Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

АЙКИДО КЛУБ "ХИКАРИ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

а/ да популяризира и масовизира японското бойно изкуство айкидо сред младежта и подрастващите. б/ чрез японското бойно изкуство айкидо да възпитава в членовете на Сдружението положителни нравствени качества с откъсване на подрастващите от: негативните въздействия на религиозни секти, разпространение и употреба на наркотици и от факторите, пораждащи детска престъпност. в/ да извършва пропаганда на своята дейност и на водещите постижения по проблемите, по които работи, да издава периодични печатни материали и литература с професионална насоченост. г/ да защитава правата и интересите на своите членове д/да подпомага за социалната интеграция и личностната реализация на своите членове е/ да спомага за развитието и утвърждаването на духовните ценности и физическата култура на подрастващите. ж/ да осъществява връзки със сродни национални и чуждестранни клубове, организации и сдружения за обмяна на опит в олбастта на японското бойно изкуство айкидо и за изучаване и използване на постиженията им.nСредства за реализиране на а/ Организиране на тренировки, nСредства за реализирането на а/ Организиране на тренировки, провеждане на изпити за определяне на техническо ниво, осъществяване на връзки и обмяна на опит в олбастта на японското бойно изкуство "айкидо", осъществяване на договорености за сътрудничество и съвместна дейност със сродни български и чуждестранни клубове и организации, подготвяне и реализиране на проекти за повишаване на физическата култура на населението. б/ За постигането на и задаците си Клубът се стреми да осъществява дейността си в тясно сътрудничество с всички обществени, държавни, кооперативни и частни учреждения, организации и стопански субекти, които пос формата на дарения и парични помощи изявяват своята подкрепа за развитието на японското бойно изкуство "айкидо" и за развитието ва физическата култура на населението. в/ Осъществяване на допълнителна стопънска дейност при условията на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ.