Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АРТ ЦЕНТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

-Развитие и подпомагане на творческите инициативи и проекти - изложби, концерти, театрални представления, пленери и други в страната и чужбина; популяризиране и реклама на художествените занаяти и творческите инициативи в страната и чужбина; подпомагане развитието на туризма в региона; подпомагане на творческите инициативи в региона. Средства- Разработване на схеми и проекти свързани с развитието на творческите дейности; осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни сдружения и организации в страната и чужбина и членство в тях; организиране на конференции, сминари, събрания, културни прояви и изложби; гласуване на резолюции, апели, обръщения и декларации до държавни и обществени учреждения и организации; оказване на експертна помощ, провеждане на обучение, организиране на курсове, консултации по повод и във връзка с художествените занаяти. Предмет-Развитие и утвърждаване на духовните ценности; развитие на гражданското общество, културата, художествените занаяти и творческите инициативи в общината и региона; създаване на условия за квалификация и преквалификация по актуални и необходими за обществото специалисти и знания, както и всеки друг предмет на дейност, за който няма законова забрана.