English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема

 

Цели:

Целта на настоящата процедура е подбор на проектни предложения, които да допринесат за повишаване на капацитета и информираността в областта на детското правосъдие и на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени.

Малката грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021 има за цел да подкрепи изпълнението на два резултата по Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:

    Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
    Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ:


Общият размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ (БФП) по настоящата процедура възлиза на 1 500 000 евро.

Разпределението на БФП е както следва:


    750 000 евро по Резултат 3 „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“;
    750 000 евро по Резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Минималният размер на БФП за всеки проект е 50 000 евро.

Максималният размер на БФП за всеки проект е 200 000 евро.

По настоящата процедура интензитетът на БФП е до 100%.

Продължителност и срокове:

Продължителността на проектите е от 12 месеца до 24 месеца.

Крайният срок за изпълнение на дейностите и допустимост на разходите е 30 април 2024 г.

Допустими кандидати:


Всички публични, частни, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, учредени като юридически лица в България. Те трябва да са регистрирани и да са осъществявали дейност поне 12 месеца преди публикуването на настоящата покана.

Една организация може да бъде кандидат  само с едно проектно предложение по програмен резултат.

Допустими партньори:


Всяка публична, частна, търговска или нетърговска, както и неправителствена организация, учредена като юридическо лице в Норвегия, България или държава извън Европейската икономическа общност, граничеща с България и всяка международна организация или нейн орган или агенция, която активно участва и ефективно допринася за изпълнението на проекта.

Една организация може да бъде партньор само по едно проектно предложение по програмен резултат.

Проектни предложения, които ще се изпълняват в партньорство с организация от страната донор Кралство Норвегия, получават допълнителни точки на етап техническа и финансова оценка.

Допустими дейности:

Фокусът на Малката грантова схема е върху ромската общност, по-конкретно към уязвими групи жени и деца. При оценяването ще бъдат насърчавани проектни предложения с насоченост върху ромската общност.

За изпълнението на проекти с фокус върху ромската общност от кандидатите се очаква да включат дейности със структура и съдържание, гарантиращи постигане на реален ефект и промяна за ромите в уязвима ситуация. Подходът на кандидатите следва да е проактивен и гъвкав. От особена важност е да се достигне до уязвимите групи в общността. За целта са приложими методи като консултативен процес по места, анализ на нуждите и потенциала, създаване на партньорства, информационни събития. Препоръчва се във всеки един етап от проектния цикъл да се използва специфична експертиза и да се включват ромските неформални групи и граждански организации.

Дата на обявяване на поканата: 5 октомври 2021 г.

Крайна дата и час за подаване на проектни предложения:

6 декември 2021 г., 17.30 часа местно време.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по тази процедура се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

В ИСУН подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра с използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

За контакт:
e-mail: i_minkov@justice.government.bg
e-mail: Yordanka_Ivanova@justice.government.bg
тел: 02/9237 529

Сходни публикации

Остават 8 дни до крайния срок в конкурса на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот”

Остават 8 дни до крайния срок в конкурса на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот"

Остават точно 8 дни до крайния срок, в който можете да кандидатствате в конкурса на най-голямата социално отговорна инициатива

Информационна среща на Общински фонд Пещера

На 20.06.2022 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе информационна среща във връзка с обявената

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията”

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията"

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява