Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
10Нови 16 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани

Нови 16 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани
Приключи процесът по договориране по втората сесия от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund Bulgaria) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. В рамките на сесията, която завърши на 16 март 2020 г., бяха подадени 95 проектни предложения, а 89 от тях достигнаха до качествена оценка. С всички предложени за финансиране 16 организации бяха сключени договори.

 

По Тематичен приоритет 1 „Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост“ бяха подкрепени шест проекта. Два от тях имат за фокус медийната среда. Асоциацията за кариерно развитие и обучение, в партньорство с норвежката Norsensus Mediaforum, ще изпълнява проект за медийна грамотност и гражданска журналистика. Резултатите от проекта на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София ще са принос към обществената дискусия около стратегията за развитието и финансирането на обществените медии БНТ и БНР.

Проектът на „Спаси България“ цели запознаването на гражданите и администрацията с понятието „граждански бюджет“, както и въвеждането на този механизъм в София. Останалите организации, които ще работят по Тематичен приоритет 1 са Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Фондация "Състрадание Алцхаймер България" и Фондация „Екообщност“.

Три са договорираните проекти по Тематичен приоритет 2 – „Подкрепа за правата на човека“. СНЦ "Местна Активна група - Ботевград" ще се опита да изгради капацитет на представители на местната ромска общност да развиват и отстояват публични политики на местно ниво, насочени към разрешаване на проблемите на ромското население в община Ботевград. Друг бенефициент на Фонда в тази тематична област – Фондация за достъп до права – ще подготвя ново поколение млади защитници на основните права на бежанци и мигранти. Надежда и домове за децата - клон България е третата организация, която ще развие своята проектна идея в този тематичен приоритет.

По Тематичен приоритет 3 „Овластяване на уязвими групи“ ще бъде подкрепен проектът на Фондация ВИЗИОНЕР, който цели да развие творческия потенциал и да насърчи музикалното предприемачество и икономическото включване на музикални таланти от уязвими групи, вкл. хора със зрителни увреждания.

Социална фондация "Инди - Рома 97" от гр. Куклен, Пловдивска област, е организацията, изпълняваща проект по Тематичен приоритет 4 „Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“. Проектът си поставя за цел да изследва, намалява или предотвратява насилието над ромски жени в три общини от областта - Куклен, Перущица и Родопи.

Темата на одобрения по Тематичен приоритет 5 проект е свързана с ролята на селското стопанство за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Проектът "Активни фермери за адаптация към климатичните промени" на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации има за цел да ангажира фермерите и студентите в аграрния сектор в България към адаптирането на фермите към изменението на климата. Норвежкият опит ще бъде предаден чрез участието на партньора в проекта - Норвежкия университет за селско стопанство и селско развитие.

По Тематичен приоритет 6 - „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“ - бяха подкрепени четири проекта. Български хелзинкски комитет си е поставил за цел да увеличи своя капацитет по отношение на институционалната и финансовата си устойчивост. Организацията планира да направи това чрез създаване на регистрирана общност от индивидуални привърженици, които ще са и дарители чрез малки лични дарения, участващи в различни форми на работа по каузите на организацията.


Проектът на Клуб „Отворено общество" - Стара Загора, озаглавен „Синергия на мрежата /Силата на гражданските организации е в тяхното обединение“, предлага нов подход за повишаване устойчивостта на местните гражданските организации и за влияние върху обществените процеси.
Фонд за превенция на престъпността – ИГА и Фондация за децата в риск по света са останалите две организации, които ще изпълняват проекти в този тематичен приоритет.

Резюмета на спечелилите проекти от втората сесия на Схемата за малки инициативи може да намерите секция Резултати.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. 

Източник: Фонд Активни граждани, 24 юли 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

03.08.2020
Програмата ”Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване Програмата "Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване

Програмата "Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд Култура е отворена за кандидатстване.  ...

30.07.2020
Покана за набиране на предложения за съфинансиране на дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на ролята на Европейския парламент Покана за набиране на предложения за съфинансиране на дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на ролята на Европейския парламент

Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за ...

30.07.2020
Конкурс за набиране на проектни предложения” Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа” Конкурс за набиране на проектни предложения" Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа"

Фондация "Институт Отворено общество - София", с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs) ...