждански мониторинг на политиките на местно ниво за образование и грижа в ранна възраст, представи фондация „За Нашите Деца“ на кръгла маса

Предложения за изменение на действащата нормативна уредба и практиката по приложението й в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст обсъдиха вчера на кръгла маса, организирана от Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ в партньорство с  Фондация „За нашите деца“, над 30 експерти от държавни институции, местна власт, академична общност, неправителствени организации и представители на детски учебни заведения.

Предложенията са изведени от извършен анализ и оценка на действащото българско законодателство в областта на образованието и грижата на децата в ранна възраст с цел постигане на съответствие с позициите за качество в „Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 22.05.2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“.

Те са насочени към преодоляване на основните дефицити в действащата нормативна уредба, а именно: приложение на множество подзаконови нормативни актове, празноти в правото, противоречиви правни норми в отделните нормативни актове, неяснота на правни норми и необходимост от тълкуването им; дублиращи се правни режими; приемане и прилагане на отделни секторни, а не на интегрирани политики; аморфни разпоредби и диспозитивни норми, норми с пожелателен характер.

Част от основните предложения са свързани с разработването на единна политика за ранно детско развитие, уеднаквяване на  подходите на образование и грижа на децата в детските ясли и детските градини, с което да се постигане още по-високо и единно качество в образованието и грижата за децата, интегрираност между различните системи – образователна, здравна и социална.

Важна част в предложенията заемат и темата за въвеждане на единни стандарти за ранно детско развитие , както и регламентирането на алтернативни форми на грижа в ранна възраст като родителски кооперативи, детски центрове и др., които биха предоставили възможност на родителите да изберат по-добрата за тях алтернатива, което от своя страна ще спомогне и за разрешаване на проблема с недостига на места в детските заведения в големите градове на страната.

Важен аспект за повишаване качеството на услугите в образованието и грижата за децата в ранна възраст е намаляването на броя на децата в група, което е предпоставка и за постигане на по-добро взаимодействие между децата и персонала, особено при случаи на деца с трудности в развитието. От изключително значение за развитието на децата в ранна възраст е постигането на партньорски отношения между родителите и детските ясли и детските градини. В тази посока сме формулирали препоръки за активно участие на родителите в подкрепата на детето в детската ясла и детската градина.

 „Включването на родителите като партньори както в подкрепата на детето да премине плавно този критичен преход от домашна среда към детска ясла или детска градина, така и тяхното активно включване в живота в детското заведение има изключително благотворно влияние върху пълноценното развитие на детето“ обясни г-жа Шалапатова.

Друг важен акцент в предложенията е уреждането в нормативен акт на статута „иновативна детска градина” (това е направено за училищата), което би насърчило прилагането на иновативни педагогически подходи в детските заведения.

Участниците в кръглата маса приветстваха обсъдиха и представените от изп. директор на фондацията Фондация „За Нашите деца“ Иванка Шалапатова Инструментариум, методология и механизъм.


Инструментариум, методология и механизъм за участие на гражданите във вземане на обществено значими решения и в мониторинга на изпълнението на свързаните с тях политики за образование и грижи в ранна детска възраст. Те са апробирани по време на теренното изследване „Наличност и достъп до качествени услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за всички деца“. Системата от индикатори съответства на основните критерии по Европейската рамка за качество и дава възможност, както да бъде направена самооценка от общината и от самите детски заведения, така и да бъде извършвано наблюдение от родителски и граждански организации, обединения, и др. заинтересовани страни. Участието на гражданите във вземането на решения, които касаят тях и техните деца предоставя възможност за прозрачно и последователно наблюдение на услугите и реално участие в обществения живот, както и спомага за повишаване на доверието в системите и гарантира по-добро реализиране на местните политики, предоставя и конструктивна обратна връзка. Всички изброени аспекти на гражданското участие спомагат и за развиване на сътрудничеството и повишаване на качеството на услугите за децата и техните семейства. Механизмът може да бъде въведен като част от системата за качество на заведенията за образование и грижа в периода на ранната детска възраст, считат участниците във форума. Процесът на гражданско наблюдение следва да обхваща услуги, които са налични и достъпни за всички семейства и техните деца, както и такива, които насърчават участието, засилват социалното приобщаване и приветстват многообразието.

В рамките на дискусията, в края на събитието, всички участници потвърдиха, че отправените предложения са навременни и ще спомогнат за повишаване качеството на образованието и грижата за децата в ранна възраст в страната ни.  Изразиха своята готовност за включване в следващи работни срещи за обсъждане с родители, организации и всички заинтересовани страни на конкретни стъпки за реализирането на предлаганите промени и гражданското участие.

 

Събитието е част от проект: „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

 

Публикувано от:

За Нашите Деца

 

 

Сходни публикации

15.07.2020
Прием за участие в Обучение по бежанско и миграционно право, Фондация за достъп до права - ФАР Прием за участие в Обучение по бежанско и миграционно право, Фондация за достъп до права - ФАР

Фондация за достъп до права – ФАР обявява прием на кандидатури за участие в Обучение по бежанско и ...

15.07.2020
Конституционният съд отмени три текста от Закона за социалните услуги Конституционният съд отмени три текста от Закона за социалните услуги

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни част от разпоредбите от Закона за ...

13.07.2020
Включете се в анкетата на TechSoup, за да разберем какви са вашите технологични нужди! Включете се в анкетата на TechSoup, за да разберем какви са вашите технологични нужди!

Здравейте, Безпрецедентните и многобройни предизвикателства, които 2020 година ни поднесе, ...