Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28Публично обсъждане на Проекта на споразумение за партньорство на Република България 2021-2027 г.

Публично обсъждане на Проекта на споразумение за партньорство на Република България 2021-2027 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.


В Проекта са включени 5 целеви политики (ЦП) със следните акценти:


ЦП 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

В рамките на първата целева политика са включени програмите:

 • Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията;
 • Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация;

които ще се финансират по Европейски фонд за регионално развитие. Сред приоритетите на рамките на ЦП 1 са инвестиции насочени към подобряване на средата за развитие на малките и средни предприятия като обаче не са предвидени специфични за предприятията от социалната икономика цели.


ЦП 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска

В рамките на втората целева политика са включени програмите:

 • Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията;
 • Програма за околна среда ;
 • Програма за транспортна свързаност;
 • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури;

които ще се финансират по Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство. В рамките на ЦП 2 се предвижда усилията за осигуряване на ефективно управление на защитените зони да продължат и през 2021-2027. За целта ще се конституират органи, които ще бъдат отговорни за разработването на териториални планове за управление на защитените зони, с активното участие на всички заинтересовани страни (собственици, администрация, научна общност, неправителствен сектор и други).


ЦП 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ

В рамките на третата целева политика e включена програмата:

 • Програма за транспортна свързаност.

Тя ще се финансира по Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Финансирането по ЦП 3 се предвижда да е насочено към подобряване на транспортната инфраструктура и подобряване на пътната безопасност. Няма обаче поставени цели, които са конкретно насочени към подобряване на достъпа на хора от групи в неравностойно положение до транспортните средства.


ЦП 4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права

В рамките на четвъртата целева политика са включени програмите:

 • Програма за развитие на човешките ресурси
 • Програма за образование
 • Програма за храни и/или основно материално подпомагане,

които ще се финансират по Европейски социален фонд. В рамките на ЦП 4 ще се подпомогне реализацията на пазара на труда и активното приобщаване на уязвими групи в заетост и социално включване, чрез повишаване на възможностите им за започване на работа, подобряване на уменията, квалификация и преквалификация, насърчаване на социално-икономическата им интеграция, подобряване на достъпа им до качествени социални и интегрирани услуги, посреднически услуги за намиране на работа, преодоляване на тежките материалните лишения и лошите жилищни условия.


По отношение на образованието се предвижда ефективно междуинституционално взаимодействие за разширяване на обхвата на в предучилищно образование и началния етап на училищното образование, насочено към всички деца с фокус към децата от уязвимите групи, включително и по-пълно обхващане на децата в детските градини от 4-годишна възраст. Също така ще се развиват гражданските компетентности, компетентностите, свързани с устойчивото развитие, опазване на природата, здравето и грижата за човека, езикова грамотност, личностна и социална компетентност.


По отношение на мерките относно пазара на труда е обърнато специално внимание на активното включване към работната сила на младежите, хората с увреждания, хората в пред-пенсионна възраст, както и икономически неактивните лица, вкл. маргинализирани общности като ромите.


В рамките на мерките относно социалното включване се предвижда повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги, въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социални услуги, както и развитие на интегрирани услуги. През периода 2021-2027 ще се се предоставят инвестиции за осигуряване на равен достъп до услуги.


Предвидено е по фонд „Убежище и миграция“ да се осигури допълняемост чрез инвестиции, насочени към ефективно и координирано управление на миграцията в ЕС с цел заместване на несигурните и незаконни пътища за достъп до Съюза със сигурни и легални такива.


ЦП 5: Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи

В рамките на петата целева политика са включени програмите:

 • Програма за развитие на регионите
 • Програма за морско дело, рибарство и аквакултури,

които ще се финансират по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски фонд за морско дело и рибарство. В рамките на ЦП 5 се предвижда стимулиране на прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ чрез финансиране на проекти, инициирани от местните общности, ползващи се с висока обществена подкрепа, както и такива, които съчетават мерки в изпълнение на националните секторни стратегии и адресират конкретни проблеми на съответната територия. Сред конкретните сектори, които ще се финансират са образование, здравеопазване, социална политика и култура. Решенията за приоритетните за финансиране инвестиции на конкретната територия се взима от териториалните органи на регионално или общинско ниво чрез подбор на концепции или проектни идеи, при който водещо е съответствието на проектните идеи със съответните териториални стратегии – плановете за интегрирано развитие на общините и интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2, които от своя страна съответстват на секторните политики.

 

На Портала за обществени консултации можете да се запознаете с пълния текст на ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021-2027 Г. и да се включите в обсъждането му до 30.11.2020 г. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

25.11.2020
Нова уредба за провеждане на конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги Нова уредба за провеждане на конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги

В последните 20 години добрите резултати от социалната работа произлизат до голяма степен от р ...

25.11.2020
КЛЮЧ Unplugged представя председателя на АЕЖ - Ирина Недева КЛЮЧ Unplugged представя председателя на АЕЖ - Ирина Недева

Може би сте свикнали с това да ви представят хората, които се борят за промяна в обществото ни в нещо ...

25.11.2020
Властта на гражданите - Епизод 35: Граждански бюджет Властта на гражданите - Епизод 35: Граждански бюджет

Пълен запис на предаването можете да чуете тук: http://kauzisglasilice.org/ep-35/„Граждански ...