English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за оценител към фондация „Лъчезар Цоцорков”

 
Покана за оценител към фондация „Лъчезар Цоцорков”

Контекст и необходимост

Фондация „Лъчезар Цоцорков” (ФЛЦ) е българска фондация-донор, която подкрепя дейности в четири основни направления: култура, здравеопазване, образование и закрила на деца, чрез проекто-предложения по идеи на кандидата или чрез отваряне на структурирана покана за проекто-предложения, с предварително зададен фокус. Повече информация за дейностите и екипа на фондацията, можете да намерите на сайта ни: tsotsorkovfoundation.bg.

Често заложените проектни дейности и програми могат да звучат убедително, да изглеждат необходими и полезни, но е трудно да се разбере дали те постигат целите си, без да събираме информация и данни за това, които в последствие да анализираме. Освен финансирането, елемент от философията на фондацията е да предоставяме и друг тип подкрепа на своите бенефициери, като например: обучения, супервизии, изграждане на мрежи от професионалисти и др.

От гледна точка на оценка на дейности и програми, анализът на информацията би дал поглед за това дали, как и при какви условия и предпоставки дейностите и програмите постигат заложените цели. В допълнение, бихме искали да се уверим, че предоставените ресурси се използват ефективно, за да постигнат търсеното по проекта въздействие. Това ще ни позволи да определим необходимите следващи стъпки или корекции в други сходни проекти/програми. Накратко, в процесите на оценка търсим отговорите на въпросите: какво бе реализирано; как, какви са били механизмите за реализация и какво е значението на изводите с оглед последващи действия.

В зависимост от направлението и конкретните дейности, оценката ще служи и за следните цели: запознаване на заинтересовани страни със смисъла и необходимостта на дейностите ни и тези на нашите бенефициери, ще ни помогне в процесите на стратегическо планиране, както и да надграждаме програмите и дейността си.

 
Какво търсим

Поканата е отворена за екипи[1] и организации, които имат предишен опит в извършването на външа оценка на дейности и програми, както и развит подход към оценката като към процес, който бива използван за вземане на информирани решения, възможност за оптимизиране на ефект и резултати, идентифициране на работещи и неработещи механизми на действие, бъдещо планиране.
 

Бихме се радвали да се срещнем с екипи/организации, които:
  • имат изследователски интерес към темите и направленията, в които работи Фондация „Лъчезар Цоцорков”;
  • прилагат различен, подходящ и гъвкав подход, спрямо процесите и дейностите, които подлежат на оценка;
  • могат да изработят и да предложат различни оценъчни инструменти (съставяне на въпросници, провеждане на интервюта, провеждане на фокус групи и др.);
  • могат да анализират, обобщават и представят информацията в научно-популярен, но достъпен стил;
  • да имат интерес и в областта на прилагане на овластяваща оценка;
  • имат готовност за участие в работни срещи, обсъждания с екип на ФЛЦ; пътувания в страната и срещи с релевантни страни и респонденти.
Начин и условия за кандидатстване

Избрахме начина на кандидатстване да покаже в максимална степен потенциала на кандидатите за оценители. За нас това е техният минал опит и направените до момента оценки. Ако се интересувате от възможността да бъдете оценител към ФЛЦ, необходимо е да подадете:
  • писмо за интерес (в свободен текст с обем до 2 страници), с което да представите екипа/организацията си и мотивите Ви да отговорите на Поканата;
  • автобиография (за индивидуални оценители в екип) или организационно портфолио (представяне на организация, приоритети и дейности);
  • доклади, анализи, оценки, които сте правили като оценители;
  • начин на ценообразуване.

Необходимите документи можете да подадете по електронна поща: m.gecheva@tsotsorkovfoundation.bg, лице за контакт - Мариета Гечева.

Срок: 15.02.2023 г.

До една седмица след изтичане на указания срок, ще върнем писмена обратна връзка на кандидатите, които не продължават и ще се свържем за среща с кандидатите, които са избрани по документи.
 
----------------------
[1] Поканата е отворена и към екип от професионалисти, които не представляват част от организация. За екип считаме двама, до трима експерти, които си партнират в реализиране на работния процес по оценка.