English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА към ЮЛНЦ за участие в постоянната експертна работна група за изпълнение Плана на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

в процедура за избор на членове

на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия

 „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

 

 

Обявяваме процедура за избор на 5 (пет) неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на Постоянната експертна работна група (ПЕРГ) за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Процедурата се провежда съгласно утвърдения Механизъм за избор на представители на неправителствени организации в състава на ПЕРГ за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на ПЕРГ, са следните:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел с обществена полза за период не по-кратък от 3 години към датата на подаване на заявлението по чл. 3 ал. 2 от Механизма;
  2. да имат опит в управлението и изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България;
  3. да имат опит в предоставянето на социални услуги в общността, услуги за превенция и реинтеграция, форми на грижа за деца и подкрепа на семействата и/или в провеждането на обучения, свързани с предоставянето на грижа за децата.

Съгласно Механизма, неправителствените организации следва да подадат заявление в свободен текст за участие в процедурата за избор до съпредседателя на Постоянната експертната работна група в срок до 17:30 часа на 10 юни 2021 г. В заявлението е необходимо да бъдат посочени мотивите на организацията за участие в работата на групата и към него да бъдат приложени документи, удостоверяващи, че организацията отговаря на изискванията и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ (PDF - по образец). Документите се представят с печат и подпис на представляващия организацията.

Неправителствените организациите изпращат необходимите документите на пощенски адрес София, ул. „Триадица“ №2, Държавна агенция за закрила на детето до председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, или сканирани на официалния електронен адрес на ДАЗД: sacp@sacp.government.bg.

В предвидените в Механизма срокове, кандидатстващите организации ще бъдат уведомени за това дали са допуснати за участие в процедура за избор. След това, в съответствие с Механизма, неправителствените организации, които са заявили интерес за участие в работата на групата и отговорят на изисквания за представителство в нея, сами ще изберат бъдещите пет члена на Постоянната експертната работна група, от които ще се определи съпредседател на ПЕРГ.
Автор: ДАЗД

Източник: ДАЗД , 04 юни 2021 г.

Сходни публикации

Законът за „Whistleblowers” - законови промени, свързани със защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения от 5 октомври

Законът за „Whistleblowers” - законови промени, свързани със защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения от 5 октомври 2023 г.

На 5 октомври 2023 парламентът прие на второ четене законови промени, свързани със защита на лицата, подаващи сигнали за

Наградите „Валя Крушкина - журналистика за хората“ ще бъдат връчени на 7 декември

Наградите „Валя Крушкина - журналистика за хората“ ще бъдат връчени на 7 декември

Дванадесетите награди „Валя Крушкина - журналистика за хората“ ще бъдат връчени на 7 декември. Събитието ще е в Дома на Европа,

Народното събрание създаде Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти

Народното събрание създаде Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти

Народното събрание прие решение за създаване на Временна комисия със задача да проучи какви нарушения на правата на психичноболн