English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

 
ПОКАНА за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”
ПОКАНА
за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”


В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9, б. „г“ от Постановление № 79/2014 г. на Министерския съвет (ПМС № 79/2014 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следната група юридически лица с нестопанска цел  за общественополезна дейност да участва в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ:
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г.
Всяко заинтересовано лице от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление до ръководителя на УО на ОПДУ по образец, в срок до 4 февруари 2022 г. включително по един от следните начини:
  • на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, за Дирекция „Добро управление” Администрация на Министерския съвет (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят и подпишат на хартиен носител);
  • на електронна поща opgg-com@government.bg (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят в електронен формат и се подпишат с електронен подпис).
Към заявлението следва да се приложат всички документи, посочени в Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3 от ПМС № 79/2014 г., и предвидени в заявлението.Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. не може да подаде повече от едно заявление.

Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/9140

Заявление

Декларация

Сходни публикации

Резултати мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Резултати мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на

ИПИ с покана за пресконференция. Нов подход към социалната защита: предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги

Покана за събитие: Предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги (10 август 2022) ПОКАНА за пресконференция Нов

Подкрепа за нови проекта в областта на детското правосъдие

Подкрепа за нови проекта в областта на детското правосъдие

Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ), подписа