English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Общо събрание на Асоциация „Съвременни читалища"

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на Асоциация „Съвременни читалища", Управителният съвет на Асоциация „Съвременни читалища" свиква редовно Общо събрание на Асоциация „Съвременни читалища" на 16.09.2022 г. от 09:00 часа в НЧ „Цар Борис III", гр. София, ул. „Клокотница" №29, при следния

Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Асоциация „Съвременни читалища" за 2021 година;
2. Финансов отчет на Асоциация "Съвременни читалища" за 2021 година;
3. Разни.

При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден, на същото място, при същия дневен ред, от 10:00 часа. 

Съгласно Устава на АСЧ: Чл. 22 (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието. (4) Пълномощниците нямат право да упълномощават с правата си трети лица. (5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на Общото събрание.


Сходни публикации

Броени дни до крайния срок за записване в тазгодишния фестивал „Банатски вкусотии”

Броени дни до крайния срок за записване в тазгодишния фестивал „Банатски вкусотии”

Наближава крайният срок за подаване на заявки за участие в традиционния фестивал „Банатски вкусотии – традициите на моето

Стартира третото издание на програмата „Интернет за всички 55+“ на А1 България, изпълнявана в партньорство с Асоциация

Стартира третото издание на програмата „Интернет за всички 55+“ на А1 България, изпълнявана в партньорство с Асоциация „Съвременни читалища“

Тази година то обхваща 40 читалища в 12 града и 23 села в страната.Обученията от „Интернет за всички 55+“ са напълно безплатни

Читалище на открито - парк „Герена”

Читалище на открито - парк „Герена"

Програмата на фестивала е разделена в два блока.Сутрешeн блок от 11:00 часа до 13:30 на 26 юни 2022 г. ще представлява