English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПОКАНА към ЮЛНЦ за участие в състава на Комитета за наблюдение на Интеррег VI-А ИПП програмата България - Турция 2021– 2027 г.

 
ПОКАНА към ЮЛНЦ за участие в състава на Комитета за наблюдение на Интеррег VI-А ИПП програмата България - Турция 2021– 2027 г.

ПОКАНА


към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Интеррег VI-А ИПП програмата България - Турция 2021– 2027 г.


Управляващият орган (УО) на Интеррег VI-А ИПП програмата Българи-Турция 2021-2027 кани следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (ЮЛНЦ), които да участват в  Комитета за наблюдение:

 • организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 • организации за защита на околната среда;
 • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.

    Лицата от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:
 • да са регистрирани или да имат седалище/клон в допустимата програмна област на Интеррег VI-А програмата България-Турция 2021-2027 по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
 • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
 • да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.
В срок до 23.11.2022 г. (5 работни дни от датата на публикуване на поканата), всяко заинтересовано ЮЛНЦ от посочените по-горе групи може да подаде само едно заявление за участие по Интеррег VI-А ИПП програмата Българи-Турция 2021-2027. Писменото заявление се изготвя по образеца съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и се подава до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 или на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg

Към писменото заявлението се прилагат следните документи:
 • Решение за първоначална съдебна регистрация на ЮЛНЦ и удостоверение за актуално състояние (в случай че не е посочен ЕИК);
 • Списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности доказващи опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми/политики или на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
 • Декларация за обстоятелствата  - Приложение 2 към Поканата;
 • Декларация за лични данни  - Приложение 3 към Поканата;

В срок до 5 работни дни след изтичане на срока за подаване на заявления, ръководителят на УО уведомява лицата, отговарящи на критериите, и ги кани за излъчат един титуляр и до двама заместници като представители на съответната група юридически лица с нестопанска цел.

В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението, ЮЛНЦ от посочените по-горе групи уведомяват писмено ръководителя на УО за излъчените представители (три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща), като представят доказателства за общото им одобрение.


Приложения:

1.    Заявление за участие
2.    Декларация за обстоятелства
3.    Декларация за лични данниИзточник: Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Сходни публикации

Покана за участие на неправителствени организации в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество кани неправителствените организации за

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

Зад дългото  и трудно за запомняне наименование Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) стои силен инструмент, който

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи по предложение на кмета на София Йорданка