English   14259 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие на неправителствени организации в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

 

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество кани неправителствените организации за участие в избор на техни представители и експерти за членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 48-ото Народно събрание.

I. На основание чл. 4, ал. 1 от Правилата за определяне на представители на неправителствените организации за членове на Обществения съвет  към  Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисията отправя  покана за заявяване на участие.

II. Неправителствените организации, желаещи да участват в избора, следва да отговарят на следните критерии, определени в чл.  3 от Правилата:
- Да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- Да са осъществявали своята дейност не по- малко от  3  години преди датата на подаване на заявление за участие в една от следните области на компетентност:
 1. Развитие на гражданското общество;
 2. Правни въпроси и борба с корупцията;
 3. Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана;
 4. Икономическо развитие, иновации, финанси и туризъм;
 5. Социална политика и пазар на труда;
 6. Здравеопазване;
 7. Образование и наука;
 8. Култура;
 9. Физическо възпитание ,спорт;
 10. Екология и околна среда;
 11. Земеделие;
 12. Регионално и местно развитие;
 13. Транспорт;
 14. Младежки въпроси и политики;
 15. Защита правата на човека и борба с дискриминацията;
 16. Защита правата на децата;
 17. Международни въпроси;
 18. Политики за българите в чужбина;
 19. Етнически въпроси и миграция;
 20. Дарителство и доброволчество;
 21. Електронно управление и информационни технологии.
- Имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга  или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област.
- Притежават експертен капацитет.
 
III. Заинтересованите неправителствени организации подават до Комисията заявление за участие (Приложение № 1)

IV. Към заявлението за участие се прилагат следните документи, определени в чл.5 от Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество .

V. Неправителствените организации преминали през процедура за участие в Обществения съвет в 47– мо  Народно събрание, желаещи  да участват в Обществения съвет към 48-мо Народно Събрание  представят единствено заявление (Приложение № 1) за участие в процедурата.

VI. Заявлението за участие и придружаващите го документи се подават в срок до 6 декември 2022 г., на имейла на Комисията: 48_kpugvgo@parliament.bg или на адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество град София, пл.“Княз Александър I“ № 1.

Приложения към поканата за участие:

1. Приложение № 1 – Заявление.
2. Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
3. Разясняване към процедурата за избор на членове на Обществения съвет.


Сходни публикации

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

С какво Съветът за развитие на гражданското общество може да ни е полезен ? (4/5)

Зад дългото  и трудно за запомняне наименование Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) стои силен инструмент, който

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи

Столичната община разкрива две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи по предложение на кмета на София Йорданка

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Подкрепете становището на граждански организации срещу Законопроекта за регистрация на чуждестранните агенти

Колеги, независимо от бурите, които застигат света и България, ние oставаме все активни в това да защитаваме гражданските права