Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

АСТРОНОМИЧЕСКИ КЛУБ ВЕГА- КЪРДЖАЛИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Да запознава обществото и членовете си с достиженията в научните дисциплини и областите, свързани с предмета на дейност на Клуба . 2.Да съдейства за повишаване на теоретичната, практическата и наблюдателна подготовка на любители – астрономи, и всички заинтересовани лица.3.Да участва активно във всички държавно-обществени форми във връзка с осъществяване на дейността и си.4.Да координира взаимодействието между заинтересованите лица и институции по проблемите, свързани с дейността на Клуба.5. Популяризиране дейността на сдружението с биране на финансови средства за осъществяване на инциативите и проектите по които работи;6.Да поддържа постоянни контакти и сътрудничи с други български и чуждестранни организации и лица, ангажирани с проблеми в областта на астрономията.7.Да осъществява своята дейност при спазване принципите на взаимно уважение и зачитане на правата на всички свои членове без оглед на партийна принадлежност, религия, етнически, расови или други различия и да отстоява спаването на тези принципиnn.