Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "БДИН-ВИДА"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да популяризира и развива спорта волейбол сред младото поколение за постигане на високи спортни резултати, както и за повишаване на социалния, здравния и икономическия ефект от дейността му на местно и национално равнище; организира и провежда учебно-тренировъчния процес с отделните гщрупи и отбори; организира и администрира спортни състезания на местно ниво, както и такива на републиканския спортен календар; изгражда и стопанисва спортни съоръжения; подготвя, осъществява и обезпечава спортни програми за подпомагане социалната интеграция и личностната реализация чрез волейбола; регистрира и прекратява клубните състезателни права на БФ "Волейбол" съгласно нормативните документи; извършва трансфер на своите състезатели; притежава права за телевизионни и радио разпространение на спортни състезания, организирани и провеждани от клуба съгласно действащите законови разпоредби; извършва спортни услуги за обучение и спортна подготовка в съответствие с чл. 13, т.4 от ЗФВС.nДопълнителна стопанска