English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

 
ПОКАНА за участие в избор на представители на ЮЛНЦ в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”
ПОКАНА
за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”


В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9, б. „г“ от Постановление № 79/2014 г. на Министерския съвет (ПМС № 79/2014 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) кани следната група юридически лица с нестопанска цел  за общественополезна дейност да участва в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение (КН) на ОПДУ:
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група и техните представители трябва да отговарят на критериите по чл. 13а, ал. 1, 2 и 4 от ПМС № 79/2014 г.
Всяко заинтересовано лице от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление до ръководителя на УО на ОПДУ по образец, в срок до 4 февруари 2022 г. включително по един от следните начини:
  • на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1, за Дирекция „Добро управление” Администрация на Министерския съвет (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят и подпишат на хартиен носител);
  • на електронна поща opgg-com@government.bg (в случай, че заявлението и декларацията към него се изготвят в електронен формат и се подпишат с електронен подпис).
Към заявлението следва да се приложат всички документи, посочени в Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3 от ПМС № 79/2014 г., и предвидени в заявлението.Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 от ПМС № 79/2014 г. не може да подаде повече от едно заявление.

Всички необходими документи за кандидатстване можете да намерите на следния линк: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/9140

Заявление

Декларация

Сходни публикации

България изготви доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето

България изготви доклад за прилагането на европейската Гаранция за детето

Eurochild публикува 6 доклада по държави, които включват препоръки за разработването и прилагането на националните планове за

„Разбираме ли демокрацията?” ще научим на първия КЛЮЧ Unplugged за 2022

„Разбираме ли демокрацията?” ще научим на първия КЛЮЧ Unplugged за 2022

Първият гост от новия сезон на КЛЮЧ Unplugged е Благослав Михайлов от онлайн платформата „Стража“ (strazha.bg)На 25 януари от

Конкурс Проект на годината 2021 е отворен за седемнадесета поредна година

Конкурс Проект на годината 2021 е отворен за седемнадесета поредна година

Изминалата 2021 година бе трудна за много хора. Трудна беше и за много граждански организации. В трудни времена се открояват