Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ДЕЙНОСТ

Сфера на дейност
Местни инициативни групи
Насърчаване на икономическото развитие

Мисия на организацията
Подобряване условията и качеството на живот в селските райони!

Цели на организацията
Подпомагане развитието на селските райони; Развитието и утвърждаването на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони; насърчаване на сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони; подпомагане развитието на селските райони в сферите на : конкурентноспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони, като развива ева и иновативна политика в селските райони; спомагане развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони; създаване и развитие на нови, по-качествени услуги, в съответствие с нуждите на местното население/общност; подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие, като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната; работа за засилване на местната идентичност на селските райони; спомагане за развитието на междуобщинската сътрудничество; съдействие за увеличаване на местния капацитет и знания на района; работа за разширяване на достъпа до доходи за местните жители; да работи за подобряване на конкурентноспособността на типичните местни продукти; да работи за увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност, с по-добро развитие на селските райони; да мотивираnучастието на местните действащи лица развитието на района, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре; Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; да повишава цялостната привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и възнаграждаваща работа.

Последен проект/инициатива

Година на приключване:
2017

Описание

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Годишен оборот за последната приключила година
0

ИСТОРИЯ

Проекти/инициативи

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане развитието на селските райони; Развитието и утвърждаването на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони; насърчаване на сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони; подпомагане развитието на селските райони в сферите на : конкурентноспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони, като развива ева и иновативна политика в селските райони; спомагане развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони; създаване и развитие на нови, по-качествени услуги, в съответствие с нуждите на местното население/общност; подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие, като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество; насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната; работа за засилване на местната идентичност на селските райони; спомагане за развитието на междуобщинската сътрудничество; съдействие за увеличаване на местния капацитет и знания на района; работа за разширяване на достъпа до доходи за местните жители; да работи за подобряване на конкурентноспособността на типичните местни продукти; да работи за увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност, с по-добро развитие на селските райони; да мотивираnучастието на местните действащи лица развитието на района, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре; Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; да повишава цялостната привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и възнаграждаваща работа.