English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Победа за природата и хората в Източни Родопи - няма да има златодобив по Бяла река

 
Победа за природата и хората в Източни Родопи - няма да има златодобив по Бяла река

След острите реакции на местните граждани и изпратени становища от Коалицията от природозащитни организации и граждански групи "За да остане природа в България", Сдружение "Балканка" и др. неправителствени организации,"Тинтява Експлорейшън“ АД оттегли инвестиционното си предложение за „Добив и преработка на полимерни руди от находище „Розино“.

От фирмата предвиждаха добив на полимерни златно-сребърни руди по открит способ на концесионна площ от 621,81 хектара. Тя попада почти изцяло на територията на защитена зона за опазване на дивите птици Бяла река BG0002019. Поради характера си - унищожаване на значителни по площ територии, фрагментиране на местообитания, значително безпокойство, замърсяване, риск от залпови замърсявания, рудодобивът по открит способ противоречи на предмета и целите на опазване на защитената зона.

Територията се характеризира и с голямо видово разнообразие,
а много от животните, които я обитават са със статус „застрашени“ (съгласно националната Червена книга, и/или оценките за статуса на видовете на международната организация IUCN – световен и европейски червен списък).

В ЗЗ „Бяла река” са установени 167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България. Тя е част от “Царството на лешоядите”, като тук гнездят 2 двойки египетски лешояди, а белоглавите и черните лешояди често идват за почивка и търсене на храна. "Бяла река" е и място от световно значение за група видове, характерни за Средиземноморския биом - голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/.

Инвестиционното предложение криеше опасности и за местното население. Инвеститорът предвиждаше да използва отпадните материали от хвостохранилището (съдържащи и химически опасни вещества) за запълване на иззетите мини пространства. Вероятността тази дейност да доведе до трайно замърсяване на почвите, а от там и на подземните води в район с висок риск от опустиняване, е твърде голяма.

Коалиция "За да остане природа в България" приветства бързата и адекватна реакция на РИОСВ-Хасково, които след анализ на инвестиционното предложение и постъпилите възражения, решиха че има вероятност предвидените дейности да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Родопи Източни" и "Бяла река".

снимка: Емилия Янкова


Автор: Коалиция "За да остане природа в България"

Източник: Коалиция "За да остане природа в България"

Сходни публикации

Конкурсът „Дърво с корен 2022“, който търси най-интересните дървета в България, тази година е посветен на климатичните промени

Конкурсът „Дърво с корен 2022“, който търси най-интересните дървета в България, тази година е посветен на климатичните промени

За 13-а поредна година организаторите от фондация „ЕкоОбщност” обявиха официалното набиране на номинации. Всички, които искат

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – бул. Каблешков с новозасадена зелена площ!

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – бул. Каблешков с новозасадена зелена площ!

И най-добрият проект остава в сянка, ако не бъде реализиран. Точно затова Столична община и Асоциация за развитие на София

КОНКОРДИЯ България и Билла България заедно почистиха района на Копитото в ПП Витоша

КОНКОРДИЯ България и Билла България заедно почистиха района на Копитото в ПП Витоша

На 14 май 2022 г. деца, младежи и колеги от КОНКРОДИЯ България проведохме акция по почистването на района на Копитото в планина