Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Агенция за икономическо развитие - Варна

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Насърчаване на икономическото развитие
Проблеми на жените, джендър въпроси
Социални услуги

Мисия на организацията
АИР се стреми към установяване на условия за устойчиво икономическо развитие на Варна и региона.

Цели на организацията
Да подкрепя МСП, иновациите и икономическото развитие
Да работи за привличане на чуждестранни инвестиции
Да предлага алтернативни форми и програми за намаляване нивото на безработица
Да подпомага местните и държавни власти при изготвянето на регионални планове за развитие

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2009

Описание
SEPA: Популяризиране и утвърждаване на концепцията за устойчиво организирани
произвоствени зони; Изграждане на транснационални и местни мрежи, идентифициране на индустриални зони с потенциал за устойчиво развитие, проучвания и маркетиране на зоните сред потенциални инвеститори.
AsvilLoc plis: Подпомагане изграждането на транснационална иновативна система и на местно ниво. Изграждане на транснационални и местни мрежи, създаване на регионални и транснационална лаборатория за иновации, създаване капацитет в Агенции за регионално развитие в Югоизточна Европа да предлагата услуги в областта на иновациите и др.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
20 001 - 100 000

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи