Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17Покана за участие в международна научна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“, София, 17 май 2021 г.

Покана за участие в международна научна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“, София, 17 май 2021 г.

/See below for the English translation/


Институтът по философия и социология при Българска академия на науките организира международна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“, която ще се проведе на 17 май 2021 г. в гр. София.


Каним учени, университетски преподаватели и специалисти от различни дисциплини на обществените и хуманитарните науки да представят резултати от свои изследвания, свързани със съвременното присъствие на бежанци (чужденци, търсещи и получили международна закрила) в приемащите държави и възникващите във връзка с това въпроси за тяхната адаптация и интеграция, законодателни инициативи, управленски програми за интеграция на бежанци, обществени реакции и нагласи към тях, стереотипи и представи за бежанците, доброволчество и като цяло различните взаимодействия между новодошлите и приемащото ги общество. Целта на научния форум е да инициира интердисциплинарна дискусия, която да очертае различни измерения на съществуващите проблеми, процеси и тенденции, свързани с приема и интеграцията на бежанци в локален, регионален, национален и международен контекст.


Приветстваме участието и на експерти от правителствени и неправителствени организации, имащи отношение към поставената проблематика.


Конференцията ще се осъществи в рамките на проект „Бежанците в представите на българите – страхове, разбиране, съпричастност“ (2017-2021), финансиран от ФНИ – МОН (ДН 15/3 от 11.12.2017 г.).


Работни езици: английски и български.


Вашите заявки трябва да съдържат: заглавие на доклада, придружено от резюме (200 – 250 думи), 5 ключови думи, име и фамилия на автора и име на институцията, в която работи, както и да бъдат изпратени до 15 февруари 2021 г. на следната електронна поща: refugees.ips@gmail.com.


Информация за одобрените заявки - след 25 февруари 2021 г.


Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в рецензиран сборник.


Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 30 март 2021 г.


За участие в Конференцията не се заплаща регистрационна такса. Не се покриват пътни разходи и разходи за настаняване.


Организационният комитет следи внимателно местните и международните ограничения на пътуванията, публичните събирания и актуалните разпоредби за противоепидемиологични мерки. На този етап се планира конференцията да се проведе в хибриден формат (с присъствие на място и онлайн) Участниците ще бъдат информирани за всички промени в организационния план на конференцията с цел минимизиране на рисковете, свързани с пандемията от COVID-19.


Очакваме вашите заявки!

 

Организационен комитет:

Проф. дсн Таня Неделчева

Доц. д-р Мила Маева

Доц. д-р Албена Накова

Гл. ас. д-р Йелис Еролова

Гл. ас. д-р Мина Христова

Кремена Христова


снимка: UNHCR/ Zsuzsanna Gal


*** English translation ***


The Institute of Philosophy and Sociology at Bulgarian Academy of Sciences is pleased to announce its forthcoming international conference on ‘Refugees - fears, understanding, empathy’, which will be held on May 17, 2021 in Sofia, Bulgaria.


We invite scholars, university lecturers and specialists from various disciplines of social sciences and humanities to present the results of their work related to the current presence of refugees (foreigners, seeking and receiving international protection) in host countries, addressing their adaptation and integration, legislative initiatives, integration programs, public reactions and attitudes, stereotypes and perceptions of refugees, volunteering and, in general, the various interactions between newcomers and host societies. The aim of the scientific forum is to initiate an interdisciplinary discussion that outlines various dimensions of the existing problems, processes and trends related to the reception and integration of refugees in local, regional, national and international contexts.

We also welcome the participation of experts from governmental and non-governmental organizations related to the issues raised.


The conference will take place within the project ‘Refugees in the Representations of Bulgarians: Fears, Understanding, and Empathy’ (2017-2021), funded by National Science Fund – Bulgarian Ministry of Education and Science (DN 15/3 of 11.12.2017).


Working languages: English and Bulgarian.


An abstract (200 - 250 words) along with a proposed title, 5 keywords, the author name and surname, institutional affiliation should be sent by February 15th, 2021 to the following e-mail: refugees.ips@gmail.com.


Applicants will be informed about the outcome of the selection process by February 25th 2021.


The conference proceedings will be published in a peer-reviewed collection. Deadline for manuscript submission is until March 30th,  2021.


There is no registration fee for participation in the Conference. Travel and accommodation costs are not covered.

The Organizing Committee carefully follows the local and international restrictions on travel, public gatherings, and present anti-epidemiological measures. The conference is planned to be held as a hybrid event (on spot and online). Participants will be notified about any changes in order to minimise the risks around the COVID–19 pandemic.


We are looking forward to receiving your proposals!


Organising Committee:

Prof. DSc. Tanya Nedelcheva

Assoc. Prof. Mila Maeva, PhD

Assoc. Prof. Albena Nakova, PhD

Assist. Prof. Yelis Erolova, PhD

Assist. Prof. Mina Hristova, PhD

Kremena Hristova


photo: UNHCR/ Zsuzsanna Gal 

Публикувано от:

Културна фондация А 25

 

 

Сходни публикации

05.05.2021
Шести брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре” Шести брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре"

Представяме на вашето внимание шети брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре". Първият ...

19.04.2021
Проведен уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет Проведен уебинар на Български съвет за бежанци и мигранти със студенти на Исторически факултет на Софийски университет

На 16.04.2021 г. се проведе уебинар на тема "Ролята на Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) за ...

13.04.2021
Платформата за борба против слуховете за бежанците в българското общество и в бежанските общности Платформата за борба против слуховете за бежанците в българското общество и в бежанските общности

ВКБООН - Агенцията на ООН за бежанците и Бежанският консултативен съвет стартират платформата за борба ...