Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07Правата на детето в дигиталната среда – Генерален коментар на Комитета по правата на детето на ООНДигиталната среда постоянно се разраства, като обхваща все повече информационни и комуникационни технологии, съдържание, приложения и апликации, свързани устройства, изкуствен интелект и автоматизирани системи, алгоритми за анализ на данни и много други. Така, дигиталната среда става все по-важна част от живота на всички ни, включително и на децата, и вероятно това се усеща особено силно по време на настоящата криза и ограничителните мерки, свързани с нея. Дигиталните технологии и дигиталната среда са чудесна възможност за реализиране и гарантиране на правата на децата, но и същевременно носят и сериозни рискове.


В началото на март 2021 г. Комитетът по правата на детето на ООН (орган, създаден с Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от България  през 1991 г. ) издаде Генерален коментар №25, с който дава насоки за прилагането на Конвенцията за правата на детето (Конвенцията) във връзка с дигиталната среда.

В следващите редове можете да се запознаете с основните акценти от Коментара.

Принципи

Съгласно Генералния коментар държавите членки по Конвенцията трябва да се ръководят от четири основни принципа при вземане на мерки, които да гарантират правата на децата в дигиталната среда.

 • Недискриминация – държавите следва да осигурят условия всички деца да имат равен и ефективен достъп до дигиталната среда по подходящ за тях начин.
 • Най-добър интерес на детето – тази концепция се счита за динамична и изисква преценка, подходяща към всеки конкретен контекст. Държавите следва да гарантират, че при всички предприемани от тях действия във връзка предоставяне, регулиране, изграждане, управление и използване на дигиталната среда, най-добрият интерес на всяко дете се взема под внимание като фактор от първостепенна важност.
 • Право на живот, оцеляване и развитие – държавите следва да предприемат мерки по отношение на рискове, свързани със съдържание и контакти в дигиталната среда. Изрично се подчертава, че използването на дигитални устройства не трябва да вреди нито да замества отношенията „на живо“ между децата и децата и родителите им и други ангажирани за грижата им.
 • Отчитане на мнението на децата – при разработване на законодателство, политики, програми, услуги, обучения по права на децата в контекста на дигиталната среда, държавите следва да включват и децата в процесите и да отчитат техните нужди и мнения.
Основни мерки

Осигуряването на спазването правата на децата в контекста на дигиталната среда изисква широк кръг от законодателни, административни и други мерки включително и превантивни такива.

 • Законодателство – държавите следва да преразгледат, адаптират и обновят националната си правна рамка, за да отговорят на международните стандарти за права на човека. Законодателство следва да е актуално в контекста на технологичното развитие и при разработването му следва да се извършва оценка на въздействието върху правата на детето.
 • Изчерпателна политика и стратегия – държавите трябва да осигурят националните политики, свързани с правата на децата да адресират конкретно и дигиталната среда. Защитата на децата онлайн следва да е част от националните политики по защита на децата. В тази връзка трябва да се въведат мерки за защита на децата от рискове, включващи и киберагресия и онлайн сексуална експлоатация и злоупотреба. Държавите следва да разследват престъпления във връзка с подобно поведение и да осигуряват компенсация на децата жертви.
 • Координация – държавите следва да определят орган, който да координира изпълнението на политики, насоки и програми, свързани с правата на децата.
 • Осигуряване на средства – държавите следва да осигурят публични средства за прилагането на закони, политики и програми, целящи гарантирането на спазването на правата на децата в дигиталната среда и подобряването на дигиталното включване.
 • Събиране на данни и изследвания – държавите следва да подържат постоянно обновявани данни и изследвания, свързани с въздействието на дигиталната среда върху живота на децата. В процеса на събиране на данни и осъществяване на изследвания следва да се включват и деца. Тази информация трябва да се използва при изработване на закони, политики и практики и да е публично достъпна.
 • Независим надзор – държавите членки следва да осигурят мандат на националните правозащитни органи и на други подходящи независими институции да осъществяват надзор над спазването на правата на децата в дигиталната среда и да имат възможност да получават, разследват и адресират оплаквания, получени от деца и техните представители.
 • Разпространение на информация, повишаване на обществената осведоменост, обучения – програми, свързани с тези дейности, трябва да обхващат информация относно ползите за децата от дигитални продукти и услуги, да развиват дигиталната грамотност и умения на децата, информация относно защитата на личния живот на децата и превенцията на виктимиазация, както и относно разпознаването на деца жертви на вреда, нанесена онлайн или офлайн. Тези програми трябва да се основават изследвания и консултации, извършени с участието на деца, родители и други занимаващи се с грижа за деца.Съвместна работа с гражданското общество

В Коментара изрично се подчертава нуждата държавите систематично да включват гражданското общество, включително и групи ръководени от деца и неправителствени организации, занимаващи се с правата на децата и с въпроси, свързани с дигиталната среда, при прилагането, мониторинга и оценката на закони, политики, планове и програми, свързани с правата на децата. Държавите, също така, трябва да осигурят възможността организациите на гражданското общество да извършват дейност, свързвана с утвърждаването и спазването на правата на децата във връзка с дигиталната среда.

Граждански права и свободи

Генералният коментар разглежда конкретно: правото на достъп до информация, свободата на изразяване, свободата на мисълта и съвестта и религията, правото на личен живот в контекста на защитата им в дигитална среда по отношение на деца.

Обърнато е и специално внимание на правото на регистрация на всяко дете (чл. 7 от Конвенцията), като се подчертава нуждата държавите да насърчават използването на системи за дигитална идентификация, които позволяват на всяко новородено дете да бъде регистрирано и да бъде официално разпознавано от националните органи с цел да се ползва от услуги като здравеопазване, образование и социални услуги.Администриране на детското правосъдие

В Коментара се взема под внимание възможността, че е възможно деца да бъдат заподозрени, обвинени или разпознати като нарушители на закони, свързани с киберпрестъпления. Такива закони обаче следва да са съобразени с ефектите, които могат да имат върху децата и да са с основна цел превенция, като мерките по тях са насочени към създаване и прилагане на алтернативно на наказателноправното въздействие. В тази връзка е недопустимо криминализирането на създаване и притежаването на материали със сексуално съдържание, когато то е извършено и разпространявано от самите деца. Вместо това трябва да се създадат подходящи за деца платформи, чрез които децата да могат да потърсят по безопасен за тях начин съдействие и съвет как да се предпазят.

Защитата на правата на децата в контекста на дигиталната среда е тема, която търпи развитие през последните години и непрекъснато се актуализира в контекста на постоянно развиващите се технологии. С пълния текст на Коментара можете да се запознаете тук, а допълнителна информация предоставена от Съвета на Европа можете да видите тук. 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

22.04.2021
До водопад Скаловитец с всъдеход - приключение без граници по реки и водопади До водопад Скаловитец с всъдеход - приключение без граници по реки и водопади

До водопад Скаловитец, Рила с всъдеходСъбитието е част от проекта "Пътешествие без край - към реки и ...

15.04.2021
Фондация Синергиа работи по създаване на медиен портал, насочен към хората със зрителни увреждания Фондация Синергиа работи по създаване на медиен портал, насочен към хората със зрителни увреждания

Фондация Синергиа работи по създаване на медиен портал Blinfo, насочен към хората със зрителни ...

26.03.2021
Покана за онлайн пресконференция по проект „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ Покана за онлайн пресконференция по проект „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“

На 9 април 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе откриваща онлайн пресконференция, на която са поканени ...