Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на РЕЙН България

Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на РЕЙН България

Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от ТСА вече втора година.

Настоящата програма има за цел да подчертае основните ангажименти на помагащите професионалисти към децата и семействата, с които работят в подкрепа на ранното детско развитие и да подпомогне изграждането на доверена връзка между учителите и родителите.

Основни цели на настоящата програма


Настоящата програма за малки грантове на Мрежата РЕЙН има следните основни цели:

 • Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му;
 • Да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето;
 • Да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към тях рецепти;
 • Да повиши взаимодействието между учителите и родителите, като същевременно да насърчи активния диалог и взаимодействие между тях.

Освен гореописаните цели екипът на ТСА има желанието да одобри минимум 5 неправителствени организации (НПО) и да обучи минимум 5-ма кандидат-обучители, излъчени от тяхно име, които да бъдат въвлечени в процесите по изпълнение на Програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, пряко насочена към бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност.

През ноември 2020 година обучителите, излъчени от името на НПО, ще бъдат включени в организираното от ТСА двудневно обучение за обучители, в рамките на настоящата програма, където ще получат теоретични и практически насоки за провеждането на обученията за бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност, като освен това ще бъде споделен и подробно обсъден крайния ефект от провеждането на самите обучения.

Допустими кандидати


Допустимите кандидати по настоящата програма могат да бъдат неправителствени организации НПО, институционални членове на Мрежата РЕЙН. С предимство ще са НПО, които имат опит в работата с ромска общност.

Кандидат-обучителите, излъчени от името на НПО, трябва да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти в полза на ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

Обучителят може да е част от екипа на НПО, а при необходимост може да бъде идентифициран и член на местната общност, който да отговоря напълно на посочените по-долу критерии за допустимост. При затруднение в процеса по идентификация на подходящи обучители,  екипът на ТСА може да окаже подкрепа на НПО чрез осъществяване на контакт с настоящи и бъдещи здравни специалисти, част от Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на ТСА, които могат да поемат ролята на обучители в рамките на планираните обучения.

Начин на кандидастване


Кандидатът НПО попълва формуляр за кандидастване (по образец),  като в него трябва да посочи броя на родителите, които ще бъдат включени в обученията за здравословно хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години, характеристиките на общността, към която принадлежи конкретната целева група, както и основните проблеми и предизвикателства, с които екипът на НПО се сблъска ежедневно в своята работа на терен.

Задължително условие е кандидатите  за обучители, излъчени от името на кандидатстващото НПО, да имат минимум двугодишен опит в работата с ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

На етап кандидатстване за участие в настоящата програма, НПО трябва да приложи и следните документи: 

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Автобиография и мотивационно писмо на ръководителя на НПО и излъчения от тях обучител
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности); 
 • Декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Декларация за спазване мерките в България за ограничаване разпространението на COVID-19.

Финансови параметри


Максималната сума на всеки малък е грант е 7000 лева. Размерът на гранта се определя в зависимост от броя на родителите/групите, които ще бъдат обучение в рамките на настоящата програма. Броят на родителите/групите, които могат да бъдат обучени от одобреното НПО е както следва:

 • Минимален брой обучени родители: 60 родители ( 6 групи по 10 участници);
 • Максимален брой на обучени родители: 100 родители (10 групи по 10 участници);

Одобреният кандидат – НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики:


1. Възнаграждение на НПО за финансово и техническо обслужване на получения грант;

2. Възнаграждение за оказване на цялостна логистична подкрепа и организация на планираните обучения;

3. Възнаграждение на идентифицирания от страна на НПО обучител, спрямо броя на предвидените обучения в рамките на настоящата програма;

4. Финасови средства за закупуване на хранителните продукти, необходими за провеждането на практическите упражнения ––(готварските сесии);

5. Финансови средства за покриване на транспортни разходи и разходи за нощувки на обучителите, при необходимост;

Възнаграждението на бъдещите обучители, в рамките на настоящата програмата, се формира въз основа на:

 • Общия брой дни за подготовка за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за отчетност на проведените обучения.

Оценяване и подбор на подадените формуляри


Административен етап на одобрение

По време на този етап, екипът на ТСА ще прегледа всички получени кандидатури и ще одобри кандидатури, отговарящи на изискванията, които ще бъдат допуснати до втория (финален) етап на одобрение – провеждане на лични интервюта.

Провеждане на лични интервюта с кандидат-обучителите

Екипът на ТСА ще се свърже лично с одобрените кандитати на първи етап, за да бъде назначена конкретна дата за провеждане на интервютата.

След приключване на интервютата, екипът на ТСА ще се свърже с одобрените кандидати, за да оповести своето финално решение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Формуляр за кандидатстване - подава се от НПО в срок до 23 откомври – петък на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org
 • Автобиография на представляващия НПО;
 • Автобиография и мотивационно писмо на излъчения от НПО кандидат - обучител;
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство ще са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности);     
 • Попълнена декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Попълнена декларация за спазване мерките в България за ограничаване на COVID-19;
 • Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България (попълва се от кандидата НПО и кандидат-обучителя), ако все още не са членове на Мрежата РЕЙН. Кандидатът НПО трябва да попълни формуляр за институционално членство, а кандидат-обучителя трябва да попълни формуляр за индивидуално членство.

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс - 23 септември 2020
 • Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от кандидата - 23 октомври 2020
 • Краен срок за провеждане на интервютата с одобрените участници на първи етап - 30 октомври 2020
 • Сключване на договор за финансиране с одобреното НПО -19 ноември 2020
 • Двудневно обучение за обучители по програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ -19 - 20 ноември 2020
 • Провеждане на обученията за родители - ноември 2020 – май 2021

Приложения:

 

Публикувано от:

Тръст за социална алтернатива

 

 

Сходни публикации

23.10.2020
Отворена покана за проектни идеи по програма „Кризата като възможност“ на Столична община Отворена покана за проектни идеи по програма „Кризата като възможност“ на Столична община

Столична община започва набиране на проекти по програма „Кризата като възможност“ Столичната община е ...

20.10.2020
Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо ...

16.10.2020
Програма на Столична община ”Кризата като възможност” набира проектни идеи Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19 с нейните  здравни, социални ...