Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24ПРЕКРАТЯВАНЕ на процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”

ПРЕКРАТЯВАНЕ на процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”
 

Ръководителят на Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) открива на 21.07.2021 г. производство по издаване на заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и прекратяване на процедурата.

Съображения: На 12.07.2021 г. е постъпила жалба до Административен съд София-град срещу Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. на ръководителя на УО на ОПДУ за утвърждаване на горепосочените насоки за кандидатстване (НК).

С жалбата се оспорват т. 11.1 и 12.1 от НК, а именно част от изискванията за допустимост по отношение на кандидатите и партньорите – юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

След анализ на доводите, изложени в жалбата и изискванията по т. 11.1 и 12.1 от НК, е идентифицирано ограничаване на възможността в процедурата да участват като кандидати и партньори и ЮЛНЦ, учредени на основание Закона за ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, които не са пререгистрирани до 6 месеца преди датата на подаване на проектно предложение, с което се нарушават принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, закрепени в чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ.

Форма и срок на участие на заинтересованите лица в производството:

Писмени предложения и възражения по проекта на Заповед за оттегляне на Заповед № ДУ-25/28.06.2021 г. се изпращат в срок до 23.08.2021 г. по един от следните начини:

   - чрез въвеждане в ИСУН след регистрация с потребителски профил в системата, в модул „Процедури за БФП“, раздел „За обществено обсъждане“ на следния линк  или

   - на електронна поща: opgg-pc@government.bg.

В допълнение УО на ОПДУ уведомява, че планира откриването на нова процедура в най-кратки срокове. Предвижда се да бъде разширен обхватът на допустимост на кандидатите и партньорите ЮЛНЦ.


„Съветваме всички кандидати, да се въздържат от подаване на проектни предложения по откритата към момента Процедура BG05SFOP001-2.021 в ИСУН, въпреки че в системата тази възможност формално ще съществува, до прекратяването й (очаква се това да стане в края на месец август 2021 г) – поясняват от програмата и допълват. „УО на ОПДУ се надява, че въпреки създаденото неудобство, допълнителното време, с което ще разполагат кандидатите до обявяването на новата процедура, ще благоприятства създаването на по-качествени проектни предложения".

За повече информация, проверявайте съобщенията на сайта на ОП "Добро управление".

Източник: Оперативна програма „Добро управление", 22 юли 2021

 

 

 

Редактор на новини - Ралица Николова - editor@ngobg.info

Сходни публикации

22.07.2021
Очакваме вашите предложения по проекта на нов Закон за младежта Очакваме вашите предложения по проекта на нов Закон за младежта

Министерството на младежта и спорта очаква предложения от страна на младежките организации, ...

21.07.2021
Национална мрежа за децата поставя „Децата в сърцето на българската демокрация“ Национална мрежа за децата поставя „Децата в сърцето на българската демокрация“

Национална мрежа за децата стартира проект „Децата в сърцето на българската демокрация“, който се ...

19.07.2021
Как неправителственият сектор да стане по-видим за обществото? -  резултати  от национално онлайн проучване Как неправителственият сектор да стане по-видим за обществото? - резултати от национално онлайн проучване

Костадинка Тодорова, председател на сдружението „Международни инициативи за сътрудничество“ в Разлог, ...