Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г.

ОИЦ – София представя процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ по ОПОС 2014-2020 г.

На 24 септември (четвъртък) от 11:00 часа в зала „Роял" в Център „Проджект Лаб“ (адрес: гр. София, бул.“Мария Луиза“ №58, ет. 2), екипът на Областен информационен център – София  ще проведе информационна среща, на която ще представи процедура BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“, която се реализира по линия на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. По време на събитието ще бъдат разяснени насоките за кандидатстване по процедурата и начинът, по който става подаването на проектните предложения в системата ИСУН 2020.

Поканени за участие са потенциални бенефициенти, сред които и ЮЛНЦ. Изискванията към кандидатите ЮЛНЦ са те да бъдат сдружения/фондации, вписани в регистъра на ЮЛНЦ, най-малко 18 месеца, предхождащи месеца, в който е подадено проектното предложение, както и да са определени за извършване на общественополезна дейност, като в устава/учредителния акт са налице текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана със защита/опазване на околната среда.

Участието в информационната среща е напълно безплатно, но поради ограничения брой места в залата, е необходима предварителна регистрация  тук: https://forms.gle/gjryoZsjBgxdNXny6

 

Информация за процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“

 

Процедурата чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ има за цел да подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания, които са предмет на опазване в мрежата Натура 2000. Примерни дейности в изпълнение на допустимите мерки са: контрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) и плевелни видове, премахване на конкурентни видове растения, регулиране на пашата, подпомагане на естественото размножаване на ключови видове, контрол на използването на торове, пестициди и биогенно замърсяване, противопожарни мерки и др.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 7 500 000 лв., а за отделните проекти няма предвиден минимален и максимален размер на помощта.

Детайлна информация за процедурата може да бъде намерена в Приложение 1 към насоките за кандидатстване.


ПРОГРАМА на срещата

 

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: ОИЦ- София, 18 септември 2020

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

23.10.2020
Отворена покана за проектни идеи по програма „Кризата като възможност“ на Столична община Отворена покана за проектни идеи по програма „Кризата като възможност“ на Столична община

Столична община започва набиране на проекти по програма „Кризата като възможност“ Столичната община е ...

20.10.2020
Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо ...

16.10.2020
Програма на Столична община ”Кризата като възможност” набира проектни идеи Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните  здравни, социални ...