Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20ПОКАНА към ЮЛНЦ за участие в постоянната експертна работна група за изпълнение Плана на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

в процедура за избор на членове

на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия

 „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

 

 

Обявяваме процедура за избор на 5 (пет) неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на Постоянната експертна работна група (ПЕРГ) за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Процедурата се провежда съгласно утвърдения Механизъм за избор на представители на неправителствени организации в състава на ПЕРГ за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на ПЕРГ, са следните:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел с обществена полза за период не по-кратък от 3 години към датата на подаване на заявлението по чл. 3 ал. 2 от Механизма;
  2. да имат опит в управлението и изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България;
  3. да имат опит в предоставянето на социални услуги в общността, услуги за превенция и реинтеграция, форми на грижа за деца и подкрепа на семействата и/или в провеждането на обучения, свързани с предоставянето на грижа за децата.

Съгласно Механизма, неправителствените организации следва да подадат заявление в свободен текст за участие в процедурата за избор до съпредседателя на Постоянната експертната работна група в срок до 17:30 часа на 10 юни 2021 г. В заявлението е необходимо да бъдат посочени мотивите на организацията за участие в работата на групата и към него да бъдат приложени документи, удостоверяващи, че организацията отговаря на изискванията и попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ (PDF - по образец). Документите се представят с печат и подпис на представляващия организацията.

Неправителствените организациите изпращат необходимите документите на пощенски адрес София, ул. „Триадица“ №2, Държавна агенция за закрила на детето до председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, или сканирани на официалния електронен адрес на ДАЗД: sacp@sacp.government.bg.

В предвидените в Механизма срокове, кандидатстващите организации ще бъдат уведомени за това дали са допуснати за участие в процедура за избор. След това, в съответствие с Механизма, неправителствените организации, които са заявили интерес за участие в работата на групата и отговорят на изисквания за представителство в нея, сами ще изберат бъдещите пет члена на Постоянната експертната работна група, от които ще се определи съпредседател на ПЕРГ.

Автор: ДАЗД

Източник: ДАЗД, 04 юни 2021

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

17.06.2021
Започват обществените консултации за Национална стратегия за младежта 2021-2030 Започват обществените консултации за Национална стратегия за младежта 2021-2030

Проектът на Национална стратегия за младежта (2021-2030) е изготвен и публикуван. Стратегията има за цел ...

17.06.2021
Представители на политическите сили се обединиха около идеята, че децата трябва да са приоритет в обществения дневен ред Представители на политическите сили се обединиха около идеята, че децата трябва да са приоритет в обществения дневен ред

Представители на три политически сили и експерти взеха участие в политическия и експертен дебат „Всяко ...

17.06.2021
Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност в община Търговище полагат усилия за подобряване на жилищните си условия

На 15.06.2021 г., Хабитат България организира кръгла маса с участието на представители на Община ...