English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие на неправителствени организации в избор на членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

 

Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското общество кани неправителствените организации за участие в избор на техни представители и експерти за членове на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 48-ото Народно събрание.

I. На основание чл. 4, ал. 1 от Правилата за определяне на представители на неправителствените организации за членове на Обществения съвет  към  Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Комисията отправя  покана за заявяване на участие.

II. Неправителствените организации, желаещи да участват в избора, следва да отговарят на следните критерии, определени в чл.  3 от Правилата:
- Да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- Да са осъществявали своята дейност не по- малко от  3  години преди датата на подаване на заявление за участие в една от следните области на компетентност:
 1. Развитие на гражданското общество;
 2. Правни въпроси и борба с корупцията;
 3. Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана;
 4. Икономическо развитие, иновации, финанси и туризъм;
 5. Социална политика и пазар на труда;
 6. Здравеопазване;
 7. Образование и наука;
 8. Култура;
 9. Физическо възпитание ,спорт;
 10. Екология и околна среда;
 11. Земеделие;
 12. Регионално и местно развитие;
 13. Транспорт;
 14. Младежки въпроси и политики;
 15. Защита правата на човека и борба с дискриминацията;
 16. Защита правата на децата;
 17. Международни въпроси;
 18. Политики за българите в чужбина;
 19. Етнически въпроси и миграция;
 20. Дарителство и доброволчество;
 21. Електронно управление и информационни технологии.
- Имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга  или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област.
- Притежават експертен капацитет.
 
III. Заинтересованите неправителствени организации подават до Комисията заявление за участие (Приложение № 1)

IV. Към заявлението за участие се прилагат следните документи, определени в чл.5 от Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество .

V. Неправителствените организации преминали през процедура за участие в Обществения съвет в 47– мо  Народно събрание, желаещи  да участват в Обществения съвет към 48-мо Народно Събрание  представят единствено заявление (Приложение № 1) за участие в процедурата.

VI. Заявлението за участие и придружаващите го документи се подават в срок до 6 декември 2022 г., на имейла на Комисията: 48_kpugvgo@parliament.bg или на адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество град София, пл.“Княз Александър I“ № 1.

Приложения към поканата за участие:

1. Приложение № 1 – Заявление.
2. Правилата за избор на Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.
3. Разясняване към процедурата за избор на членове на Обществения съвет.


Сходни публикации

Българските полицаи не са убийци! Те са част системата такава, каквато я направихме всички ние!

Българските полицаи не са убийци! Те са част системата такава, каквато я направихме всички ние!

Поредица от грабежи и кражби. Бягство от полицията. Неизпълнение на полицейски разпореждания и липса на страх дори от

Утвърден е съставът на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското

Утвърден е съставът на Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

Със свое решение от 14 септември 2023 г. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското

Премиера на втори епизод на продукцията на Фондация „Съдебни заседатели” „Какво е да бъдеш съдебен заседател” с автор и водещ

Премиера на втори епизод на продукцията на Фондация „Съдебни заседатели” „Какво е да бъдеш съдебен заседател” с автор и водещ Мимо Гарсия

Втори епизод на „Какво е да бъдеш съдебен заседател” с автор и водещ съдебен заседател Мимо Гарсия, учредител и управител на