Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07ВАС: Нищожност заради нарушаване процедурата за обществени консултации

ВАС: Нищожност заради нарушаване процедурата за обществени консултации

ВАС обяви за нищожна т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му поради нарушение на процедурата за обществени консултации.

 

По иск на Фондация „Сийдър“ с Решение № 15928 от 22 ноември 2019 г. по административно дело № 12751 от 2018 г. (ще влезе в сила след изтичане на срока за обжалване) Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожна т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането.


Частта от Методическите указания, обявена за нищожна, урежда отчитането на заетостта на социалните услуги. В нея изрично се посочва, че „самозаявилите се“ потребители на социални услуги не се отчитат като заети места и че доставчикът на социални услуги трябва да насочва самозаявилите се кандидати към Дирекция Социално подпомагане (ДСП) за подаване на заявление  за ползване на социални услуги. В тази част на Методическите указания също така е уреден и критерият за пълна заетост на центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – издадени 3 пъти повече направления от ДСП от капацитета на социалната услуга (пример: ЦСРИ с 30 места отчита пълна заетост, когато има издадени 90 и повече направления от ДСП и сключени 90 бр. договори.)


Съдът счита, че частта от Методическите указания уреждаща, отчитането на заетостта на социалните услуги има характеристиките на административен нормативен акт - установява се правило за поведение, което обвързва правни субекти, които се намират извън подчинението на органа, издал акта, с което пряко и непосредствено се засягат техни права и законни интереси. В тази връзка е следвало да се спазят изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА),  а именно:

 

  • АСП  да публикува на интернет страницата си проекта на Методическите указания заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 ЗНА.
  • Проектът на Методическите указания да се публикува на Портала за обществени консултации.

 

С нарушаването на правилата за обществени консултации „заинтересованите лица не са могли да представят своите предложения и становища, а още по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид.“ По този начин е допуснато нарушение на реда за издаване на акта и са нарушени принципите на откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1 ЗНА).

ВАС също така е отчел, че Методическите указания е следвало да бъдат обнародвани в Държавен вестник (чл. 5, ал. 5 от Конституцията, чл. 78, ал. 2 от АПК и чл. 37, ал. 1 от ЗНА.)

Съгласно решението на ВАС горните нарушения на производствените правила по издаване на административен нормативен акт са достатъчно сериозно, за да бъде прогласена т. 5 от раздел II на Методическо указание за уеднаквяване на практиката при прилагане на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането за нищожна. Решението предстои да влезе в сила.


С това решение ВАС припомня на институциите, че спазването на открита и съгласувана със заинтересованите страни процедура е това, което гарантира постигането на справедливи решения.


Обществените консултации по Закона за нормативните актове са задължителни заради един от основните двигатели на демократичния процес – стремежът към справедливост, към баланс между различните интереси, към постигането на най-доброто решение.

Този казус е потвърждение и за важната роля, която гражданските организации имат: да изискват зачитането на правата и интересите ни като граждани и да търсят диалог с институциите - дори когато се налага намесата на съда, за да припомни неговата задължителност в едно демократично общество. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

05.05.2021
Покана за уебинар на тема „Развитие на заместващата грижа в България“ Покана за уебинар на тема „Развитие на заместващата грижа в България“

19-и май 2021 година, 11.00 – 12.30 часа  Фондация Лумос, кани всички заинтересовани ...

04.05.2021
Държавата получава среден 3.09 за грижата си за децата Държавата получава среден 3.09 за грижата си за децата

Национална мрежа за децата представи десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е ...

29.04.2021
Промени в Правилника на Народното събрание - могат (ли) да подобрят гражданското участие Промени в Правилника на Народното събрание - могат (ли) да подобрят гражданското участие

Работата на 45-ото Народно събрание започна с обсъждане и приемане на промени в Правилника за организац ...