Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АКАДЕМИКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Сдружението се учредява с осъществяването на общественополезна дейност (дейност в обществена полза), изразяваща се в създаване на условия за утвърждаване на възпитанието, образованието и квалификацията на личността, като висши ценности за устойчиво човешко развитие и просперитет на българското общество.n Основни n1. Интегриране дейността на Държавни институции и Неправителствени организации за интелектуално, професионално, социално, емоционално, физическо и творческо развитие на личността;n2. Организиране и провеждане на образователно-възпитателен процес във всички степени на образованието на личността, като енасочена система от дейности, функциониращи в съответствие с изискванията на българското законодателство и насочена към формиране на общочовешки ценности и национални добродетели;n3. Разширяване социалните функции на образованието и квалификацията и превръщането им в перманентен процес за личността и условие за конкурентноспособност на пазара на трудnn3. Разширяване социалните функции на образованието и квалификацията и превръщането им в перманентен процес за личността и условие за конкурентноспособност на пазара на труда;n4. Разработване и прилагане на интегративни образователни технологии и съвременни информационно-технологични средства в условията на организиран учебно-възпитателен процес;n5. Усъвършенстване равнището на професионална компетентност на заетите лица в различни сфери на дейност, имащи пряко отношение към възпитанието, образованието и социализацията на личността;n3. Разширяване социалните функции на образованието и квалификацията и превръщането им в перманентен процес за личността и условие за конкурентноспособност на пазара на труда;n4. Разработване и прилагане на интегративни образователни технологии и съвременни информационно-технологични средства в условията на организиран учебно-възпитателен процес;n5. Усъвършенстване равнището на професионална компетентност на заетите лица в различни сфери на дейност, имащи пряко отношение към възпитанието, образованието и социализацията на личността;n6. Повишаване психолого-педагогическата култура и социална компетентност на родители от различни семейни моделиnсредства за постигане на n1. Разработване и реализиране на проекти за повишаване благосъстоянието на децата и личностното им развитие n2. Разработване и реализиране на стратегии за развитие на образователни, социални и информационно-консултантски услуги за деца, педагози и семейства;n3. Разработване и усвояване на регионални и национални проекти насочени към проблемите на социализацията и интеграцията на ромските деца, формиране на педагогическа култура и родителски умения в семейството;n4. Разработване на програми и участие в проекти свързани с превенция на децата от различни рискови групи и семействата в риск;nn5. Участие в програми за социална интеграция, насочени към ограмотяване, квалифициране посредничество при намиране на работни места на ромския етнос;n6. Участие в проекти за социална интеграция на деца със специфични образователни потребности и насърчаване на предприемачеството сред хората с увреждания и инвалидите;n7. Разработване на пакет от социални услуги за деца и семейства от рискови групи;n8. Разработване и внедряване на иновационни подходи и съвременни образователни технологии за организиране на възпитателно-образователен процес с подрастващите;n9. Организиране на квалификационни семинари на педагози;n10. Организиране на семинари мотивиращи участието на младите хора в граждански инициативи;n11. Организиране на регионални, национални и международни конференции;n12. Разработване и усвояване на съвременни образователни технологии за диагностика на психическото развитие и оценка на постиженията на децата;n13. Организиране на научни изследвания свързани с развитието на личността;n14. Създаване на библиотечен фонд задоволяващ потребностите на деца, родители и педагози от съвременна научна, научно-популярна литература и художествена литература;n15. Разработване на андрагогически технологии за перманентно образование и квалификация на възрастните;n16. Изграждане на система за информационно обслужване за потребителите на образователни услуги;n17. Организиране и провеждане на съвместни инициативи между Държавни, Общински и Частни учебни заведения;n18. Организиране на следдипломни квалификационни курсове и програми в различни направления и с различна продължителност;n19. Организиране на курсове за обучение, свързани с придобиване на нови умения за участие на пазара на работна сила;n20. Организиране на редовни, задочни и дистанционни форми за образование и квалификация на личността