Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на икономическото развитие, социалната интеграция и личностната реализация в района на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,чрез представителство и защита на интересите на членовете си пред централните власти в страната и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни държавни и други институции за развитие на гражданското общество,сътрудничество и посредничество между общините в региона при разработването на общи стратегии и реализирането на програми за устойчиво икономическо развитие на населените им места, което да води до укрепване на местното самоуправление и гражданското общество,подпомагане на членовете на Сдружението при участието и изпълнението на местни, регионални, национални и международни програми за социално – икономическо развитие; подпомагане развитието на местния бизнес и оказване съдействие при изграждане (създаване) на малки и средни предприятия в района на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и отделните общини;сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина и разширяване на трансграничното сътрудничество с изграждане (създаване) на Еврорегион; изучаване и разпространяване на българския и чуждестранния опит в тази област; участие в разработване на инвестиционни проекти с местно, регионално и национално значение, насочени към района на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД. Предметът на дейност на Сдружението е: Подготовка на предложения за икономически проекти в сътрудничество с национални и международни организации и компании и тяхното финансиране в рамките на програмите на Европейския съюз за предварително приемане – PHARE, ISPA и SAPARD и от други източници на международно финансиране с развитие на района на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; привличане на чуждестранни инвеститори; контрол и/или реализиране на проектите; разкриване на работни места приоритетно за бивши работници и служители на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез насърчаване създаването, създаване и развитие на малки предприятия чрез микрофинансиране и техническа помощ на бизнеса в региона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; създаване на един или няколко центрове за информационни технологии /Интернет/ в региона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с развитие на компютърната и Интернет грамотност,и осигуряване на отделни предприемачи и малки предприятия обучение и достъп до мрежи и финансиране за развитие на малък бизнес чрез Интернет;nnпрактикуващи спорт на професионално или аматьорско ниво, да съдейства за създаване на информационна среда за запознаване на обществото с проблемите и постиженията спортната кинезитерапия в България, както и да участва в програми насочени към деца, младежи възрастни.