Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

БОРОВ КАМЪК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да организира и поощрява гражданското участие в решаването на общозначими проблеми на с. Боровица, Видинска област и региона на общините Белоградчик и Чупрене; Да подпомага създаването и реализирането на инвестиционни проекти, насочени към развитието на уникалните природни дадености на с.Боровица, Видинска област и на региона на общините Белоградчик и Чупрене, да съдействува за привличането на инвестиции в региона; Да контролира адекватното финансиране и съпровождане на значими инвестиционни проекти в с.Боровица, Видинска област и региона, реализирани с публични средства или със средства от републиканския или общинските бюджети; Да дава експертни становища пред държавните и общински органи и организации, пред търговските дружества и юридическите лица с нестопанска в Република България и в чужбина при оценката на адекватността на планираните публични фондове и при специфични проекти за развитието на с.Боровица, Видинска област и на региона на общините Белоградчик и Чупрене; Да стимулира в региона на общините Белоградчик и Чупрене обществена заетост, да спомага социалната реинтеграция на безработни и маргинални слоеве от населението (малцинства, инвалиди и др.), да извършва анализ на условията на пазара на труда, да оказва социална подкрепа и подкрепа при професионална ориентация, да организира и провежда професионална подготовка и преквалификация на безработни; да провежда инициативи с опазване на околната среда и реализация на всякакви форми на екотуризъм, да участвува в национални и международни акции за подпомагане на международния диалог, опазване на културно - историческото наследство и развитие на културен туризъм в с.Боровица, Видинска област и региона на общините Белоградчик и Чупрене.