English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в граждански форум – Община Хасково

 
 

Срещата е отворена за граждани и представители на бизнеса, медиите, НПО/СИП и Община Хасково и ще се проведе на 22 ноември 2023 г. от 16:00 часа в град Хасково, ул. Добруджа 44. 

Поканата 

Целта на Форума е изграждане на капацитет за активно и ефективно взаимодействие между НПО/СИП и общинската администрация в Община Хасково. Чрез създаването на устойчива мрежа на местно ниво ще сe опитаме да осигурим устойчив диалог между заинтересованите страни, с което да се повиши активността на гражданския сектор и да се насърчи гражданското участие при формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките на местно ниво, взаимното изслушване и запознаване с различни гледни точки, споделяне на идеи и опит между публичната администрацията, гражданите и техните организации. В рамките на гражданския форум ще се обсъди сформирането на Обществен съвет като консултативен орган към Кмета на Община Хасково.

Проект ПРЕСТИЖ в резюме:

Проектът се изпълнява от Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ в партньорство с Община Хасково.

Проектът има за задача да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на политически решения, да развие механизъм за съвместно сътрудничество и повишаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданските организации за подобряване на регулаторната среда.

Проектното изпълнение ще подобри взаимодействието между местната власт и гражданския сектор и ще съдаде условия за активното им участие в определянето на приоритети и формулирането на политики за развитие на местната общност.

Като краен ефект от реализацията на дейностите се търси подобряване на средата за гражданско участие в управлението, което е фундаментално за съвместното вземане на политически решения. За да се постигне ефективно взаимодействие в посока на допълване, сътрудничество и привличане е необходимо да са налице условия като създаване на благоприятна среда за взаимодействие (законодателна и институционална), добро познаване на заинтересованите страни и спецификите на различните групи участници, висока степен на мотивация за участие и изграждане на отношения на доверие между тях.

От съществено значение е проактивното поведение от страна на гражданите и техните сдружения и желанието за включване предвид, че взаимодействието е двустранен процес и зависи от поведението на всички участници.

В тази връзка ще бъдат отправени предложения към Община Хасково за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на основата на проучвания и анализи относно реалните потребности и нагласи на заинтересованите страни. Ще се разработят проекти на документи регламентиращи условията и реда за провеждане на обществено обсъждане в общината, както и вързани с функциониране на граждански форуми и съвети, сформиране на работни групи/комитети и консултативни органи, организиране на обществени и съвещателни форуми, формуляри за обратна връзка и оценка на удовлетвореността от участието на заинтересовани страни в съвместни дейност и предложения за подобряване на ефективността им.

Източник на финансиране: ЕСФ => Добро управление

Процедура: BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
За възникнали въпроси и повече информация можете да ни пишете лично съобщение или на e-mail: arcd.ngo@gmail.com