Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Обучение за педагогически специалисти "Права на човека, обяснени за тийнейджъри"

Обучение за педагогически специалисти "Права на човека, обяснени за тийнейджъри"
На 11.09.2020 г. екипът на сдружение "Възможности без граници" проведе обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по права на човека и противодействие на речта на омразата и дискриминационните нагласи за работа в толерантна и мултикултурна среда в гр. Шумен. В събитието на тема "Права на човека, обяснени за тийнейджъри" се включиха общо 22 практици от градовете Велики Преслав, Шумен, Върбица, Балчик и Смядово. Обучението бе насочено към педагогически специалисти в гимназиален етап. 

Основната цел на трейнинга беше да укрепи капацитета на педагогическите специалисти от целевата група при въвеждане на теми от спектъра на правата на човека в учебното съдържание пред деца и ученици в системата на началното образование и да гарантира качество на работата в час, засягаща основни понятия и елементи от обучението за права на човека. В допълнение обучението цели повишаване на уменията за създаване на хармонична, толерантна и междукултурна среда в детската градина и началното училище.

Програмата за трейнинга бе разработена в съответствие с принципите на Съвета на Европа за обучение по права на човека и обхваща придобиването на знания, тренирането на умения и последващия им пренос от педагогическите специалисти към учениците за изграждане на лично позитивно отношение към многообразието и културните различия, което по същество не се заучава наготово отвън, а се преживява и е резултат от дългосрочни инвестиция и системно приложение на принципи и ценности, формиращи толерантност и конструктивно междукултурно общуване.

Обучението включваше специфични теоретични и практически методи на обучение (в съотношение 40:60) по права на човека и права на детето, разработени специално с цел повишаване осъзнатостта, чувствителността и разпознаваемостта в образователната среда на най-малките на елементите на стереотипизиране, предразсъдъци и пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, лично или обществено положение, увреждане, възраст, семейно положение или други признаци.

Обучението е част от  проект "Пл@тформа за толерантност 2.0", изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Възможности без граници" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Проектът "Пл@тформа за толерантност 2.0" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 75,700 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Пл@тформа за толерантност 2.0" е разработване и прилагане на образователни инструменти в защита на правата на човека.  www.activecitizensfund.bg


 

Публикувано от:

Възможности без граници

 

 

Сходни публикации

18.09.2020
Обучителна програма за развитие на дигиталните умения 2020-2021 Обучителна програма за развитие на дигиталните умения 2020-2021

Сдружение Стартъп Фектъри предлага цялостна програма за развитие на дигиталните умения в град Русе, ...

18.09.2020
Специално събитие за учители и директори в МУЗЕЙКО Специално събитие за учители и директори в МУЗЕЙКО

Детски научен център „Музейко” отправя покана към директори и учители на ученици от подготвителна група ...

18.09.2020
Остават 5 дни до крайния срок за кандидатстване по програма „Запознайте се и програмирайте“ Остават 5 дни до крайния срок за кандидатстване по програма „Запознайте се и програмирайте“

#Meetandcode  #SAP  #Tech  #NGO  #WCIFДо новия краен срок за кандидатстване по ...