English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Започна вторият цикъл на програмата „Правен инкубатор” в България

 
 

На 19 април 2022 г. сдружение „Инициатива за равни възможности“ постави началото на втория цикъл от българското издание на програмата „Правен инкубатор”. Официалното откриване на проекта се състоя в столичния „Гранд хотел София”, като основната цел на събитието бе да запознае одобрените за участие студенти и млади юристи със същността и целите на програмата. Програмата „Правен инкубатор“ се провежда за втори път у нас и се фокусира върху предоставянето на леснодостъпни правни услуги на лица от уязвими групи.

На събитието присъстваха и някои от най-изявените участници от проведения преди две години първи цикъл на програмата, които споделиха част от най-запомнящите се преживявания в рамките на инкубатора, както и шестимата ментори специалисти в юридическата сфера, които ще напътстват новите участници. Младежите отправиха своите въпроси към по-опитните си колеги и ментори и получиха основни насоки за предстоящата работа. Събитието се превърна във възможност за участниците да се опознаят и да поставят основите на бъдещи колегиални и приятелски отношения, които да улеснят сътрудничеството и ефективността на работата им.

Програмата „Правен инкубатор” е инициатива, която е насочена към постигането на две основни цели. На първо място, инкубаторите за адвокати улесняват достъпа до право на уязвимите групи. Правните инкубатори адресират предизвикателствата, пред които са изправени маргинализираните общности и предоставят достъпни правни услуги на лица с ниски и средни доходи, като в голяма степен във фокуса на дейността са представители на ромския етнос, имащи нужда от защита. Както се изрази Диян Данков, юрист от ромски произход в асоциация „Интегро” и участник в първия цикъл на Правния инкубатор, редица са причините, поради които хора от тези групи не биха могли да се възползват пълноценно от правото си на защита – липса на финансова възможност, недоверие в институциите,  чувство на безнадеждност. Неслучайно и в двата цикъла на „Правен инкубатор” участват немалко юристи и студенти от ромски произход, които най-добре разбират трудностите, пред които са изправени представителите на този етнос.

Диян Данков, юрист, участник в програмата

От друга страна, програмата „Правен инкубатор” стимулира младите юристи да развият своите умения, да надградят теоретичните знания, които получават в университетите и да придобият практически опит, като работят по конкретни правни случаи. Подобно развитие би могло да даде на прохождащите в сферата на правото младежи качествен професионален старт и равнопоставеност на пазара на труда. Този фактор също е от особено голямо значение за юристите от ромски произход, които често се сблъскват с различни предразсъдъци, бариери и негативизъм от страна на обществото, поради което изпитват трудности да демонстрират качествата си и да изградят професионална кариера.

На събитието, което постави начало на втория цикъл от програмата „Правен инкубатор”, присъстваха адвокатите Даниела Михайлова и Маряна Борисова, които преди няколко години пренасят у нас идеята за тази инициатива. Адвокат Михайлова разказа на новите участници историята около възникването на българския инкубатор за адвокати. Всичко започва през 2016 г. по време на работно посещение в САЩ, когато адвокат Михайлова се запознава с американския юрист Фред Рууни, известен като “баща на правния инкубатор”. Фред Рууни получава покана за посещение на България и не след дълго той пристига у нас в ролята на консултант, участвайки в организирането на пилотната програма на правния инкубатор.
 
В изказването си Даниела Михайлова изказа своята благодарност на неправителствената организация „Тръст за социална алтернатива“, която предоставя финансови средства за постигане на социална справедливост в различни обществени сфери. Основните цели на тази организация са намаляване на бедността и повишаване на пазарната активност на хората от различни уязвими групи.

Адвокат Даниела Михайлова


Адвокат Маряна Борисова, която е пример за успешно реализирал се в юридическата сфера представител на ромската общност, разясни на участниците актуалната структура на провеждане на програмата „Правен инкубатор”. Плановете предвиждат програмата на втория цикъл да надгради с някои елементи извършеното в рамките на пилотния проект. Предвижда се участието на 30 души, като дейностите по проекта ще бъдат групирани в зависимост от тяхната насоченост. Началният етап на програмата ще се фокусира върху проблема с реализацията –  адвокат Борисова подчерта, че има много завършили юристи от ромски произход, които не са успели да намерят необходимата реализация в правната сфера. За тази негативна тенденция допринася и фактът, че стотиците явяващи се на изпит за магистрати се конкурират за силно ограничен брой места. Поради това един от приоритетите на инкубатора ще бъде провеждането на подготовка за изпити за адвокати и магистрати, като очакванията са поне 5 от участниците да вземат успешно този изпит.

Адвокат Маряна Борисова

Поради засиленото участие на студенти по право в програмата настоящото издание на инкубатора предвижда възможност за студентите да започнат да работят директно с клиенти, понеже чувствителността за работа с хора е от съществено значение за пълноценното упражняване на юридическата професия. Предвиждат се около 200 pro bono  консултации, както и 100 платени консултации на цена, съобразена с финансовите възможности на клиента. За финал адвокат Борисова обясни, че в рамките на инкубатора е предвидено и обучение по юридически английски език, подчертавайки важността от изучаването на чужд език за професионалното развитие на бъдещите адвокати и съдии. Юристката приключи речта си, като сподели случаи от своята практика, демонстрирайки значението на адекватната правна помощ за решаването на някои от най-сложните казуси, свързани със защитата на правата на малцинствата.

Освен на младите юристи и на лицата от уязвимите групи, дейността на правния инкубатор е от полза и за професионалисти, отдавна работещи в системата на правосъдието. Един от менторите, съдия Евгени Георгиев, призна, че самият той неведнъж е имал предразсъдъци спрямо ромската общност, но работата му в рамките на първия цикъл на инкубатора е допринесла за преодоляването на много от предубежденията му. Сред останалите ментори са Миглена Михайлова, адвокат с над 20-годишен опит в сферата на юридическото консултиране, и адвокат Борис Харизанов, който ще научи младите юристи как се създава адвокатско дружество.

В края на събитието някои от участници разказаха за своите очаквания от програмата. Студентът по право в Юридическия факултет на Софийския университет Деян Димитров успя в голяма степен да обобщи значението на правния инкубатор за развитието на участниците. Бъдещият юрист подчерта, че най-голямото му очакване от инициативата е „да изгради себе си като личност”.

Сдружение „Инициатива за равни възможности“ е учредено през 1996 г. и обхваща широк спектър от дейности, свързани с утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население и насърчаване на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

------
#стажантрепортери


Стажантската програма на НПО Портала се осъществява по проект „ngobg.infо: Медията на българските граждански организации“, който се изпълнява от Фондация ПАЦЕП с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. Основната цел на проект е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Автор: Захари Захариев, стажант на НПО Портала

Сходни публикации

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на дейност 2 от проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху